Uitgaven

21,62%
€ -125
x €1.000
21,62% Complete

Inkomsten

25,79%
€ 656
x €1.000
25,79% Complete

Saldo

25,01%
€ 781
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

21,62%
€ -125
x €1.000
21,62% Complete

Inkomsten

25,79%
€ 656
x €1.000
25,79% Complete

Saldo

25,01%
€ 781
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.1 Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.1 Omgevingswet

8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Terug naar navigatie - 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

8.2.1 De aanpak WBV leidt tot aantal opgeleverde woningen van gemiddeld 400 per jaar van 2020-2024.

Omschrijving

De nieuwe projecten die vanaf 2020 zijn opgepakt conform de aanpak woningbouwversnelling leiden in 2022 tot opgeleverde woningen. Bovendien zijn/worden in 2021 6 nieuwe projecten opgestart waarvan de woningen in 2023 worden opgeleverd. Meetindicatoren: De aanpak WBV leidt tot meer dan 450 opgeleverde woningen in 2022.

Stand van zaken

G

Toelichting

In de jaren 2020-2021-2022 worden ca. 550 woningen opgeleverd. Dit is gelegen op het gemiddeld aantal woningen van de jaren daaraan voorafgaand. In 2020 is de aanpak woningbouwversnelling geïmplementeerd; vervolgens is vanaf Q2 2020 conform deze aanpak gewerkt. Met een gemiddelde doorlooptijd van 2,5 tot 3 jaar zijn in 2023 de eerste resultaten van de aanpak WBV te verwachten. Dit resulteert in ca. 460 woningen op te leveren woningen in 2023 en ca. 650 woningen in 2024. 

In de jaren 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting ca. 2.100 woningen opgeleverd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting uit de Woondeal van maart 2019.

8.2.2 De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.

Omschrijving

Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd. Meetindicatoren: In 2022 worden in Zilverackers ca. 350 woningen opgeleverd (onderdeel van WBV).

Stand van zaken

O

Toelichting

In 2022 wordt volop gebouwd in zowel Huysackers als ook in Bosackers en De Nieuwe Erven. Er zijn 2 oorzaken voor vertraging bij vooral de initiatiefnemers/bouwers waardoor de meeste woningen pas in 2023 worden opgeleverd.

  • door tekorten (en lange levertijden) van materiaal en personeel worden woningen later opgeleverd;
  • door beroep tegen bestemmingsplan hebben initiatiefnemers later vergunningen aangevraagd en is later gestart met bouwen in Bosackers.
  • In 2022 zijn/zullen alle projecten in Bosackers starten met de bouw en in deelgebied Nieuwe Erven zullen voor ruim 110 woningen gestart worden met de bouw in Nieuwe Erven. 

8.2.3 Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd.

Omschrijving
Stand van zaken

G

Toelichting

Huijsackers is in zijn geheel bouwrijp. Het Kransackerdorp is opgebouwd uit meerdere deelgebieden, Deelgebied Bosakkergehucht is  in zijn geheel bouwrijp. Bouw van de woningprojecten is/wordt gestart in 2022. Deelgebied Nieuwe Erven is in Q2-Q3 2022  bouwrijp gemaakt. De overige  deelgebieden volgen vanaf 2023.

8.3 Woningcorporaties

Terug naar navigatie - 8.3 Woningcorporaties

8.4 Actueel woonbeleid

Terug naar navigatie - 8.4 Actueel woonbeleid

8.5 Woningbouwprogramma

Terug naar navigatie - 8.5 Woningbouwprogramma

8.5.1 In 2022 worden de doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord en wordt de woonvisie geactualiseerd.

Omschrijving

Sturing op kwalitatieve naast kwantitatieve aspecten van het woningbouwprogramma om gevolg te geven aan de uitgangspunten en doelgroepen uit de Woonvisie 2016.
Meetindicatoren: Nieuw gebouwde woningen (BAG) (BBV): Gerealiseerde woningen. Het aantal of aandeel gerealiseerde woningen in specifieke segmenten of doelgroepen zoals deze inclusief streefwaarde in de geactualiseerde woonvisie zullen worden aangegeven. Streefwaarde sociale huur op basis van woonvisie 2016: 22%.

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste 9 maanden van 2022 zijn 120 woningen in diverse prijscategorieën opgeleverd. Naar verwachting worden totaal in 2022 ca. 155 woningen opgeleverd.Hieronder een specificatie voor de sociale huur. In meerjarig perspectief ligt de doelstelling 22% sociale huur op schema. 

Voor Woonstichting 'thuis is gestart met de bouw van drie projecten: Ambachtslaan (56 sociale huurwoningen in duurzame houtbouw),  Nieuwe Erven (50 sociale huurwoningen in het Woonst-gestandaardiseerde concept) en Bosackers (22 sociale huurwoningen, in een grotere project met een projectontwikkelaar). Deze 128 sociale huurwoningen worden in 2023 opgeleverd. 

Daarnaast zijn projecten met sociale huurwoningen voor woningcorporaties in voorbereiding op de locaties Lange Kruisweg (voormalig Gansepoel, 56 sociale huurwoningen, Woonbedrijf),  Djept (124 sociale huurwoningen, Woonbedrijf), Genderkwartier (deellocatie voormalig Pigeaud-terrein, 24 sociale huurwoningen, Woonstichting 'thuis). 

Ook worden op enkele locaties nog huurwoningen voor  beleggers gerealiseerd, die voor langere periode onder de huurtoeslaggrens worden verhuurd (Genderkwartier, deellocatie Zuidzorg en Kruisstraat 114b).

8.6 Regionaal bouwperspectief

Terug naar navigatie - 8.6 Regionaal bouwperspectief

8.6.1 Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en stemt af met de regio.

Omschrijving

Ook wordt de kwaliteit van de woningbouwlocaties regionaal beoordeeld en op elkaar afgestemd.
Meetindicatoren: Demografische druk (CBS) (BBV): De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. De woningbouwplanning wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Stand van zaken

O

Toelichting

We splitsen de doelstelling op in een kwalitatief en een kwantitatief aspect. 

In kwalitatief opzicht staat de doelstelling op 'groen'.  Er is in 2022 een nieuw 'Afsprakenkader Wonen SGE 2022' vastgesteld, waarin nieuwe afspraken over regionale programmering en monitoring zijn opgenomen. 

In kwantitatief opzicht is er meer aan de hand en staat de doelstelling op oranje. De vraag naar woningen is op dit moment door de al bestaande krapte op de woningmarkt én de aanhoudende economische groei zo hoog, dat Veldhoven deze vraag moeilijk kan bijbenen. Er zijn vooralsnog voldoende projecten, maar onder meer de beperkte ambtelijke capaciteit, tekort aan personeel in de bouw en aan materialen en de toenemende complexiteit van de projecten, maakt dat er nog steeds minder gebouwd wordt dan waar op dit moment behoefte aan is.

Het programma ‘woningbouwversnelling’ dat loopt tot 2024 ligt weliswaar op schema, maar dit lijkt op dit moment niet meer voldoende om de demografische ontwikkelingen en marktvraag op de middellange en lange termijn bij te houden. Er is een voorstel in voorbereiding om de woningbouwversnelling door te trekken tot en met 2030. 

8.7 WOZ-waarde

Terug naar navigatie - 8.7 WOZ-waarde

8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Terug naar navigatie - 8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Terug naar navigatie - 8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 21.114 23.555 23.430 -125
Baten 21.275 22.448 23.104 656
Saldo (- = nadeel) 161 -1.107 -326 781

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
BOVO bijdrage en ambtelijke kosten De run 5614 0 509 509
BOVO bijdrage kruisstraat 114b-116 0 103 103
Invoering omgevingswet -89 0 89
Overige -36 44 80
Saldo (- = nadeel) -125 656 781

Toelichting

BOVO bijdrage en ambtelijke kosten de Run 5614
Op het voormalige terrein van bedrijfswasserij Pigeaud aan de Run 5612, 5614 en 5616 komen twee appartementengebouwen in een parkachtige groene omgeving. In de gebouwen komen in totaal 100 appartementen. De aanwezige bedrijfsruimten en een bedrijfswoning worden gesloopt. Via een anterieure overeenkomst worden ambtelijke kosten en een bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen op de projectontwikkelaar verhaald. Voordeel € 509.

BOVO bijdrage Kruisstraat 114b-116
Er zijn afspraken vastgelegd met een ontwikkelaar over de ontwikkeling en realisatie van 36 woningen aan Kruisstraat 114b-116 en renovatie van een bestaande villa. De afspraken gaan over het ontwerp, het programma, het kostenverhaal en de verdere procedure. Voordeel € 102.

Invoering omgevingswet
De daadwerkelijke invoeringsdatum van de Omgevingswet is wederom uitgesteld en is verzet naar 1 juli 2023. Als gemeente Veldhoven hebben wij gekozen om, waar mogelijk, per 1 januari 2023 op deze nieuwe integrale manier te werken. Instrumenten als het omgevingsplan en de intake- en omgevingstafel bieden mogelijkheden die we met beide handen aangrijpen. Wij geloven in deze ‘nieuwe’ manier van werken. Wij gaan dus ondanks het uitstel van 6 maanden gewoon door op dezelfde voet.

Voor de periode na de invoering, de transitieopgave, is het noodzakelijk dat de huidige projectleiders nog aanwezig zijn om de veranderopgave te monitoren en evalueren. Hiervoor is extra budget nodig in 2023 van € 218. Daarnaast verwachten we voor het opstellen van een omgevingsplan voor Veldhoven aanvullende kosten voor het inhuren van expertise, € 150 in 2023, € 100 in 2024 en € 75 in 2025. De Pilot Zonderwijk wordt in 2023 verder voortgezet (doorschuiven € 89 van 2022 naar 2023). 

Overige
- Bestemmingsplanverzoeken
- BOVO bijdrage Berkt 1A
- BOVO bijdrage Locht 17-19
- BOVO bijdrage Grote Kerkepad 4

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
729023 Voorbereiding Djept U 0 96 249 152
729024 voorbereiding Lange Kruisweg (Gansepoel) I 0 0 40 40
tekst

Toelichting

Voorbereidingskrediet BGE Djept (€ 152 nadeel)
Benodigde onderzoeken voor realisatie van het plan Djept zijn duurder dan vooraf ingeschat. Het budget van € 35 voor aanpassen bestemmingsplanverzoek wordt overgeheveld van bestemmingsplanverzoeken naar het voorbereidingskrediet BGE Djept. Daarnaast wordt in 2022 de uitwerking van een definitief landschapsplan voor Djept opgestart.  Dit resulteert in een hoger investeringsbudget van € 152. Vanaf 2023 worden deze kosten ondergebracht in de BGE Djept.

Voorbereidingskrediet BGE Gansepoel (€ 40 voordeel)
Er zijn afspraken gemaakt met Stichting Woonbedrijf inzake uitgifte van grond op de locatie Gansepoel aan de Lange Kruisweg zoals opgenomen in de prestatieafspraken met Stichting Woonbedrijf. De 56 sociale huurappartementen worden gerealiseerd met het regionale WOONsT concept. De afspraken gaan over het ontwerp, het programma, de gronduitgifte en de verder procedure.  De kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan zijn al opgenomen in het voorbereidingskrediet. De bijdrage van het woonbedrijf was nog niet opgenomen. Voordeel € 40. Vanaf 2023 worden deze kosten ondergebracht in de BGE Gansepoel.