Uitgaven

39,9%
€ -231
x € 1.000
39,9% Complete

Inkomsten

1,81%
€ -46
x € 1.000
1,81% Complete

Saldo

5,93%
€ 185
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

39,9%
€ -231
x € 1.000
39,9% Complete

Inkomsten

1,81%
€ -46
x € 1.000
1,81% Complete

Saldo

5,93%
€ 185
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid

7.2 Actueel laadpalenbeleid

Terug naar navigatie - 7.2 Actueel laadpalenbeleid

7.3 Verlaging restafval

Terug naar navigatie - 7.3 Verlaging restafval

7.4 Hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.4 Hernieuwbare energie

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 11.761 12.502 12.271 -231
Baten 10.077 10.424 10.378 -46
Saldo (- = nadeel) -1.684 -2.078 -1.893 185

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Energietransitie -170 0 170
Centrum voor Jeugd en Gezin -45 0 45
Energiearmoede -72 -72 0
Lokaal preventieakkoord 26 26 0
Grafruimingen 30 0 -30
Saldo (- = nadeel) -231 -46 185

Toelichting

Energietransitie (€ 170 voordeel)
In 2022 is er sprake van een voordeel vanwege capaciteitstekort als gevolg van lastig in te vullen vacatures. Een deel van de projecten en activiteiten die waren voorzien schuiven door naar 2023. Er wordt een bedrag van € 170 overgeheveld naar 2023.

Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 45 voordeel)
Gepland was om in 2022 met de diverse jeugdpartners een uitvoeringsplan op te stellen aan de hand van de kadernota 'Focus op alle Jeugd'. Vanwege capaciteitsproblemen en onverwachte additionele inzet op onderwijs vluchtelingen/statushouders is het opstellen en uitvoeren van dit uitvoeringsplan doorgeschoven naar 2023. Dit heeft tot gevolg gehad dat er minder initiatieven en innovaties zijn geweest binnen het jeugddomein dan geraamd. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 45.

Energiearmoede (Budgettair neutraal)
De gemeente heeft een aanvullende specifieke uitkering van € 389 ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Deze middelen worden uitgegeven in 2023.
Dit is bovenop een bedrag van € 264 dat al eerder was ontvangen in 2022. Vanwege capaciteitstekort als gevolg van lastig in te vullen vacatures wordt een gedeelte (€ 72) van deze middelen dit jaar niet uitgegeven en overgeheveld naar 2023.

Lokaal preventieakkoord  (Budgettair neutraal)
Er is in totaal een bedrag van € 60 ontvangen van het Rijk voor het preventieakkoord. Deze middelen worden gedeeltelijk in 2022 (€ 26) en gedeeltelijk in 2023 (€ 34) uitgegeven. In 2023 zal met name ingezet worden op de thema's overgewicht, rookvrije generatie en eenzaamheid.

Grafruimingen (€ 30 nadeel)
Dit jaar zijn er minder grafrechten verlengd. Hierdoor zijn kosten voor het ruimen van graven op de gemeentelijke begraafplaats de Hoge Boght  incidenteel gestegen. Daarbij zien we ook een stijging van aannemerskosten.

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707216 Kempenbaan West: riolering U 110 176 143 -33
731047 Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4 U 1.624 3.185 1.485 -1.700
731047 Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4 I 1.624 3.185 1.485 -1.700
731057 Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf U 593 1.132 17 -1.115
731066 Riolering slowlane U 1.255 1.254 6 -1.248
731067 Stopzetting inkalving taluds wateropvang KC U 0 100 35 -65
731068 Omvormingsactie van steen naar groen U 0 98 3 -95
731075 Calamiteit riool Heerbaan-Cobbeek U 0 0 250 250
tekst

Toelichting

Kempenbaan West 
Zie toelichting op programma 2.

't Look Fase 4   (Budgettair neutraal) 
Het project Herinrichting 't Look Fase 3 is eerder in het proces vertraagd door o.a. het maken van afspraken met woningcorporaties. Dit heeft direct gevolgen op Fase 4 van de herinrichting van 't Look. Fase 4 kan door deze eerdere vertraging pas starten in 2023. Het budget van 't Look Fase 4 à € 1,7 mln wordt doorgeschoven naar 2023. De uitgaven worden gedekt uit de voorziening riolering.

Groen-Blauwe zone  (€ 1.115 voordeel) 
Door de weersomstandigheden in het najaar is ervoor gekozen de werkzaamheden met zware machines pas in het voorjaar plaats te laten vinden als de grond droog is. Dit zorgt voor minder schade aan het gebied en bevordert de werkzaamheden. Het budget van € 1,1 mln wordt doorgeschoven naar 2023.

Riolering Slowlane  (€ 1.248 voordeel) 
Door een langslepende juridische procedure heeft het project flinke vertraging opgelopen en zal pas in 2023 tot uitvoering worden over gegaan. Het budget van € 1,2 mln wordt doorgeschoven naar 2023.

Stopzetten inkalving Taluds wateropvang Kempen Campus (€ 65 voordeel) 
Dit project is in 2022 afgerond. Technische inzichten, nieuwe ideeën en nauwkeurigere inspecties gedurende het traject tot daadwerkelijke uitvoering, bepalen de uiteindelijk benodigde werkzaamheden. Deze waren goedkoper dan vooraf ingeschat.

Omvorming steen naar groen  (€ 95 voordeel) 
In 2022 stonden verschillende vergroeningsacties op de planning. Omdat de subsidieverordening van de gemeente Veldhoven op dit moment nog niet voorziet in duurzaamheidsstimuleringsmaatregelen, hebben de acties vertraging opgelopen. In 2023 willen we alsnog tot actie overgaan. Het budget van deze acties wordt doorgeschoven naar 2023.

Calamiteit Heerbaan-Cobbeek  (€ 250 nadeel) 
In 2022 is een gedeelte van het stamriool bij de Heerbaan-Cobbeek ingezakt. Dit vraagt om een acute oplossing waar budget voor wordt aangevraagd. We vragen € 250 aan in 2022 om nu accuut naar een oplossing te kunnen werken en een resterend budget van € 200 in 2023 om het project af te kunnen ronden.