Collegeblad

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2022 2023 2024 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 100 123 0 24 0 24 0 24
0.2 Burgerzaken 0 5 0 9 0 9 0 9
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 303 1 55 -2 0 7 0 7
0.4 Overhead 14 399 0 338 0 339 0 341
0.5 Treasury 1 -139 14 -77 23 106 20 245
0.61 OZB woningen 0 6 0 8 0 8 0 8
0.62 OZB niet-woningen 0 5 0 7 0 7 0 7
0.63 Parkeerbelasting -12 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 1 0 1 0 1 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 1.556 0 372 0 371 0 382 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 2 0 2 0 2
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 188 -1.516 108 307 -12 -374 -12 -50
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -258 336 42 0 0 -239 412 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 183 199 0 23 0 13 0 13
2.1 Verkeer en vervoer -3 35 0 155 0 20 0 59
2.2 Parkeren 0 -55 0 -30 0 -30 0 -30
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 4 0 6 0 6 0 6
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -926 -793 5.956 5.120 1.373 915 869 624
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 5 0 7 0 7 0 7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 422 425 211 216 0 5 0 5
5.1 Sportbeleid en activering 135 135 46 46 46 47 46 47
5.2 Sportaccommodaties -35 -77 0 -64 0 -65 0 -64
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -25 2 0 2 0 2 0 2
5.4 Musea -5 0 0 1 0 1 0 1
5.5 Cultureel erfgoed 0 85 0 1 0 1 0 1
5.6 Media -4 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 22 0 -21 0 -20 0 -20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 895 963 108 141 0 28 0 28
6.2 Wijkteams 125 153 37 84 0 48 0 49
6.3 Inkomensregelingen 0 1.054 0 21 0 21 0 22
6.4 Begeleide participatie 0 1 0 1 0 1 0 1
6.5 Arbeidsparticipatie 0 5 0 9 0 9 0 9
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 2 0 3 0 3 0 3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 18 0 19 0 19 0 19
7.2 Riolering 0 3 3 3 3 3 3 3
7.3 Afval 52 54 3 3 3 3 3 3
7.4 Milieubeheer 168 178 132 146 0 13 0 13
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 31 0 1 0 1 0 1
8.1 Ruimtelijke ordening 629 277 18 28 5 15 5 15
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 592 2.144 361 911 2.900 3.738 510 810
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 16 0 16 0 17
Totaal 4.093 4.093 7.466 7.466 4.712 4.712 2.237 2.237