Uitgaven

2,24%
€ 13
x € 1.000
2,24% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

0,42%
€ -13
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 1 | Veiligheid

Uitgaven

2,24%
€ 13
x € 1.000
2,24% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

0,42%
€ -13
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.1 High Impact Crimes/incidenten

Terug naar navigatie - 1.1 High Impact Crimes/incidenten

Het voorkomen en bestrijden van woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. 

1.1.1 Woninginbraken: Aantal pogingen en voltooide woninginbraken met 10% verminderen t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal (poging tot) woninginbraken/diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 94 absolute aantal / 1,71 per 1000 inwoners.

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er zes minder diefstallen / woninginbraken (26 t/m augustus 2021 en 20 t/m augustus 2022) plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal diefstallen / woninginbraken terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting burgers en ondernemers. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden/Verenigingen van Eigenaren. Daarnaast is hierop intensieve samenwerking tussen de boa's, politie en Integrale Veiligheid.  

1.1.2 Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven met 10% t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal geweldincidenten per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 78 absolute aantal / 2,6 per 1000 inwoners.

Stand van zaken

R

Toelichting

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er meer (van 69 naar 84)  geweldsmisdrijven plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar. Om het aantal geweldsmisdrijven terug te blijven dringen wordt extra ingezet op preventieve inzet c.q. maatregelen,  goede werkafspraken & procedures en integrale handhaving. Bij dreigende escalatie wordt ingezet op zo vroeg mogelijk interventie. 

Specifieke maatregelen die worden ingezet zijn:

- vergroten participatie en weerbaarheid inwoners
- aanpak heling: zonder heler geen steler
- persoonsgerichte aanpak veelplegers (PGA)
- onderzoek naar straatintimidatie

1.1.3 Winkeldiefstallen: Daling van het aantal winkeldiefstallen met 10% t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 43 absolute aantal / 1 per 1000 inwoners.

Stand van zaken

R

Toelichting

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er iets meer (20) winkeldiefstallen plaatsgevonden t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar (15). Om het aantal winkeldiefstallen terug te blijven dringen wordt ingezet op preventieve inzet ( communicatie richting burgers en ondernemers zoals WhatsAppgroepen en platform voor ondernemers zoals Chainels) en integrale handhaving door boa en politie (bijvoorbeeld door het inzetten van een winkelverbod). 

1.1.4 Vernielingen/beschadigingen: daling van het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte met 10% t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (BBV). 2020: 157 absolute aantal / 3,6 per 1000 inwoners.

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste acht maanden van dit jaar hebben er minder (van 85 naar 76) vernielingen/beschadigingen plaatsgevonden in de openbare ruimte t.o.v. van vorig jaar.  Om het aantal vernielingen/beschadigingen terug te blijven dringen  wordt ingezet op preventieve inzet en integrale handhaving. Dit doen we integraal met diverse netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden. 

1.2 Personen met verward gedrag

Terug naar navigatie - 1.2 Personen met verward gedrag

1.3 Problematische jeugd(groepen)

Terug naar navigatie - 1.3 Problematische jeugd(groepen)

Het samen met ketenpartners voorkomen en aanpakken van problematische jeugdgroepen en risicojeugd. 

1.3.1 Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2020

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. incidenten jeugdoverlast. 2020: 298.

Stand van zaken

R

Toelichting

In de eerste acht maanden van dit jaar hebber er meer (van 151 naar167) incidenten van jeugdoverlast plaatsgevonden. Om het aantal jeugdincidenten terug te blijven dringen wordt blijvend preventief ingezet door middel van voorlichting, positieve alternatieven en ouderbetrokkenheid. De trend is dat er minder problematieken vanuit groepsvorming plaatsvindt. Er wordt wel een stijging gezien van individuele zorg- en veiligheidscasuistieken. Hier wordt vroegsignalering toegepast om erger te voorkomen. We praten waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.

1.3.2 Wij streven naar het aantal criminele jeugdgroepen tot nul terug te dringen

Omschrijving

Meetindicatoren: Politiecijfers. Aantal criminele jeugdgroepen. 2020: 0.

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er geen criminele Jeugdgroepen. Wel jongeren die enigszins te relateren zijn aan groepen die crimineel gedrag vertonen. Hier is een groepsaanpak lopende en in uitvoering op. 

1.3.3 Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt

Omschrijving

Meetindicatoren: Cijfers bureau Halt: Aantal verwijzingen Halt (BBV). 2020: 37.

Stand van zaken

G

Toelichting

Cijfers Halt jeugdigen zijn gedaald van 15 naar 10 jeugdigen die naar Halt gestuurd zijn ten opzichte van het jaar ervoor.

1.3.4 Wij streven naar het aantal harde kern jongeren tot nul terug te dringen

Omschrijving

Meetindicatoren: Cijfers KLPD. Aantal harde kern jongeren. 2020: 0.

Stand van zaken

-

Toelichting

cijfers nog niet bekend. 

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 3.470 3.722 3.735 13
Baten 82 265 265 0
Saldo (- = nadeel) -3.388 -3.457 -3.470 -13

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Bestuursdwang 23 0 -23
C2000 en Sigmax licenties 20 0 -20
Doorschuiven onderzoek horeca -30 0 30
Saldo (- = nadeel) 13 0 -13

Toelichting

Bestuursdwang (€ 23 nadeel)
Betreft dwangsommen welke niet worden begroot. 

C2000 en sigmax licenties (€ 20 nadeel)
Voor de uitvoering van onze handhaving en toezicht taken maken we gebruik van het politienetwerk C2000 evenals de daarbij behorende applicaties. Het budget hiervoor is niet toereikend.

Doorschuiven onderzoek horeca (€ 30 voordeel)
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of een bureau een bijdrage kan leveren aan de onderwerpen duurzaamheid en/of toegankelijkheid binnen de horeca. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitrol en planning van deze projecten is dat dit 2023 plaatsvindt.