Uitgaven

104,07%
€ 604
x €1.000
104,07% Complete

Inkomsten

4,01%
€ 102
x €1.000
4,01% Complete

Saldo

16,06%
€ -502
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

104,07%
€ 604
x €1.000
104,07% Complete

Inkomsten

4,01%
€ 102
x €1.000
4,01% Complete

Saldo

16,06%
€ -502
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

Terug naar navigatie - 6.1 Klanttevredenheid

6.2 Schulddienstverlening

Terug naar navigatie - 6.2 Schulddienstverlening

Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld danwel het voorkomen van (nieuwe) schulden. Wij streven naar:

6.2.1 Een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021.

Omschrijving

Meetindicatoren: Het aantal personen met budgetcoaching en/of budgetbeheer vanuit gemeente

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste 3 kwartalen van 2022 zijn er 20 trajecten budgetcoaching/ budgetbegeleiding gestart.  In heel 2021 zijn er 24 van deze trajecten gestart.

6.2.2 Het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021.

Omschrijving

Meetindactoren: Aantal toekenningen bewindvoering (vanuit bijz.bijst.)

Stand van zaken

G

Toelichting

We zien het beroep op bewindvoering in de eerste 3 kwartalen van 2022 dalen  t.o.v. vorig jaar. 

6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal geslaagde regelingen

Stand van zaken

G

Toelichting

In het eerste 3/4 jaar van 2022 zijn er in verhouding net zoveel schuldenregelingen positief afgesloten (d.w.z. er is een schuldregeling getroffen of een bemiddeling tot stand gekomen), dan in 2021. Dat betekent goed op koers.

6.2.4 Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde

Omschrijving

Meetindicatoren: Gemiddelde schuld inwoner start van minnelijk traject

Stand van zaken

-

Toelichting

Deze indicator wordt gemeten aan het landelijke gemiddelde, deze is nog niet bekend voor 2022.

6.2.5 Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021).

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal toekenningen meedoen-voorziening aan klanten schulddienstverlening

Stand van zaken

G

Toelichting

Het aantal toekenningen blijft in de eerste 3 kwartalen van 2022 verhoudingsgewijs wat achter ten opzichte van het totaal aantal toekenningen in 2021. In de afgelopen jaren zien we dat er in de zomermaanden minder aanmeldingen zijn en in de laatste maanden van het jaar meer aanmeldingen binnenkomen.  Dat maakt dat de verwachting voor het einde van het jaar positief is.

6.2.6 Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021).

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal meldingen inwoners met schulden

Stand van zaken

O

Toelichting

Het aantal aanmeldingen in  de eerste 3 kwartalen van 2022 loopt licht terug ten opzichte van vorig jaar.

6.3 Cliëntondersteuning

Terug naar navigatie - 6.3 Cliëntondersteuning

Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning onder cliënten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schulddienstverlening:  

6.4 Kwaliteit van leven

Terug naar navigatie - 6.4 Kwaliteit van leven

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.

6.6 Jeugdhulp

Terug naar navigatie - 6.6 Jeugdhulp

Jongeren hebben het recht om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven naar een verschuiving van de inzet van specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning. 

6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)

Omschrijving

Meetindicatoren: Gemeten in dagen (niet verplicht)

Stand van zaken

G

Toelichting

De beschikbaarheidswijzer is in het eerste kwartaal geïmplementeerd. De aanbieders actualiseren maandelijks hun wachttijden en beschikbaarheid van zorg en deze zijn in te zien via de website en app.

6.6.2 Matched care in plaats  van stepped care (kwaliteit)

Omschrijving

Meetindicatoren: Cliënttevredenheidsonderzoek (niet verplicht)

Stand van zaken

R

Toelichting

De jongeren beoordelen de dienstverlening met een 6,6. Dat is een daling van 1,4 punt. De respons op de vragenlijst was laag. Dit maakt dit onderzoek niet representatief. Er is veel meer neutraal gescoord dan tevreden of ontevreden.  Hierdoor is het totale punt lager. De scores, tevreden en neutraal, laten echter hetzelfde resultaat zien als vorig jaar.

6.6.3 Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

Stand van zaken

R

Toelichting

2021: 1115 unieke peildatum 1 januari tot en met 30 september  
2022: 1120 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 30 september
We zien een minimale toename in het aantal unieke cliënten. Reden hiervoor is onder andere de lange wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders en de naweeën van corona op onder andere de mentale gesteldheid bij jeugdigen. Daar waar jeugdigen mogelijk voorheen door het eigen netwerk of in voorliggend veld geholpen konden worden, is dit door de zwaarte van de problematieken niet meer mogelijk en is inzet van  gespecialiseerde hulpverlening noodzakelijk.

6.6.4 Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % 12 t/m 21-jarigen (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

In 2020 was het percentage 1%.
Sinds 2021 wordt niet langer het percentage van jeugdigen met een delict vermeld op de website waarstaatjegemeente.nl, maar het percentage van het aantal jongeren met jeugdreclassering. Dit was in het tweede halfjaar van 2021 0,3%.
Het percentage van het aantal jongeren met jeugdreclassering was in de eerste helft van 2022 0,3%.

6.6.5 Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste 9 maanden van 2021 waren er 71 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. In de eerste 9 maanden van 2022 zijn er 59 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. Hier is dus een afname te zien van het aantal cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. 

6.6.6 Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste 9 maanden van 2021 waren er 18 unieke cliënten in de jeugdreclassering. In de eerste 9 maanden van 2022 zijn er 16 unieke cliënten in de jeugdreclassering. Hier is dus een afname te zien van 2 cliënten ten opzichte van 2021.

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Wij streven naar: 

6.7.1 Een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.2 Een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % werkzame jongeren 16 t/m 22 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Het aantal jongeren (<27 jaar) in de uitkering daalt de afgelopen maanden sterk. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.3 Een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal inwoners dat werkzaam is met loonkostensubsidie (niet verplicht)

Stand van zaken

G

Toelichting

We realiseren meer gesubsidieerde arbeidsplekken dan in de begroting is aangenomen.

6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde baan (niet verplicht)

Stand van zaken

O

Toelichting

Tot en met september 2022 zijn 37 mensen uitgestroomd naar betaalde arbeid. Daarmee zouden we aan het einde van het jaar iets onder de opgenomen doelstelling uitkomen. Bij het opstellen van Burap 2 hadden we verwacht dat na de zomer meer mensen een baan zouden vinden. Dit is helaas niet zo. Er lijkt meer en meer een recessie in te zetten, waarbij het voor mensen met een lange afstand op de arbeidsmarkt nog veel lastiger is om aan een baan te komen. De verwachting is niet dat deze beleidsdoelstelling in 2022 gehaald gaat worden..

6.7.6 >= 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal lopende re-integratie-voorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.7 Het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot = 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.8 Minimabeleid

Terug naar navigatie - 6.8 Minimabeleid

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling
Wij streven naar: 

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 49.143 53.882 54.486 604
Baten 10.929 10.915 11.017 102
Saldo (- = nadeel) -38.214 -42.967 -43.469 -502

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Nadeel Jeugd 407 0 -407
Meer plaatsingen LKS 300 0 -300
Woonplaatsbeginsel Jeugdhulp 0 75 75
Subsidie maatschappelijke participatie -50 0 50
Overige -53 27 80
Saldo (- = nadeel) 604 102 -502

Toelichtingen

Nadeel jeugd (€ 407 nadeel)
Nadat de corona-maatregelen geleidelijk zijn verdwenen in het voorjaar, merken we nu dat meer inzet is geweest bij jeugdhulp, waardoor het verzilveringspercentage (verhouding daadwerkelijk geleverde zorg en geïndiceerde zorg)  hoger is dan de eerste helft van het jaar. Waar we bij de 2e bestuursrapportage nog rekening hielden met 78% is dat nu 80%.
Daarnaast is de eindafrekening van de systeemaanbieders over het jaar 2021 hoger uitgevallen.
De laatste prognose van de SVB zien dat er een toename is in de geïndiceerde zorg via een PGB. 
Tot slot is de lumpsumfinanciering voor jeugdhulp voor 2022 bijgesteld. Dit geeft een voordeel van € 33.
In totaal geeft dit een nadeel van € 407 voor 2022.

Meer plaatsingen LKS (€ 300 nadeel)
Er zijn meer gesubsidieerde dienstverbanden gerealiseerd in de afgelopen periode dan begroot. Dit geeft een meerjarige bijstelling van € 300. Via de BUIG uitkering worden we vanaf 2023 voor deze hogere lasten gecompenseerd.

Woonplaatsbeginsel jeugdhulp (€ 75 voordeel)
Jeugdhulp wordt niet altijd in dezelfde gemeente verleend als waar de jeugdige woont. Welke gemeente de kosten draagt voor jeugdzorg wordt onder andere bepaald door het woonplaatsbeginsel. Voor gemaakte kosten worden we vergoed door andere gemeenten. Dit geeft een bijstelling voor 2022. 

Subsidie maatschappelijke participatie (€ 50 voordeel)
Binnen maatschappelijke participatie staat een bedrag geraamd van € 50 als subsidiebudget voor de inclusieagenda. Er is in 2022 echter prioriteit gegeven aan het project opvang statushouders Buitenjan, waardoor het opstellen van de inclusieagenda is doorgeschoven naar 2023. In 2022 hebben we geen uitgaven voor de inclusieagenda. Dit geeft een voordeel in 2022.

Overige (€ 80 voordeel)
-    Lagere uitgaven initiatieven/ innovatie welzijn/ participatie
-    Doorschuiven vervanging informatiesysteem schuldhulpdienstverlening naar 2023
-    Vanwege capaciteitstekort lagere uitgaven aan informele inzet 
-    Hogere uitkering Participatie (binnen programma 0) Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon. 
-    Inhuur onderzoek vluchtelingen