Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage I-2023
  1. Blz. 2 Bestuursrapportage I-2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Algemeen
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Algemeen
     2. Blz. 7 Leeswijzer
    2. Blz. 8 Financiële hoofdlijn
     1. Blz. 9 Inleiding
     2. Blz. 10 Begrotingssaldo 2023
     3. Blz. 11 Belangrijke bijstellingen
     4. Blz. 12 Financieel technische bijstellingen
   2. Blz. 13 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 14 Doelstellingen
     1. Blz. 15 0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief
      1. Blz. 16 0.01.01 We gaan participatie en democratisering herzien en uitbreiden
     2. Blz. 17 0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening
      1. Blz. 18 0.02.01 Ontwikkelen van een (digitale) dienstverleningsopgave
      2. Blz. 19 0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway
      3. Blz. 20 0.02.03 We monitoren continu de klanttevredenheid van de kanalen website en balie
     3. Blz. 21 0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel
      1. Blz. 22 0.03.01 We ontwikkelen een visie op Veldhoven.
     4. Blz. 23 0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig
      1. Blz. 24 0.04.01 We maken strategisch personeelsbeleid.
      2. Blz. 25 0.04.02 Producten Geluksexpeditie.
     5. Blz. 26 0.05 Gezond financieel beleid
      1. Blz. 27 0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting
    2. Blz. 28 Budget
    3. Blz. 29 Bijstellingen budget
    4. Blz. 30 Bijstellingen investeringen
   3. Blz. 31 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 32 Doelstellingen
     1. Blz. 33 1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021.
      1. Blz. 34 1.01.01 Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2023-2026
      2. Blz. 35 1.01.02 In 2023 ontwikkelen we samen met onze (keten)partners de wijkgerichte aanpak verder door.
     2. Blz. 36 1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021
      1. Blz. 37 1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.
      2. Blz. 38 1.02.02 De Keurmerken veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden versterken en uitbreiden.
      3. Blz. 39 1.02.03 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude.
      4. Blz. 40 1.02.04 Meer inzetten op bestuursrechtelijke instrumenten zoals een dwangsom of gebiedsontzegging.
     3. Blz. 41 1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit.
      1. Blz. 42 1.03.01 In 2023 starten we met een pilot datagedreven werken op het gebied van ondermijningssignalen
      2. Blz. 43 1.03.02 In 2023 stellen we een actieplan op voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit
     4. Blz. 44 1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021
      1. Blz. 45 1.04.01 Het inzetten van het programma Hackshield (game) en Cyber 24 ter bewustwording van jeugdigen.
      2. Blz. 46 1.04.02 Gericht specifieke (kwetsbare) doelgroepen actief informeren over onderwerpen gericht op gedigitaliseerde criminaliteit.
     5. Blz. 47 1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering.
      1. Blz. 48 1.05.01 In 2023 zorgen we ervoor dat Veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening.
      2. Blz. 49 1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken.
      3. Blz. 50 1.05.03 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk.
      4. Blz. 51 1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)
     6. Blz. 52 1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties.
      1. Blz. 53 1.06.01 Crisisorganisatie doorontwikkelen in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
      2. Blz. 54 1.06.02 Opstellen van een nieuw integraal brandweerzorgplan.
    2. Blz. 55 Budget
    3. Blz. 56 Bijstellingen budget
    4. Blz. 57 Bijstellingen investeringen
   4. Blz. 58 Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 59 Doelstellingen
     1. Blz. 60 2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit
      1. Blz. 61 2.01.01 We starten met het meten van het fietsgebruik
      2. Blz. 62 2.01.02 We faciliteren deelmobiliteit
     2. Blz. 63 2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen
      1. Blz. 64 2.02.01 We stellen een mobiliteitsvisie op
      2. Blz. 65 2.02.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit.
     3. Blz. 66 2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden
      1. Blz. 67 2.03.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken
     4. Blz. 68 2.04 Inzicht in verkeersongevallen behouden
      1. Blz. 69 2.04.01 We willen inzicht blijven houden in verkeersongevallen
    2. Blz. 70 Budget
    3. Blz. 71 Bijstellingen budget
    4. Blz. 72 Bijstellingen investeringen
   5. Blz. 73 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 74 Doelstellingen
     1. Blz. 75 3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport
      1. Blz. 76 3.01.01 Inbedden Veldhovense belangen in regionale samenwerkingen
      2. Blz. 77 3.01.02 Stimuleren werkgelegenheid in de Brainportregio
     2. Blz. 78 3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat
      1. Blz. 79 3.02.01 Opzetten (meerjaren) activiteitenplan en professionele samenwerkingsvorm op De Run
      2. Blz. 80 3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen
      3. Blz. 81 3.02.03 Aanhaken op initiatieven om de effecten van de congestie op energienetwerk te beperken
      4. Blz. 82 3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels
      5. Blz. 83 3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run
     3. Blz. 84 3.03 het Citycentrum hervormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven
      1. Blz. 85 3.03.01 Opstellen Ontwikkelstrategie en Masterplan Citycentrum
      2. Blz. 86 3.03.02 Opstellen lokaal en regionaal detailhandelsbeleid
      3. Blz. 87 3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling
     4. Blz. 88 3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente
      1. Blz. 89 3.04.01 Doorontwikkelen overleg gemeente met parkmanagement- en centrummanagementorganisaties
      2. Blz. 90 3.04.02 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers
    2. Blz. 91 Budget
    3. Blz. 92 Bijstellingen budget
   6. Blz. 93 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 94 Doelstellingen
     1. Blz. 95 4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen
      1. Blz. 96 4.01.01 Uitvoering geven aan het IHP
      2. Blz. 97 4.01.02 Er adequaat leerlingenvervoer beschikbaar is
     2. Blz. 98 4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen
      1. Blz. 99 4.02.01 Uitvoering te geven aan de visie verwoord in de Kadernota 'Focus op alle jeugd'
     3. Blz. 100 4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen
      1. Blz. 101 4.03.01 Doorontwikkeling afspraken VVE-werkgroep
     4. Blz. 102 4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd
      1. Blz. 103 4.04.01 Meer inzetten op taal- en digitale vaardigheden
     5. Blz. 104 4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen
      1. Blz. 105 4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim
      2. Blz. 106 4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim
      3. Blz. 107 4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten
      4. Blz. 108 4.05.04 Inzet op overig verzuim
    2. Blz. 109 Budget
    3. Blz. 110 Bijstellingen budget
    4. Blz. 111 Bijstellingen investeringen
   7. Blz. 112 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 113 Doelstellingen
     1. Blz. 114 5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan
      1. Blz. 115 5.01.01 We doen dit door het opstellen van een uitvoeringsplan 2023-2024 op basis van ‘Cultuur verbindt Veldhoven’
      2. Blz. 116 5.01.02 We doen dit door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0, het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord
      3. Blz. 117 5.01.03 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties
      4. Blz. 118 5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening
     2. Blz. 119 5.02 Behouden van historisch erfgoed
      1. Blz. 120 5.02.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid
      2. Blz. 121 5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
      3. Blz. 122 5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst
      4. Blz. 123 5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie
     3. Blz. 124 5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan
      1. Blz. 125 5.03.01 We voeren acties uit om biodiversiteit uit te breiden of in stand te houden
     4. Blz. 126 5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden
      1. Blz. 127 5.04.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken
    2. Blz. 128 Budget
    3. Blz. 129 Bijstellingen budget
    4. Blz. 130 Bijstellingen investeringen
   8. Blz. 131 Programma 6 | Sociaal Domein
    1. Blz. 132 Doelstellingen
     1. Blz. 133 6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven.
      1. Blz. 134 6.01.01 Start visietraject sociaal domein
     2. Blz. 135 6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis
      1. Blz. 136 6.02.01 Alle basisvoorzieningen zijn vindbaar op Steunwijzer
      2. Blz. 137 6.02.02 Ouders en verzorgers kennen het Centrum voor Jeugd en Gezin
      3. Blz. 138 6.02.03 We zorgen voor de beschikbaarheid van toegankelijke, laagdrempelige collectieve voorzieningen in de sociale basis
      4. Blz. 139 6.02.04 We zetten in op Wmo-transformatie
      5. Blz. 140 6.02.05 Het wijkgericht werken ontwikkelen we door
     3. Blz. 141 6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben
      1. Blz. 142 6.03.01 Uitwerken van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen
      2. Blz. 143 6.03.02 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen
      3. Blz. 144 6.03.03 Deelname aan de regionale aanpak Preventie dak- en thuisloosheid.
     4. Blz. 145 6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering
      1. Blz. 146 6.04.01 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)
      2. Blz. 147 6.04.02 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams)
     5. Blz. 148 6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk
      1. Blz. 149 6.05.01 We zetten in op een nieuwe structuur van toezicht en handhaving
      2. Blz. 150 6.05.02 We monitoren het aantal maatwerkvoorzieningen
     6. Blz. 151 6.06 We zijn een inclusieve samenleving
      1. Blz. 152 6.06.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda
      2. Blz. 153 6.06.02 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie
     7. Blz. 154 6.07 Voorkomen van uitsluiting
      1. Blz. 155 6.07.01 Continueren inzet Wijk-GGD'ers
      2. Blz. 156 6.07.02 Maken van regionale afspraken rondom woonbegeleiding
     8. Blz. 157 6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen
      1. Blz. 158 6.08.01 Uitvoering geven aan de Kadernota 'Focus op alle jeugd'
      2. Blz. 159 6.08.02 We vergroten de meldbereidheid van vermoedens van kindermishandeling
      3. Blz. 160 6.08.03 We zetten in op criminaliteitspreventie onder jeugdigen
     9. Blz. 161 6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid
      1. Blz. 162 6.09.01 We evalueren het effect van het minimabeleid
      2. Blz. 163 6.09.02 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen
      3. Blz. 164 6.09.03 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen
     10. Blz. 165 6.10 Uitstroom naar betaald werk
      1. Blz. 166 6.10.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan
      2. Blz. 167 6.10.02 We begeleiden bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk
      3. Blz. 168 6.10.03 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen en uitvoeringsaspecten in verband met de wijzigingen van de participatiewet
     11. Blz. 169 6.11 Integratie van nieuwkomers
      1. Blz. 170 6.11.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject.
      2. Blz. 171 6.11.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk
    2. Blz. 172 Budget
    3. Blz. 173 Bijstellingen budget
   9. Blz. 174 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 175 Doelstellingen
     1. Blz. 176 7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl
      1. Blz. 177 7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid
      2. Blz. 178 7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord
      3. Blz. 179 7.01.03 We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden
      4. Blz. 180 7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg
     2. Blz. 181 7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen
      1. Blz. 182 7.02.01 Ontwikkelen van activiteiten gericht op het creëren van gelijke kansen en goede gezondheid van alle inwoners
     3. Blz. 183 7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak
      1. Blz. 184 7.03.01 Opstellen integrale duurzaamheidsvisie/-agenda
     4. Blz. 185 7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval
      1. Blz. 186 7.04.01 Communicatie-activiteiten naar bewoners over scheiden van huishoudelijk afval
      2. Blz. 187 7.04.02 Opstellen plan van aanpak verplichte scheiding GFT+E
     5. Blz. 188 7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie
      1. Blz. 189 7.05.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners
      2. Blz. 190 7.05.02 Verduurzamingsproject ondernemers De Run i.s.m. VNO-NCW en VOC
     6. Blz. 191 7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik
      1. Blz. 192 7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie
      2. Blz. 193 7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look
      3. Blz. 194 7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven
      4. Blz. 195 7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen
      5. Blz. 196 7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor
     7. Blz. 197 7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark
      1. Blz. 198 7.07.01 Plaatsen van openbare oplaadpalen voor auto's.
     8. Blz. 199 7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie
      1. Blz. 200 7.08.01 We voeren bewustwordingsacties uit.
     9. Blz. 201 7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven
      1. Blz. 202 7.09.01 Actieve deelname aan diverse overleggen inzake Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).
     10. Blz. 203 7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners
      1. Blz. 204 7.10.01 Gemeentebreed: Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving
      2. Blz. 205 7.10.02 Doelgroepgericht: Diverse verduurzamingsactiviteiten voor o.a. Verenigingen van eigenaren en inwoners met (energie)armoede
      3. Blz. 206 7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven
     11. Blz. 207 7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst
      1. Blz. 208 7.11.01 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
      2. Blz. 209 7.11.02 Opstellen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed.
     12. Blz. 210 7.12 Beheersen van rattenproblematiek
      1. Blz. 211 7.12.01 We voeren bewustwordingsacties uit
    2. Blz. 212 Budget
    3. Blz. 213 Bijstellingen budget
    4. Blz. 214 Bijstellingen investeringen
   10. Blz. 215 Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 216 Doelstellingen
     1. Blz. 217 8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad
      1. Blz. 218 8.01.01 Uitwerken regionale afspraak m.b.t. groen bij woningbouwplannen
     2. Blz. 219 8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad
      1. Blz. 220 8.02.01 Opstellen van een nieuwe woonvisie, inclusief woonzorgvisie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma
      2. Blz. 221 8.02.02 Opstellen of actualiseren van de meerjaren-prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging
      3. Blz. 222 8.02.03 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Startersleningen
      4. Blz. 223 8.02.04 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Stimuleringsleningen
      5. Blz. 224 8.02.05 In SGE-verband werken we aan een actualisatie van de Huisvestingsverordening per 1-1-2024, zodat de regionale urgentieregeling opnieuw kan worden verankerd
     3. Blz. 225 8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit
      1. Blz. 226 8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024
      2. Blz. 227 8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030
      3. Blz. 228 8.03.03 In regionaal verband sluiten we een (nieuwe) woondeal met provincie en het Rijk, in het kader van de nationale bouw- en woonagenda
      4. Blz. 229 8.03.04 Het huidig principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast
     4. Blz. 230 8.04 Werken met de Omgevingswet
      1. Blz. 231 8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat
      2. Blz. 232 8.04.02 Stellen we een participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven op en dragen deze ook uit
      3. Blz. 233 8.04.03 Stellen we vóór 2030 één omgevingsplan voor heel Veldhoven op. Daarvoor zijn we in 2022 aan een pilot gestart voor de wijk Zonderwijk en bouwen we in 2023 voort op de inzichten uit deze pilot
    2. Blz. 234 Budget
    3. Blz. 235 Bijstellingen budget
  3. Blz. 236 Overigen
   1. Blz. 237 Projectenblad
    1. Blz. 238 Inleiding
    2. Blz. 239 Archivering
    3. Blz. 240 Vluchtelingen Oekraïne
    4. Blz. 241 Citycentrum
   2. Blz. 242 Financiële recapitulatie
    1. Blz. 243 Inleiding
    2. Blz. 244 Meerjarenperspectief 2023-2026
    3. Blz. 245 Bijstelling reserves & voorzieningen
   3. Blz. 246 Collegeblad
    1. Blz. 247 Inleiding
    2. Blz. 248 Taakveldmutaties
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap