Uitgaven

19,14%
€ -111
x € 1.000
19,14% Complete

Inkomsten

0,86%
€ 22
x € 1.000
0,86% Complete

Saldo

4,26%
€ 133
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 3 | Economie

Uitgaven

19,14%
€ -111
x € 1.000
19,14% Complete

Inkomsten

0,86%
€ 22
x € 1.000
0,86% Complete

Saldo

4,26%
€ 133
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.1 Ondernemersimago

Terug naar navigatie - 3.1 Ondernemersimago

3.2 Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - 3.2 Bedrijventerreinen

3.3 Citycentrum

Terug naar navigatie - 3.3 Citycentrum

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 10.513 9.895 9.784 -111
Baten 9.632 8.598 8.620 22
Saldo (- = nadeel) -881 -1.297 -1.164 133

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Overheveling ROW -79 0 79
Overige -32 22 54
Saldo (- = nadeel) -111 22 133

Toelichting

Overheveling ROW
In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 beschikbaar gesteld in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Jaarlijks wordt het budget doorgeschoven in afwachting van passende projecten. Er is een aantal jaren geleden verzuimd het budget door te schuiven. Voorgesteld wordt een bedrag van  € 79 over te hevelen van 2022 naar 2023 en daarnaast aanvullende middelen, € 64 beschikbaar te stellen in 2023 om de administratieve fout te herstellen. Overigens heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo omdat het budget wordt onttrokken uit de vrije reserve. 

Overige
- Detailhandelsstructuur visie 
- Kwartiermaker Citycentrum
- Resultaat MRE