Uitgaven

4,14%
€ 24
x €1.000
4,14% Complete

Inkomsten

0,94%
€ 24
x €1.000
0,94% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

4,14%
€ 24
x €1.000
4,14% Complete

Inkomsten

0,94%
€ 24
x €1.000
0,94% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.1 Fietsgebruik woon-werk

Terug naar navigatie - 2.1 Fietsgebruik woon-werk

2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

Terug naar navigatie - 2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

2.5 Eindhoven Airport

Terug naar navigatie - 2.5 Eindhoven Airport

2.5.1 De aanbevelingen uit de Proefcasus worden, samen met betrokken partijen, uitgevoerd.

Omschrijving

1. Invoeren nieuw sturingsmodel voor geluid ten behoeve van de luchthaven
2. In stand houden van een permanente overlegstructuur
3. Doorontwikkeling van meerwaarde voor de regio

Meetindicatoren: 1 t/m 3. Betrokken zijn bij de regionale samenwerking van gemeenten rondom de luchthaven en totaalpakket aan maatregelen monitoren.

Stand van zaken

O

Toelichting

Bijdrage van Veldhoven aan de overlegstructuur ligt op schema. Echter uitvoering van de aanbevelingen loopt op essentiële punten vertraging op. Het nieuwe sturingsmodel wacht nog op het mer, waarvoor het Rijk aan zet is. Het mer is nodig om een nieuw Luchthavenbesluit te kunnen nemen. Verwachte vaststelling verschuift naar eind 2024 . In de tussentijd maken we wel stappen in het beperken van de geluidsruimte via medegebruikersvergunningen. Het streven van 30% minder geluid in 2030 lijkt hierdoor niet in gevaar te komen.

Ook op het gebied van 'meerwaarde voor de regio' blijft de meerwaarde van de samenwerking beperkt. In de praktijk blijkt dat effecten met name bereikt kunnen worden door maatregelen van de luchthaven. Overheden hebben slechts beperkt invloed hierop. Bijvoorbeeld bij het sturen op specifieke bestemmingen. Eindhoven Airport investeert, ook zonder overheidsinbreng, actief in de relatie met de regio (bv. rondleidingen, activiteiten in aansluiting op regionale evenementen, wandelroutes, gebruik lokale producten  etc.).

Goede stappen zijn gezet op het gebied van fondsvorming (oprichting fonds voor schrijnende gevallen, extra isolatie, aanvullende gezondheidsmaatregelen etc.) klimaat (voorstel  bevordering gebruik duurzame brandstoffen), communicatie (vernieuwing website) en klachten en meldingen (nieuwe opzet meldingenbureau).

2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Terug naar navigatie - 2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 6.156 6.100 6.124 24
Baten 324 321 345 24
Saldo (- = nadeel) -5.832 -5.779 -5.779 0

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Proefcasus Eindhoven Airport 24 24 0
Saldo (- = nadeel) 24 24 0

Toelichting

Proefcasus Eindhoven Airport (Budgettair neutraal)
De gemeente Veldhoven heeft het op zich genomen om de bijdrage van de randgemeenten aan het secretariaat van het leefbaarheidsfonds luchthaven Eindhoven voor te schieten voor de overige randgemeenten, zodat het fonds maar 1 rekening hoeft te versturen naar de randgemeenten. Dit betekent een budgettair neutrale bijstelling van zowel de inkomsten als de uitgaven.

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) U 11.000 19.013 5.700 -13.313
707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) I 9.512 15.683 5.048 -10.635
707208 Inprikker Slowlane (fiets) U 1.370 1.407 277 -1.130
707208 Inprikker Slowlane (fiets) I 1.280 1.198 68 -1.130
707209 Nazorgbudget groen Zilverbaan U 0 153 3 -150
707211 Kempenbaan West: OV U 78 125 102 -23
707212 Kempenbaan West: VRI U 45 72 58 -14
707213 Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels U 2.954 4.737 3.847 -890
707214 Kempenbaan West: werkzaamheden Gender U 12 19 15 -4
709114 Herinrichting Oude Kerkstraat U 600 692 342 -350
729003 vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr U 900 958 858 -100
729006 verv.wegen: BvHooflaan (excl.stamriool) U 127 127 18 -109
729007 verv.wegen:Mr Rijkenstr./Kerkakkerstr. U 248 248 3 -245
729014 vervanging wegen: Banstraat U 0 392 12 -380
729020 vervanging wegen: Vooraard U 0 126 21 -105
729021 Kromstraat U 200 200 20 -180
729022 Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat U 1.600 1.587 287 -1.300
729022 Aansluiting Peter zuidlaan Julianastraat I 0 0 31 31
740011 Investering fietsenstalling U 0 87 1 -86
tekst

Toelichting

Kempenbaan Oost (€ 2.678 voordeel)
De uitvoering is gestart, maar er heeft op onderdelen vertraging opgelopen in het ontwerpproces van de aannemer, de verlegging van kabels en leidingen en het project is nog afhankelijk van vergunningverlening voor de WNB-ontheffing die nodig is om de ontsluiting op de Run 2000 te bouwen. Diverse onderdelen zijn in de uitvoeringsplanning doorgeschoven van 2022 naar 2023. Daarnaast was in de huidige begroting er geen rekening mee gehouden dat na de geplande openstelling eind 2023 nog inzet en uitgaven nodig zijn in 2024 ten behoeve van de oplevering en overdracht.  We verschuiven een bedrag van € 13,3 mln van 2022 naar 2023 (€ 13,1 mln) en 2024 (€ 200). In te zetten inkomsten (subsidies) verschuiven hierdoor ook. Tot slot ontvangen we in 2023 additioneel een subsidie voor in het verleden aangekochte gronden ter hoogte van € 184.

Slowlane (Budgettair neutraal)
Door een juridische procedure heeft het project flinke vertraging opgelopen. Op dit moment (september/oktober) wordt de aanbesteding voor het werk doorlopen. De uitvoering van het project is gepland in 2023. Dat betekent dat een bedrag van € 1.130 voor zowel de uitgaven als de inkomsten wordt doorgeschoven.

Diverse projecten (€ 1.334 voordeel)
- Nazorg Zilverbaan (€ 150 voordeel)
- Oude kerkstraat (€ 450 voordeel)
- Burgemeester van Hooflaan (€ 109 voordeel)
- Mr. Rijkenstraat/Kerkakkerstraat (€ 245 voordeel)
- Banstraat (€ 380 voordeel)
De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML, allen met een hogere prioriteit, hebben ervoor gezorgd dat bovenstaande geplande werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2022. Dit in combinatie met een aantal moeilijk in te vullen vacatures (groenbeheerder, civiele collega’s).  De werkzaamheden schuiven door naar 2023.

Kempenbaan West (€ 1.000 voordeel)
De werkzaamheden voor de Kempenbaan-West zijn in 2022 nog niet afgerond. Er worden in 2023 nog een aantal aanpassingen gedaan langs de Kempenbaan. Ook moeten er nog wat afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals groencompensatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 1.000 overgeheveld naar 2023.

Vervanging wegen Vooraard (€ 105 voordeel)
Dit project is in 2022 afgerond. Technische inzichten, nieuwe ideeën en nauwkeurigere inspecties gedurende het traject tot daadwerkelijke uitvoering, bepalen de uiteindelijk benodigde werkzaamheden. Deze waren goedkoper dan vooraf ingeschat.

Kruispunt Kromstraat (€ 180 voordeel)
Tijdens de voorbereiding van het project is besloten een extra verkeersonderzoek te doen. In afwachting van de uitkomst van het verkeersonderzoek is besloten dat het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2023. Dit zorgt ervoor dat een budget van € 180 naar 2023 wordt verschoven.

Aansluiting Julianalaan – Peter Zuidlaan (€ 1.331 voordeel)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft nog niet ter inzage gelegen. Daarnaast dienen nog een aantal onderzoeken te worden afgerond in 2022 voordat aan de realisatie kan worden begonnen. De uitvoering van dit project zal in 2023 plaats gaan vinden. Dit zorgt ervoor dat bijna het volledige budget ad € 1,3 mln, naar 2023 wordt doorgeschoven. Tevens ontvangen we een subsidie van € 31.

Fietsenstalling i.r.t. gebiedsimpuls City-Centrum (€ 86 voordeel)
In het verleden zijn afspraken gemaakt om het City Centrum aantrekkelijker te maken. Een van de onderwerpen was het verbeteren van de faciliteiten voor het fietsgebruik door o.a. het plaatsen van laadpunten voor elektrische fietsen. Het budget van € 86 wordt doorgeschoven naar 2023.