Voortgang activiteiten

Projectenblad

Voortgang activiteiten

Kempenbaan West

Terug naar navigatie - Kempenbaan West

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is het verbreden van de westzijde van de Kempenbaan West en de aanleg van een aansluiting op de A67. 
De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. In oktober 2021 was de realisatie gereed en is de weg opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is ook de N69 opengesteld en is de nieuwe aansluiting en de doorstroming naar de N69 volledig in gebruik genomen. Het werk is fysiek gereed. De laatste restpunten worden afgerond. De laatste fase, overdracht naar de beheerders, is in volle gang. De gesprekken met de beheerders van de provincie Noord Brabant, Rijkswaterstaat en Gemeente Veldhoven zijn lopende. Streven is om in Q1 – 2023 het werk over te dragen en het project te beëindigen.

Kempenbaan Oost

Terug naar navigatie - Kempenbaan Oost

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. De aansluiting van de Kempenbaan Oost op de N2/A2 wordt heringericht. Hiervoor worden extra rijbanen aangelegd, wordt een rechtstreekse aansluiting van De Run 1000 op de N2 gemaakt, en worden voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbetert. 
In december 2021 is het werk gegund aan Boskalis Nederland. Eind 2023 is de geplande opening van het werk en medio 2024 is de geplande opleverdatum. De uitvoering is gestart, maar is nog afhankelijk van vergunningverlening voor de WNB-ontheffing die nodig is om de ontsluiting op De Run 2000 te bouwen. Deze ontsluiting is noodzakelijk om te starten met de reconstructie van de Kempenbaan inclusief de bouw van het ondergrondse mini-busstation. We lopen inmiddels vertraging op, maar proberen door middel van het uitwerken van een aantal scenario's de schade te beperken. We zijn hierbij volledig afhankelijk van besluitvorming van derden. We zijn hierover in overleg met het college en de partners van het maatregelenpakket. De impact van de vertraging in tijd en geld trachten wij in Q4 inzichtelijk te maken.

Archivering

Terug naar navigatie - Archivering

Het is noodzakelijk dat de archivering en het informatiebeheer binnen de organisatie verbetert. In oktober 2022 is het Verbeterplan Archiefbeheer en Informatiebeheer aan de raad gepresenteerd. In dit plan staan verschillende acties en projecten om het archief- en informatiebeheer te verbeteren en weer toekomstgericht te laten zijn. Om het project te laten slagen zullen o.a. medewerkers in stappen worden opgeleid. Centraal staat daarbij: Informatiebeheer, informatiebeveiliging, applicatiebeheer, functioneel beheer en netwerkbeheer.

Vluchtelingen Oekraïne

Terug naar navigatie - Vluchtelingen Oekraïne

Er is nu al een aantal maanden oorlog in Oekraïne. Er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. 
Door de grote toestroom van vluchtelingen (asielzoekers, statushouders, Oekraïense ontheemden) is er landelijk een grote crisis ontstaan rondom de huisvesting van deze vluchtelingen. 
We voorzien dat deze crisis voorlopig ook niet verdwijnt. Er zijn daarom meer duurzame oplossingen nodig.
Ook in Veldhoven is in de afgelopen tijd duidelijk geworden dat de aanhoudende toestroom heel veel vergt van de gemeente en haar partners. 
De opvang en huisvesting van vluchtelingen legt ook een extra druk op andere lokale opgaven, zoals de woningbouwopgave, onderwijs, werk en inkomen en inburgering. 
Deze opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het is daarom belangrijk om dit programmatisch aan te pakken. 
Onlangs is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een integrale aanpak voor de vluchtelingenproblematiek. Deze opdracht bestaat uit een inventarisatie van potentiële huisvestingslocaties, afwegingskader en criteria waaraan deze locaties moeten voldoen en daarnaast een integraal plan voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke aanpak. 
Doelstelling hierbij is een structurele oplossing voor opvang, huisvesting en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen, met daarbij flexibele ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Wij verwachten eind 2022, begin 2023 de resultaten van deze opdracht.