Uitgaven

68,34%

€ -396

x € 1.000
68,34% Complete

Inkomsten

72,56%

€ 1.846

x € 1.000
72,56% Complete

Saldo

71,78%

€ 2.242

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

68,34%

€ -396

x € 1.000
68,34% Complete

Inkomsten

72,56%

€ 1.846

x € 1.000
72,56% Complete

Saldo

71,78%

€ 2.242

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

0.1 Samenspraak

0.1.1 De tijdelijke kaders burgerparticipatie worden geëvalueerd en omgezet in een definitief participatiebeleid binnen de kaders van de omgevingswet.

Omschrijving

Meetindicatoren: Evaluatie tijdelijke kaders. Vaststelling nieuw beleid rond participatie in kader omgevingswet.

Stand van zaken

G

Toelichting

De raad is in april geïnformeerd over de evaluatie. Die evaluatie is input voor het ruimtelijk participatiebeleid. Planning is dit Q1 2023 aan de raad voor te leggen. Dit ligt op schema, afhankelijk van de hoe we de participatie vorm geven.

0.1.2 De kaders voor samenspraak in brede zin worden opnieuw tegen het licht gehouden.

Omschrijving

Meetindicatoren: Herijking nota samenspraak.

Stand van zaken

G

Toelichting

Herijking Nota Samenspraak is onderdeel van de brede participatievisie. De naam hiervan is gewijzigd naar Visie op participatie en democratisering. Begin 2023 krijgt de raad een procesvoorstel voorgelegd. Gelijktijdig wordt het project om tot die visie te komen opgestart. Streven is om het eind 2023 afgerond te hebben.

0.1.3 De raad benoemt in de begroting maximaal vijf belangrijke thema’s/projecten/onderwerpen waar de komende jaren samenspraak met de omgeving over plaats moet vinden.

Omschrijving

Van die benoemde thema’s/projecten/onderwerpen stelt de raad een procesvoorstel samenspraak vast.

Meetindicatoren: Aantal procesvoorstellen samenspraak/participatie die de raad in een jaar vaststelt.

Stand van zaken

G

Toelichting

De raad heeft in 2022 tot nog toe 2 procesvoorstellen (over onderwerpen waar ze bevoegd zijn) vastgesteld: Woonvisie, Omgevingsplan. In de begroting is geen separate voorzet gedaan voor onderwerpen. In ieder geval vindt in 2023 samenspraak plaats bij oa : Visie op Veldhoven, Visie op participatie en democratisering, Omgevingsplan Zonderwijk en de Kerkenvisie.

0.1.4 Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd aan de hand van criteria. De criteria moeten als voldoende worden beoordeeld.

Omschrijving

Meetindicatoren: Beoordeelde criteria.

Stand van zaken

G

Toelichting

Er zijn 3 evaluaties gehouden, die alle 3 hoger dan een 7 scoorden.

0.2 Toegankelijkheid van informatie

We meten hoe onze klanten de dienstverlening waarderen. Dat doen we continu op de kanalen balie en website. 
(persoonlijk contact wordt altijd hoger gewaardeerd en de ervaring is dat bezoekers eerder over een website reageren als ze iets niet kunnen vinden)

0.3 Meldingen

We gebruiken de feedback en waardering van inwoners om het proces van de afhandeling van meldingen openbare ruimte te verbeteren.

Toelichting:
We meten de algemene klanttevredenheid via smileys en we meten op 4 meetfactoren met stellingen (Informatiekwaliteit, empathie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid). We meten niet in categorie ‘ongedierte/ratten’ en ‘straatverlichting’ omdat die terugkoppelingen via externe partijen worden gegeven.

0.4 Woonlasten

0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

Budget

Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 20.990 21.929 24.656 2.727
Baten 85.716 93.845 95.692 1.847
Saldo (- = nadeel) 64.726 71.916 71.036 -880

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Gemeentefonds septembercirculaire 2022 0 2.119 2.119
Compensatie inkomstenderving 2021 (Covid-19) 0 359 359
Rente BGE -83 0 83
Overheveling budget geluksexpeditie naar 2023 -80 0 80
Onderzoek huisvestingslocaties tlv onvoorzien -40 0 40
Verlagen inhuurkosten gemeentesecretaris -30 0 30
Vennootschapsbelasting inclusief relatie algemene reserve -166 -137 29
21 voor de jeugd -250 -250 0
Kosten verkiezingen en kosten nieuwe raad 58 0 -58
Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen ivm Covid-19 67 0 -67
Mutatie reserve overheveling ROW 0 -79 -79
Lagere parkeeropbrengsten 0 -150 -150
Rekeningresultaat 3.124 0 -3.124
Overige 127 -15 -142
Totaal (- = nadeel / + = voordeel) 2.727 1.847 -880

Toelichting

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 2.119 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de septembercirculaire 2022 verhoogd, voordeel  2022: € 2.119,  2023: € 1.164, 2024: € 1.302 en 2025 € 1.296. In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercirculaire 2022 opgenomen. Uw raad is inmiddels via de raadsinformatienota over de septembercirculaire 2022 reeds geïnformeerd over de inhoudelijke bijstelling.


Compensatie inkomstenderving 2021 (Covid-19) ( € 359 voordeel)
De gemeente Veldhoven ontvangt van het rijk een compensatie Covid-19 over inkomstenderving 2021 inzake toeristenbelasting, parkeerbelasting en leges burgerzaken tot een bedrag van € 359.

Rente bouwgrondexploitatie (€ 83 voordeel)
De toegerekende rente aan de bouwgrondexploitatie wordt 1,3% in plaats van 1,2%. dit betekent een voordeel voor de exploitatie van € 83. oorzaak is het achterblijven van investeringen, daardoor loopt ons liquiditeitssaldo op en financieren wij niet met kortlopende geldleningen.

Overheveling budget geluksexpeditie naar 2023   (€ 80 voordeel)
Niet alle activiteiten zoals benoemd in de routekaart  € 200  worden volledig uitgevoerd in 2022. Daarom wordt € 80  overgeheveld naar 2023. In 2023 geeft dit voor de exploitatie een nadeel van € 80.

Onderzoek huisvestingslocaties tlv onvoorzien (€ 40 voordeel)
Onderzoek huisvesting voor vluchtelingen € 40 komt tlv van de post onvoorzien.

Verlagen inhuurkosten gemeentesecretaris (€ 30 voordeel)
De inhuuropdracht voor de tijdelijke vervanging van de gemeentesecretaris is eerder afgerond dan verwacht. Hierdoor zijn de inhuurkosten lager (voordeel € 30).

Vennootschapsbelasting (€ 29 voordeel)
De positieve afwijking op de Vpb last van € 166 komt met name door groter fiscaal compensabel verlies uit 2021. De algemene reserve zal voor het BGE component Vpb lager worden onttrokken wat een nadeel geeft op de exploitatie van € 137.

21 voor de jeugd (budgettair neutraal)
Vanaf 2022 worden de kosten voor de post 'Coördinatie spoed voor jeugd' niet meer gefinancierd uit de begroting van 21voordejeugd. Deze kosten worden nu gefinancierd vanuit de Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst 21 'Jeugdhulp en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (DVO21)'. Dit betekent dat zowel de inkomsten als de uitgaven met € 250 verlaagd kunnen worden.

Kosten verkiezingen en kosten nieuwe raad (€ 58 nadeel) 
Er zijn dit jaar extra kosten gemaakt in verband met de verkiezingen en de installatie van een nieuwe gemeenteraad en de vorming van een nieuw college. Er zijn daarbij onder andere kosten gemaakt voor Kieskompas (stemadvies), VOG aanvragen, begeleiding van het lijstrekkersdebat, teambuildingsweekend, workshops en trainingsactiviteiten, integriteitsonderzoeken en foto’s. 

Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen ivm Covid-19 (€ 67 nadeel)
De gemeenteraadsverkiezingen zijn i.v.m. de coronamaatregelen over 2 extra dagen uitgesmeerd. Dit heeft tot extra kosten geleid. Er zijn extra beschermende materialen aangeschaft voor medewerkers en burgers, 2 dagen extra huur van de stembureau’s en tellers, extra schoonmaakkosten i.v.m. de coronarichtlijnen, extra kosten voor briefstemmen/ post en tot slot extra kosten voor een coronaproof telmethode. Dit alles heeft tot €67  aan extra kosten geleid.

Mutatie reserve overheveling ROW (€ 79 nadeel)
In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 beschikbaar gesteld in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Jaarlijks wordt het budget doorgeschoven in afwachting van passende projecten. Er is een aantal jaren geleden verzuimd het budget door te schuiven. Voorgesteld wordt een bedrag van  € 79 over te hevelen van 2022 naar 2023 en daarnaast aanvullende middelen, € 64 beschikbaar te stellen in 2023 om de administratieve fout te herstellen. Overigens heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo omdat het budget wordt onttrokken uit de vrije reserve. 

Lagere parkeeropbrengsten (€ 150 nadeel)
Door o.a. de Corona-pandemie en de gevolgen daarvan (veranderende verhouding thuiswerken/op locatie werken, minder winkelbezoek) wordt een nadeel verwacht op de parkeerinkomsten in 2022.  Er wordt een nadeel van €60 verwacht op de opbrengsten vanuit de parkeervergunningen en een nadeel van €90 op de opbrengsten van het straat parkeren.  In 2023 worden de structurele gevolgen/effecten onderzocht in o.a. de evaluatie van het parkeerbeleid City Centrum. 

Overig (€ 142 nadeel)
-    Thin Clients
-    Bijdrage fonds GGU
-    Proceskosten
-    Licentie office 365
-    Verlenging inhuur vervanging griffie
-    Kosten BHV/AIT
-    Dividend
-    Starters- en stimuleringsleningen