Voortgang activiteiten

Collegeblad

Voortgang activiteiten

Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2022 2023 2024 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur -250 -85 0 51 0 51 0 51
0.2 Burgerzaken 0 67 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead -14 -90 14 80 0 0 0 0
0.5 Treasury 0 -83 2 1 6 2 8 3
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting -150 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 2.478 0 1.164 0 1.302 0 1.296 0
0.8 Overige baten en lasten 0 -40 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -166 0 29 0 29 0 29
0.10 Mutaties reserves -217 0 143 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 3.124 0 1.551 0 1.570 0 1.492
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 13 0 50 0 20 0 20
2.1 Verkeer en vervoer 24 24 0 -388 0 -101 0 -7
2.2 Parkeren 0 0 0 -11 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 22 -43 0 7 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 -68 0 201 0 0 0 0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 -81 0 89 0 -2 0 -2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 -150 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering -60 -70 60 60 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 -12 0 -2 0 -2
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 -13 0 13 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 -13 0 13 0 0 0 0
5.6 Media 0 -40 0 40 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 10 0 -2 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 -19 0 -4 0 -1 0 -1
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 27 300 1.341 300 658 300 654 300
6.4 Begeleide participatie 0 23 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 -40 0 40 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 75 293 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 47 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 26 -19 34 34 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 -71 -71 17 17 17 17
7.3 Afval 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer -72 -242 462 632 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 30 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 656 -125 0 447 0 100 0 75
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.544 2.544 3.148 3.148 1.984 1.984 1.975 1.975