Financiële recapitulatie

Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2022. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.

Meerjarenperspectief 2022-2025

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.

-/- = tekort (nadeel) 2022 2023 2024 2025
Primitieve begroting 2022-2025 228 15 124 -1.023
- Amendement sportattributen zwembad -10 0 0 0
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven -8 0 0 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 -469 -220 180 653
Bijgesteld saldo 2022-2025 -259 -205 304 -370
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 594 -42 -239 -412
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2022 335 -247 65 -782

Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:

Bijstellingen (x € 1.000) Bijstellingen
Programma 2022 2023 2024 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) 2.150 -1.116 550 617 383 129 391 593
1 Veiligheid 183 199 0 23 0 14 0 13
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3 -20 0 125 0 -10 0 29
3 Economie -926 -789 5.956 5.126 1.373 921 869 630
4 Onderwijs en jeugd 421 430 211 223 0 12 0 12
5 Sport, cultuur en recreatie 66 169 46 -35 46 -35 46 -34
6 Sociaal Domein 1.020 2.178 145 260 0 111 0 112
7 Volksgezondheid en milieu 220 283 138 172 5 40 6 40
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 1.221 2.422 379 955 2.905 3.769 514 841
Resultaat -258 336 42 0 0 -239 412 0
Totaal 4.093 4.093 7.466 7.466 4.712 4.712 2.237 2.237

Bijstelling reserves & voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Prog. Omschrijving Reserve / voorziening Storting / Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Onttrekking 2022 2023 2024 2025
0 Bijstelling resultaten bouwgrond Reserve Algemene vrije reserve Storting -1.672 307 -374 -50
0 Restantkredieten 2021 Reserve Vervangingsreserve VRI Onttrekking -1 -1 -1 -1 TB
0 Restantkredieten 2021 Reserve Vervangingsreserve openbaar groen Onttrekking -27 -25 -25 -25 TB
0 Restantkredieten 2021 Reserve Vervangingsreserve openbare verlichting Onttrekking -6 7 7 7 TB
0 afbouwbudget Oerle Zuid Reserve Reserve afbouw Storting 156 0 0 0
0 afbouwbudget Oerle Zuid Reserve Vrije reserve Onttrekking 156 0 0 0
0 afbouwbudget Oerle Zuid Reserve Reserve afbouw Onttrekking 36 120 0 0
0 Vervanging armaturen LED lampen Reserve Vervangingsreserve openbare verlichting Onttrekking 0 7 7 7
0 Afbouwcomplex begraafplaats Reserve Reserve afbouw Onttrekking 30 0 0 0
5 Renovatie sporthal Den Ekkerman Voorziening Voorziening onderhoud eigendommen Onttrekking 39 0 0 0
7 Restantkredieten 2021 Voorziening Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening Storting 67 0 0 0 TB
7 Restantkredieten 2021 Voorziening Voorziening rioolbeheer: egalisatievoorziening Onttrekking 0 17 17 17 TB
7 Restantkredieten 2021 Voorziening Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve Onttrekking 1.603 0 0 0 TB
7 St. Jansstraat Reserve Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve Onttrekking -270 270 0 0
Div CAO Voorziening Voorziening onderhoud eigendommen Onttrekking 1 1 1 1
Div Premie brandverzekering Voorziening Voorziening onderhoud eigendommen Onttrekking 3 3 3 3
Totaal
Totaal bijstelling storting reserves -1.516 307 -374 -50
Totaal bijstelling onttrekking reserves -82 378 -12 -12
Totaal bijstelling storting voorzieningen 67 0 0 0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen 1.646 21 21 21
Bedragen x € 1.000