Voortgang activiteiten

Algemeen

Voortgang activiteiten

Inleiding

Algemeen

De 3e bestuursrapportage 2022 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste tien maanden van 2022. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 10 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingsmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

Deze rapportage is op een andere manier opgesteld en vormgegeven dan we tot 2022 gewend waren. Financieel rapporteren we over de lasten en baten op programmaniveau en niet meer gedetailleerd op taakveldniveau. De bijstellingen die we op programmaniveau voorstellen, worden eerst aangegeven in een tabel. En vervolgens worden de bijstellingen toegelicht.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2022 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelen & activiteiten die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang.
- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
- Wit = “neutraal” (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt. 

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: 
- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2022); 
- de bijgestelde begroting tot aan de 3e burap (kolom Budget na wijzigingen); 
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2022 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget worden toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

Het projectenblad bevat de voortgang van en toelichting op majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven.

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2022-2025 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

Het college is verantwoordelijk voor de totale baten en lasten per taakveld. Tot slot wordt als bijlage een collegeblad toegevoegd met daarin de bijstellingen per taakveld (baten en lasten).

Financiële hoofdlijn

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2022 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 3e bestuursrapportage 2022. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2022. 

Begrotingssaldo 2022

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2022 weergegeven na verwerking van deze 3e bestuursrapportage 2022:

-/- = tekort (nadeel) 2022
Primitieve begroting 2022 228
- Amendement sportattributen zwembad -10
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven -8
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 -469
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 594
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 472
- Incidenteel verruimen minimabeleid -442
Bijgesteld saldo 2022 365
- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 3.124
Bijgestelde begroting 2022 na burap III 2022 3.489

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2022 bij de begroting 2022. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2022, de derde bestuursrapportage 2021, de eerste bestuursrapportage 2022 en de tweede bestuursrapportage 2022.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2021 over het begrotingsjaar 2022 zijn:

Onderwerp Toelichting 2022
Gemeentefonds Septembercirculaire: corona compensatie en aanpassing maatstaven 1.674
Routekaart Externe expertise -200
Zwembad Extra sloopkosten zwembad -70
Onderwijshuisvesting Eerste inrichting voor Zilverackers verschuift van 2021 naar 2022 -151
BUIG Lager aantal bijstandsontvangers -1.452
WMO Toegang en Innovatie / woonvoorzieningen -112
Participatie Maatschappelijke participatie algemeen -60
Woonvisie Actualisatie woonvisie -50
Overige -48
Totale bijstelling -469

De belangrijke bijstellingen uit de eerste bestuursrapportage 2022 over het begrotingsjaar 2022 zijn:

Onderwerp Toelichting 2022
Gemeentefonds Decembercirculaire 2021 1.556
Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg 304
Rente Update treasury 208
Overhead Hybride werken -286
Loonkosten Nieuwe CAO gemeenteambtenaren -188
Restantkredieten Kapitaallasten 117
Energietoeslag Compensatie huishoudens met een laag inkomen voor stijgende energielasten -1.040
Omgevingswet De invoering is uitgesteld naar 1 januari 2023 -149
Woningbouw Bossebaan -120
Overige 192
Totale bijstelling 594

De belangrijke bijstellingen uit de tweede bestuursrapportage 2022 over het begrotingsjaar 2022 zijn:

Onderwerp Toelichting 2022
Gemeentefonds Decembercirculaire 2021 3.442
OZB Meeropbrengsten 485
Informatiebeheer archief- en informatiebeheer op orde brengen -350
Vervanging Incidentele organisatieknelpunten -471
Wachtgeld Voormalig wethouders -181
Toeristenbelasting Lagere inkomsten -100
Leerlingenvervoer Hogere aanbesteding en gewenste kwaliteitsverbetering -87
Jeugdzorg Toename zorgvraag jeugdhulp, meer cliënten jeugdzorgplus en inhuur -896
WSW Loon- en prijsontwikkelingen en beschut werk -237
BUIG bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie -148
Energietoeslag Uitvoering -560
Energietransitie Uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving -300
Overige -125
Totale bijstelling 472

Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we de belangrijkste bijstellingen die u aantreft in deze bestuursrapportage.

  • Van het Rijk ontvangen we € 2.119 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (septembercirculaire 2022);
  • Compensatie inkomstenderving 2021 (Covid-19) (€ 359 voordeel);
  • Lagere parkeeropbrengsten (€ 150 nadeel);
  • Peuterspeelzaalwerk (€ 150 voordeel);
  • Eerste inrichting basisscholen Zilverackers (€  100 voordeel);
  • Nadeel jeugd (€ 407 nadeel);
  • Meer plaatsingen LKS (€ 300 nadeel);
  • Energietransitie (€ 170 voordeel);
  • BOVO bijdrage en bijdrage ambtelijke kosten projecten (€ 612 voordeel);
  • Overige (€ 434 voordeel).

Tot slot schuiven we in deze bestuursrapportage voor ongeveer € 23 mln aan investeringsbudget door naar 2023 en verder.