Uitgaven

39,9%
€ -231
x € 1.000
39,9% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

7,41%
€ 231
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

39,9%
€ -231
x € 1.000
39,9% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

7,41%
€ 231
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.1 Huisvesting onderwijs

Terug naar navigatie - 4.1 Huisvesting onderwijs

4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”

Terug naar navigatie - 4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”

4.3 Taalverwerving/beheersing

Terug naar navigatie - 4.3 Taalverwerving/beheersing

4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

Terug naar navigatie - 4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 5.452 6.167 5.936 -231
Baten 931 1.448 1.448 0
Saldo (- = nadeel) -4.521 -4.719 -4.488 231

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Peuterspeelzaalwerk -150 0 150
Eerste inrichting basisscholen Zilverackers -100 0 100
Overige 19 0 -19
Saldo (- = nadeel) -231 0 231

Toelichting

Peuterspeelzaalwerk Overige (€ 150 voordeel)
Er is bij het opstellen van het beleid rekening gehouden met een stijging van het aantal gemeentelijk gefinancierde peuterplaatsen van 15%. In de praktijk heeft deze stijging niet plaatsgevonden. Het ontwikkelen van aanvullende activiteiten voor deze peuters is door beperkte capaciteit bij zowel gemeenten als samenwerkingspartners niet haalbaar gebleken. Dat betekent in 2022 een voordeel van € 150.

Eerste inrichting basisscholen Zilverackers Overige (€ 100 voordeel)
Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2022 middelen geraamd. Een gedeelte van deze middelen wordt naar verwachting pas in 2023 uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 100 overgeheveld moet worden naar 2023.

Overige (€ 19 nadeel)
- Gevelwanden Sondervick College

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
718222 MFA Noord aanpassingen U 0 170 110 -60
718223 Verbouwing Look Cobbeek Brembocht U 0 194 19 -175
tekst

Toelichtingen

Aanpassingen MFA Noord (voordeel € 60)
De aanpassingen van de MFA Noord bleken eenvoudiger en goedkoper uitgevoerd te kunnen worden. Dit betekent dat een investeringsbedrag van € 60 afgeraamd wordt.

Verbouwing basisschool De Brembocht (voordeel € 175)
Over de verbouwing van basisschool De Brembocht is door de partners nog een uitspraak gedaan over de wenselijkheid van deze maatregel. De verwachting daarbij is dat er voor dit jaar geen grote uitgaven meer komen. Er wordt een bedrag van  € 175 overgeheveld naar 2023.