Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage III-2022
  1. Blz. 2 Bestuursrapportage III-2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Algemeen
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Algemeen
     2. Blz. 7 Leeswijzer
    2. Blz. 8 Financiële hoofdlijn
     1. Blz. 9 Inleiding
     2. Blz. 10 Begrotingssaldo 2022
     3. Blz. 11 Belangrijke bijstellingen
   2. Blz. 12 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 13 Doelstellingen
     1. Blz. 14 0.1 Samenspraak
      1. Blz. 15 0.1.1 De tijdelijke kaders burgerparticipatie worden geëvalueerd en omgezet in een definitief participatiebeleid binnen de kaders van de omgevingswet.
      2. Blz. 16 0.1.2 De kaders voor samenspraak in brede zin worden opnieuw tegen het licht gehouden.
      3. Blz. 17 0.1.3 De raad benoemt in de begroting maximaal vijf belangrijke thema’s/projecten/onderwerpen waar de komende jaren samenspraak met de omgeving over plaats moet vinden.
      4. Blz. 18 0.1.4 Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd aan de hand van criteria. De criteria moeten als voldoende worden beoordeeld.
     2. Blz. 19 0.2 Toegankelijkheid van informatie
      1. Blz. 20 0.2.1 Rapportcijfer = 7,5 voor de klanttevredenheid balie
      2. Blz. 21 0.2.2 Rapportcijfer = 6,5 voor de klanttevredenheid website
     3. Blz. 22 0.3 Meldingen
      1. Blz. 23 0.3.1 Rapportcijfer = 6,5 op de gemeten onderdelen van het meldingenproces
     4. Blz. 24 0.4 Woonlasten
      1. Blz. 25 0.4.1 Ons uitgangspunt is dat de woonlasten in Veldhoven tot de laagste 25% van alle Nederlandse gemeenten blijven behoren.
     5. Blz. 26 0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead
      1. Blz. 27 0.5.1 Formatie (2022: 7,3 Fte per 1.000 inwoners)
      2. Blz. 28 0.5.2 Bezetting (2022: 7,3 Fte per 1.000 inwoners)
      3. Blz. 29 0.5.3 Apparaatskosten (2022: € 131,03 per inwoner)
      4. Blz. 30 0.5.4 Externe inhuur (2022: 5,3% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)
      5. Blz. 31 0.5.5 Overhead (2022: 8,2% van totale lasten)
    2. Blz. 32 Budget
    3. Blz. 33 Bijstellingen budget
   3. Blz. 34 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 35 Doelstellingen
     1. Blz. 36 1.1 High Impact Crimes/incidenten
      1. Blz. 37 1.1.1 Woninginbraken: Aantal pogingen en voltooide woninginbraken met 10% verminderen t.o.v. 2020
      2. Blz. 38 1.1.2 Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven met 10% t.o.v. 2020
      3. Blz. 39 1.1.3 Winkeldiefstallen: Daling van het aantal winkeldiefstallen met 10% t.o.v. 2020
      4. Blz. 40 1.1.4 Vernielingen/beschadigingen: daling van het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte met 10% t.o.v. 2020
     2. Blz. 41 1.2 Personen met verward gedrag
      1. Blz. 42 1.2.1 Het aantal veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag in samenwerking terugdringen met 5% t.o.v. 2020
     3. Blz. 43 1.3 Problematische jeugd(groepen)
      1. Blz. 44 1.3.1 Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2020
      2. Blz. 45 1.3.2 Wij streven naar het aantal criminele jeugdgroepen tot nul terug te dringen
      3. Blz. 46 1.3.3 Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt
      4. Blz. 47 1.3.4 Wij streven naar het aantal harde kern jongeren tot nul terug te dringen
    2. Blz. 48 Budget
    3. Blz. 49 Bijstellingen budget
   4. Blz. 50 Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 51 Doelstellingen
     1. Blz. 52 2.1 Fietsgebruik woon-werk
      1. Blz. 53 2.1.1 Stimuleren door goede verbinding tussen bedrijventerreinen Run en High Tech Campus (slowlane). Realisatie in 2022.
     2. Blz. 54 2.2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat
      1. Blz. 55 2.2.1 Definitief besluit aanpak verkeerssituatie na realisatie aansluiting A67. Mogelijke uitvoering maatregelen in 2022/2023.
     3. Blz. 56 2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)
      1. Blz. 57 2.3.1 West: De nieuwe aansluiting en Kempenbaan zijn opengesteld voor verkeer.
      2. Blz. 58 2.3.2 Oost: Ontwerpfase wordt afgerond en de realisatie wordt gestart.
     4. Blz. 59 2.4 Parkeren Citycentrum
      1. Blz. 60 2.4.1 Herijken betaald parkeren om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming leegstand.
     5. Blz. 61 2.5 Eindhoven Airport
      1. Blz. 62 2.5.1 De aanbevelingen uit de Proefcasus worden, samen met betrokken partijen, uitgevoerd.
     6. Blz. 63 2.6 Inzicht in verkeersongevallen
      1. Blz. 64 2.6.1 Aantal ongevallen met letsel (voertuig en fiets) (BBV)
      2. Blz. 65 2.6.2 Aantal ongevallen materieel (voertuig en fiets) (BBV)
      3. Blz. 66 2.6.3 Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en fiets) (BBV)
    2. Blz. 67 Budget
    3. Blz. 68 Bijstellingen budget
    4. Blz. 69 Bijstellingen investeringen
   5. Blz. 70 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 71 Doelstellingen
     1. Blz. 72 3.1 Ondernemersimago
      1. Blz. 73 3.1.1 Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7.
      2. Blz. 74 3.1.2 In 2022 nemen we, net als in 2021 weer deel aan het landelijke onderzoek ‘de MKB vriendelijkste gemeente’ georganiseerd door MKB Nederland.
     2. Blz. 75 3.2 Bedrijventerreinen
      1. Blz. 76 3.2.1 De Run is aantrekkelijk voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. Er wordt actief ingezet op omvorming van het bestaande terrein naar een innovatief werklandschap.
      2. Blz. 77 3.2.2 Habraken ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk circulair bedrijventerrein. Hiervoor wordt een omgevingsplan opgesteld.
     3. Blz. 78 3.3 Citycentrum
      1. Blz. 79 3.3.1 Het Citycentrum ontwikkelt zich tot een bruisend en toekomstbestendig hart van Veldhoven.
     4. Blz. 80 3.4 Werkgelegenheid
      1. Blz. 81 3.4.1 Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven.
    2. Blz. 82 Budget
    3. Blz. 83 Bijstellingen budget
   6. Blz. 84 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 85 Doelstellingen
     1. Blz. 86 4.1 Huisvesting onderwijs
      1. Blz. 87 4.1.1 Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde IHP, door het opstellen en uitvoeren van afzonderlijke projectplannen.
     2. Blz. 88 4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”
      1. Blz. 89 4.2.1 Samen met de partners binnen het jeugdbeleid wordt de  uitvoering van de nota opgepakt.
     3. Blz. 90 4.3 Taalverwerving/beheersing
      1. Blz. 91 4.3.1 Nadrukkelijke aandacht voor achterstandsleerlingen. We streven een doelgroepbereik na van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)hoger dan 90%.
      2. Blz. 92 4.3.2  Sturing op taalverwerving/beheersing van (nieuwe) Veldhovenaren.
     4. Blz. 93 4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim
      1. Blz. 94 4.4.1 Veldhoven voert actief beleid om absoluut schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen.
     5. Blz. 95 4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim
      1. Blz. 96 4.5.1 Veldhoven voert actief beleid om relatief schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen.
     6. Blz. 97 4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten
      1. Blz. 98 4.6.1 Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.
    2. Blz. 99 Budget
    3. Blz. 100 Bijstellingen budget
    4. Blz. 101 Bijstellingen investeringen
   7. Blz. 102 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 103 Doelstellingen
     1. Blz. 104 5.1 Groenonderhoud en zwerfafval
      1. Blz. 105 5.1.1    Continue aandacht voor verwijderen zwerfvuil en onderhoud groenvoorzieningen onder andere door bewustwordingsacties. In 2022 voeren wij 6 bewustwordingsacties uit.
      2. Blz. 106 5.1.2 Openbaar groen verder vormgeven en uitbouwen naar groen met een grotere biodiversiteit.
     2. Blz. 107 5.2 Veldhoven Beweegt!
      1. Blz. 108 5.2.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsprogramma ‘Veldhoven Beweegt’.
     3. Blz. 109 5.3 Verduurzamen sportaccommodaties
      1. Blz. 110 5.3.1 Onderzoek uitvoeren naar wat er nodig is om de binnen- en buitensportaccommodaties te verduurzamen.
      2. Blz. 111 5.3.2 Opstellen van afwegingskader hoe om te gaan met kunstgrasvelden (aanvragen hiervan)
     4. Blz. 112 5.4 Zwembad
      1. Blz. 113 5.4.1 In 2021 wordt het nieuwe nieuw zwembad in gebruik genomen. Het oude zwembad zal in 2022 gesloopt worden.
     5. Blz. 114 5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!
      1. Blz. 115 5.5.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsdocument  ‘Cultuur verbindt Veldhoven!’
     6. Blz. 116 5.6 Uitbreiding foyer Art4U
      1. Blz. 117 5.6.1 De uitbreiding van de foyer van de muziekschool is vanwege Corona doorgeschoven naar 2023. In 2022 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen.
     7. Blz. 118 5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte
      1. Blz. 119 5.7.1 In de visie op cultuur ‘Cultuur verbindt Veldhoven’ zijn geen uitspraken gedaan over de positie van beeldende kunst in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan.
     8. Blz. 120 5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening
      1. Blz. 121 5.8.1 Om de regie over de bibliotheekvoorziening te blijven houden is het noodzakelijk een visie te ontwikkelen op een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven.
     9. Blz. 122 5.9 Afname % niet-sporters
      1. Blz. 123 5.9.1 Een afname van het % niet-sporters t.o.v. 2020 (55%)
    2. Blz. 124 Budget
    3. Blz. 125 Bijstellingen budget
    4. Blz. 126 Bijstellingen investeringen
   8. Blz. 127 Programma 6 | Sociaal Domein
    1. Blz. 128 Doelstellingen
     1. Blz. 129 6.1 Klanttevredenheid
      1. Blz. 130 6.1.1 We meten jaarlijks de klanttevredenheid van onze cliënten op de terreinen van Werk en Inkomen, Schulddienstverlening, Maatschappelijke Ondersteuning en Specialistische jeugdhulp.
     2. Blz. 131 6.2 Schulddienstverlening
      1. Blz. 132 6.2.1 Een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021.
      2. Blz. 133 6.2.2 Het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021.
      3. Blz. 134 6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.
      4. Blz. 135 6.2.4 Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde
      5. Blz. 136 6.2.5 Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021).
      6. Blz. 137 6.2.6 Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021).
     3. Blz. 138 6.3 Cliëntondersteuning
      1. Blz. 139 6.3.1 Wij streven naar een toename van de bekendheid onder Wmo- en Jeugdhulpcliënten tot minimaal 50% (2019: Wmo 49% en Jeugdhulp 27%)
      2. Blz. 140 6.3.2 Wij streven naar een afname van het aantal cliënten van werk&inkomen dat graag hulp had bij het contact met de gemeente maar niet wist waar zij hulp konden krijgen.  (2019: 15%)
     4. Blz. 141 6.4 Kwaliteit van leven
      1. Blz. 142 6.4.1 Wij streven er naar dat minimaal 75% van de Wmo-cliënten verbetering in de kwaliteit van leven ervaart (2019: 85%)
     5. Blz. 143 6.5 Wmo
      1. Blz. 144 6.5.1 Wij streven er naar dat het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo stabiliseert ten opzichte van 2020.
     6. Blz. 145 6.6 Jeugdhulp
      1. Blz. 146 6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)
      2. Blz. 147 6.6.2 Matched care in plaats  van stepped care (kwaliteit)
      3. Blz. 148 6.6.3 Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021
      4. Blz. 149 6.6.4 Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021
      5. Blz. 150 6.6.5 Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021
      6. Blz. 151 6.6.6 Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021
     7. Blz. 152 6.7 Inclusieve arbeidsmarkt
      1. Blz. 153 6.7.1 Een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021
      2. Blz. 154 6.7.2 Een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021
      3. Blz. 155 6.7.3 Een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021
      4. Blz. 156 6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie
      5. Blz. 157 6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk
      6. Blz. 158 6.7.6 >= 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
      7. Blz. 159 6.7.7 Het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot = 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021
     8. Blz. 160 6.8 Minimabeleid
      1. Blz. 161 6.8.1 Een toename van aantal toekenningen ten opzichte van 2021
      2. Blz. 162 6.8.2 < 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin
    2. Blz. 163 Budget
    3. Blz. 164 Bijstellingen budget
   9. Blz. 165 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 166 Doelstellingen
     1. Blz. 167 7.1 Volksgezondheid
      1. Blz. 168 7.1.1 De uitvoering van taken van de Wet Publieke Gezondheid wordt gedaan door de GGD. Een actuele nota lokaal gezondheidsbeleid, conform de uitgangspunten van het Rijk, vormt daarbij het kompas.
     2. Blz. 169 7.2 Actueel laadpalenbeleid
      1. Blz. 170 7.2.1 Het lokale laadpalenbeleid afgestemd houden op de landelijke ontwikkelingen en de groei van het elektrische wagenpark.
     3. Blz. 171 7.3 Verlaging restafval
      1. Blz. 172 7.3.1 Verdere verlaging van restafval per inwoner naar 100 kilo (incl. Milieustraat) in 2025 (peil 2020: 138,5 kg/inw incl. Milieustraat).
     4. Blz. 173 7.4 Hernieuwbare energie
      1. Blz. 174 7.4.1 Stimuleren dat het percentage hernieuwbare energie hoger wordt.
    2. Blz. 175 Budget
    3. Blz. 176 Bijstellingen budget
    4. Blz. 177 Bijstellingen investeringen
   10. Blz. 178 Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 179 Doelstellingen
     1. Blz. 180 8.1 Omgevingswet
      1. Blz. 181 8.1.1 In 2022 wordt de Omgevingswet verder geïmplementeerd met de daarbij behorende aanpassingen van instrumenten, regelgeving, werkprocessen en ondersteunende systemen.
     2. Blz. 182 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)
      1. Blz. 183 8.2.1 De aanpak WBV leidt tot aantal opgeleverde woningen van gemiddeld 400 per jaar van 2020-2024.
      2. Blz. 184 8.2.2 De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.
      3. Blz. 185 8.2.3 Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd.
     3. Blz. 186 8.3 Woningcorporaties
      1. Blz. 187 8.3.1 Waarborgen van een goed functionerende sociale huurwoningenmarkt in Veldhoven. Prestatieafspraken worden met de woningcorporaties gemaakt.
     4. Blz. 188 8.4 Actueel woonbeleid
      1. Blz. 189 8.4.1 Actualisatie van de woonvisie uit 2016 en een specificatie op wonen en zorg zodat deze beter aansluiten op de actualiteiten zoals de WBV.
     5. Blz. 190 8.5 Woningbouwprogramma
      1. Blz. 191 8.5.1 In 2022 worden de doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord en wordt de woonvisie geactualiseerd.
     6. Blz. 192 8.6 Regionaal bouwperspectief
      1. Blz. 193 8.6.1 Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en stemt af met de regio.
     7. Blz. 194 8.7 WOZ-waarde
      1. Blz. 195 8.7.1 We bepalen de WOZ-waardes als grondslag voor de berekening van de onroerende zaakbelasting (onderdeel woonlasten).
     8. Blz. 196 8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.
      1. Blz. 197 8.8.1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.
     9. Blz. 198 8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.
      1. Blz. 199 8.9.1 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.
    2. Blz. 200 Budget
    3. Blz. 201 Bijstellingen budget
    4. Blz. 202 Bijstellingen investeringen
  3. Blz. 203 Overigen
   1. Blz. 204 Projectenblad
    1. Blz. 205 Inleiding
    2. Blz. 206 Kempenbaan West
    3. Blz. 207 Kempenbaan Oost
    4. Blz. 208 Archivering
    5. Blz. 209 Vluchtelingen Oekraïne
   2. Blz. 210 Financiële recapitulatie
    1. Blz. 211 Inleiding
    2. Blz. 212 Meerjarenperspectief 2022-2025
    3. Blz. 213 Bijstelling reserves & voorzieningen
   3. Blz. 214 Collegeblad
    1. Blz. 215 Inleiding
    2. Blz. 216 Taakveldmutaties
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap