Uitgaven

21,55%
€ -125
x € 1.000
21,55% Complete

Inkomsten

2,36%
€ -60
x € 1.000
2,36% Complete

Saldo

2,08%
€ 65
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

21,55%
€ -125
x € 1.000
21,55% Complete

Inkomsten

2,36%
€ -60
x € 1.000
2,36% Complete

Saldo

2,08%
€ 65
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

Terug naar navigatie - 5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

5.2 Veldhoven Beweegt!

Terug naar navigatie - 5.2 Veldhoven Beweegt!

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Terug naar navigatie - 5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Terug naar navigatie - 5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

5.6 Uitbreiding foyer Art4U

Terug naar navigatie - 5.6 Uitbreiding foyer Art4U

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

Terug naar navigatie - 5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Terug naar navigatie - 5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

5.9 Afname % niet-sporters

Terug naar navigatie - 5.9 Afname % niet-sporters

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.052 12.296 12.171 -125
Baten 1.684 1.785 1.725 -60
Saldo (- = nadeel) -10.368 -10.511 -10.446 65

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Bewatering groen i.r.t. extreme droogte 45 0 -45
Sportakkoord -60 -60 0
Overige -110 0 110
Saldo (- = nadeel) -125 -60 65

Toelichtingen

Bewatering groen i.r.t. extreme droogte (€  45 nadeel) 
Door de extreme droogte van de zomer in 2022 is het nodig geweest om het openbaar groen extra te bewateren om op het afgesproken onderhoudsniveau te kunnen onderhouden.  In de maanden April, Mei, Augustus en September zijn extra rondes voor bewatering gereden. De kosten hiervoor geven een incidenteel nadeel van € 45.

Sportakkoord (Budgettair neutraal)
De bestrijding van het coronavirus heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen gehad voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Momenteel mogen alle activiteiten bij de sport weer worden aangeboden. De specifieke uitkering voor het Lokaal Sportakkoord van 2022 is niet volledig uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 60 wordt doorgeschoven naar 2023. In 2023 zal met name ingezet worden op de thema's overgewicht, rookvrije generatie en eenzaamheid.

Overige (€ 106 voordeel)
-  Nazorgbudget Oerle Zuid
- Coronasteun sportverenigingen
- Streekontwikkeling Boven-Dommel
- Nota beeldende kunst
- Onderzoek bibliotheek
- Kerkenvisie

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707215 Kempenbaan West: openbaar groen/natuur U 119 143 107 -36
725101 Omvormen BIO U 201 201 0 -201
740010 Gebiedsimpuls grenscorridor U 400 1.102 12 -1.090
740010 Gebiedsimpuls grenscorridor I 224 691 0 -691
tekst

Toelichtingen

Kempenbaan West
Zie tekst op programma 2 over Kempenbaan West.

Omvormen velden BIO 2022 (Voordeel € 201 )
Er zijn gesprekken geweest tussen sportvereniging BIO en de gemeente over de afspraken om de sportverenigingen in Veldhoven te voorzien van kunstgras. Dit heeft er toe geleid dat het kunstgras niet in 2022 maar pas in 2023 plaats zal vinden. Dit zorgt ervoor dat het budget van € 200 wordt doorgeschoven naar 2023.

Gebiedsimpuls Grenscorridor (voordeel € 399)
De totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ziet naast de aanleg van de N69 en de nulplusmaatregelen ook op maatregelen om de  (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door personele wisselingen en capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar niet opgepakt. In 2023 wordt bekeken hoe het project weer opgepakt kan worden.