Voortgang activiteiten

Financiële recapitulatie

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2022. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.

Meerjarenperspectief 2022-2025

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2022-2025

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.

-/- = tekort (nadeel) 2022 2023 2024 2025
Primitieve begroting 2022-2025 228 15 124 -1.023
- Amendement sportattributen zwembad -10 0 0 0
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven -8 0 0 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 -469 -220 180 653
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 594 -42 -239 -412
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 472 -2.168 -1.851 -1.437
- Begroting 2023 (incl. amendement voedselbank) 0 2.557 4.297 7.277
- Incidenteel verruimen minimabeleid -442 -938 0 0
Bijgesteld saldo 2022-2025 365 -796 2.511 5.058
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 3.124 1.551 1.570 1.492
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap III 2022 3.489 755 4.081 6.550

Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:

Bijstellingen (x € 1.000) Bijstellingen
Programma 2022 2023 2024 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) 1.847 -397 1.323 161 1.308 82 1.304 83
1 Veiligheid 0 13 0 50 0 20 0 20
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 24 24 0 -399 0 -100 0 -7
3 Economie 22 -111 0 208 0 0 0 0
4 Onderwijs en jeugd 0 -231 0 89 0 -2 0 -2
5 Sport, cultuur en recreatie -60 -125 60 111 0 -2 0 -2
6 Sociaal Domein 102 604 1.341 336 658 299 654 299
7 Volksgezondheid en milieu -46 -231 424 594 17 17 17 17
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 656 -125 0 447 0 100 0 75
Resultaat 0 3.124 0 1.551 0 1.570 0 1.492
Totaal 2.544 2.544 3.148 3.148 1.984 1.984 1.975 1.975

Bijstelling reserves & voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Prog. Omschrijving Reserve / voorziening Storting / Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Onttrekking 2022 2023 2024 2025
0 Overheveling ROW Vrije reserve Onttrekking -79 143 0 0
0 VPB bijstelling obv aangepaste ramingen Vrije reserve Onttrekking -137 0 0 0
7 Doorschuiven t Look Fase 4 Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve Onttrekking -1.700 1.700 0 0
Totaal
Totaal bijstelling storting reserves 0 0 0 0
Totaal bijstelling onttrekking reserves 0 0 0 0
Totaal bijstelling storting voorzieningen 0 0 0 0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen 0 0 0 0
Bedragen x € 1.000