Sitemap

Bestuursrapportage I-2023 Blz. 1
Bestuursrapportage I-2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Algemeen Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Financiële hoofdlijn Blz. 8
Inleiding Blz. 9
Begrotingssaldo 2023 Blz. 10
Belangrijke bijstellingen Blz. 11
Financieel technische bijstellingen Blz. 12
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief Blz. 15
0.01.01 We gaan participatie en democratisering herzien en uitbreiden Blz. 16
0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening Blz. 17
0.02.01 Ontwikkelen van een (digitale) dienstverleningsopgave Blz. 18
0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway Blz. 19
0.02.03 We monitoren continu de klanttevredenheid van de kanalen website en balie Blz. 20
0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel Blz. 21
0.03.01 We ontwikkelen een visie op Veldhoven. Blz. 22
0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig Blz. 23
0.04.01 We maken strategisch personeelsbeleid. Blz. 24
0.04.02 Producten Geluksexpeditie. Blz. 25
0.05 Gezond financieel beleid Blz. 26
0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting Blz. 27
Budget Blz. 28
Bijstellingen budget Blz. 29
Bijstellingen investeringen Blz. 30
Programma 1 | Veiligheid Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021. Blz. 33
1.01.01 Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2023-2026 Blz. 34
1.01.02 In 2023 ontwikkelen we samen met onze (keten)partners de wijkgerichte aanpak verder door. Blz. 35
1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021 Blz. 36
1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen. Blz. 37
1.02.02 De Keurmerken veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden versterken en uitbreiden. Blz. 38
1.02.03 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude. Blz. 39
1.02.04 Meer inzetten op bestuursrechtelijke instrumenten zoals een dwangsom of gebiedsontzegging. Blz. 40
1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit. Blz. 41
1.03.01 In 2023 starten we met een pilot datagedreven werken op het gebied van ondermijningssignalen Blz. 42
1.03.02 In 2023 stellen we een actieplan op voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit Blz. 43
1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021 Blz. 44
1.04.01 Het inzetten van het programma Hackshield (game) en Cyber 24 ter bewustwording van jeugdigen. Blz. 45
1.04.02 Gericht specifieke (kwetsbare) doelgroepen actief informeren over onderwerpen gericht op gedigitaliseerde criminaliteit. Blz. 46
1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering. Blz. 47
1.05.01 In 2023 zorgen we ervoor dat Veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening. Blz. 48
1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken. Blz. 49
1.05.03 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk. Blz. 50
1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ) Blz. 51
1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties. Blz. 52
1.06.01 Crisisorganisatie doorontwikkelen in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Blz. 53
1.06.02 Opstellen van een nieuw integraal brandweerzorgplan. Blz. 54
Budget Blz. 55
Bijstellingen budget Blz. 56
Bijstellingen investeringen Blz. 57
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 58
Doelstellingen Blz. 59
2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit Blz. 60
2.01.01 We starten met het meten van het fietsgebruik Blz. 61
2.01.02 We faciliteren deelmobiliteit Blz. 62
2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen Blz. 63
2.02.01 We stellen een mobiliteitsvisie op Blz. 64
2.02.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit. Blz. 65
2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden Blz. 66
2.03.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken Blz. 67
2.04 Inzicht in verkeersongevallen behouden Blz. 68
2.04.01 We willen inzicht blijven houden in verkeersongevallen Blz. 69
Budget Blz. 70
Bijstellingen budget Blz. 71
Bijstellingen investeringen Blz. 72
Programma 3 | Economie Blz. 73
Doelstellingen Blz. 74
3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport Blz. 75
3.01.01 Inbedden Veldhovense belangen in regionale samenwerkingen Blz. 76
3.01.02 Stimuleren werkgelegenheid in de Brainportregio Blz. 77
3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat Blz. 78
3.02.01 Opzetten (meerjaren) activiteitenplan en professionele samenwerkingsvorm op De Run Blz. 79
3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen Blz. 80
3.02.03 Aanhaken op initiatieven om de effecten van de congestie op energienetwerk te beperken Blz. 81
3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels Blz. 82
3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run Blz. 83
3.03 het Citycentrum hervormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven Blz. 84
3.03.01 Opstellen Ontwikkelstrategie en Masterplan Citycentrum Blz. 85
3.03.02 Opstellen lokaal en regionaal detailhandelsbeleid Blz. 86
3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling Blz. 87
3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente Blz. 88
3.04.01 Doorontwikkelen overleg gemeente met parkmanagement- en centrummanagementorganisaties Blz. 89
3.04.02 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers Blz. 90
Budget Blz. 91
Bijstellingen budget Blz. 92
Programma 4 | Onderwijs Blz. 93
Doelstellingen Blz. 94
4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen Blz. 95
4.01.01 Uitvoering geven aan het IHP Blz. 96
4.01.02 Er adequaat leerlingenvervoer beschikbaar is Blz. 97
4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen Blz. 98
4.02.01 Uitvoering te geven aan de visie verwoord in de Kadernota 'Focus op alle jeugd' Blz. 99
4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen Blz. 100
4.03.01 Doorontwikkeling afspraken VVE-werkgroep Blz. 101
4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd Blz. 102
4.04.01 Meer inzetten op taal- en digitale vaardigheden Blz. 103
4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen Blz. 104
4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim Blz. 105
4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim Blz. 106
4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten Blz. 107
4.05.04 Inzet op overig verzuim Blz. 108
Budget Blz. 109
Bijstellingen budget Blz. 110
Bijstellingen investeringen Blz. 111
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 112
Doelstellingen Blz. 113
5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan Blz. 114
5.01.01 We doen dit door het opstellen van een uitvoeringsplan 2023-2024 op basis van ‘Cultuur verbindt Veldhoven’ Blz. 115
5.01.02 We doen dit door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0, het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord Blz. 116
5.01.03 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties Blz. 117
5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening Blz. 118
5.02 Behouden van historisch erfgoed Blz. 119
5.02.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid Blz. 120
5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Blz. 121
5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst Blz. 122
5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie Blz. 123
5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan Blz. 124
5.03.01 We voeren acties uit om biodiversiteit uit te breiden of in stand te houden Blz. 125
5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden Blz. 126
5.04.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken Blz. 127
Budget Blz. 128
Bijstellingen budget Blz. 129
Bijstellingen investeringen Blz. 130
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 131
Doelstellingen Blz. 132
6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven. Blz. 133
6.01.01 Start visietraject sociaal domein Blz. 134
6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis Blz. 135
6.02.01 Alle basisvoorzieningen zijn vindbaar op Steunwijzer Blz. 136
6.02.02 Ouders en verzorgers kennen het Centrum voor Jeugd en Gezin Blz. 137
6.02.03 We zorgen voor de beschikbaarheid van toegankelijke, laagdrempelige collectieve voorzieningen in de sociale basis Blz. 138
6.02.04 We zetten in op Wmo-transformatie Blz. 139
6.02.05 Het wijkgericht werken ontwikkelen we door Blz. 140
6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben Blz. 141
6.03.01 Uitwerken van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen Blz. 142
6.03.02 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen Blz. 143
6.03.03 Deelname aan de regionale aanpak Preventie dak- en thuisloosheid. Blz. 144
6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering Blz. 145
6.04.01 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ) Blz. 146
6.04.02 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams) Blz. 147
6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk Blz. 148
6.05.01 We zetten in op een nieuwe structuur van toezicht en handhaving Blz. 149
6.05.02 We monitoren het aantal maatwerkvoorzieningen Blz. 150
6.06 We zijn een inclusieve samenleving Blz. 151
6.06.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda Blz. 152
6.06.02 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie Blz. 153
6.07 Voorkomen van uitsluiting Blz. 154
6.07.01 Continueren inzet Wijk-GGD'ers Blz. 155
6.07.02 Maken van regionale afspraken rondom woonbegeleiding Blz. 156
6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen Blz. 157
6.08.01 Uitvoering geven aan de Kadernota 'Focus op alle jeugd' Blz. 158
6.08.02 We vergroten de meldbereidheid van vermoedens van kindermishandeling Blz. 159
6.08.03 We zetten in op criminaliteitspreventie onder jeugdigen Blz. 160
6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid Blz. 161
6.09.01 We evalueren het effect van het minimabeleid Blz. 162
6.09.02 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen Blz. 163
6.09.03 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen Blz. 164
6.10 Uitstroom naar betaald werk Blz. 165
6.10.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan Blz. 166
6.10.02 We begeleiden bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk Blz. 167
6.10.03 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen en uitvoeringsaspecten in verband met de wijzigingen van de participatiewet Blz. 168
6.11 Integratie van nieuwkomers Blz. 169
6.11.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject. Blz. 170
6.11.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk Blz. 171
Budget Blz. 172
Bijstellingen budget Blz. 173
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 174
Doelstellingen Blz. 175
7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl Blz. 176
7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid Blz. 177
7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord Blz. 178
7.01.03 We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden Blz. 179
7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg Blz. 180
7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen Blz. 181
7.02.01 Ontwikkelen van activiteiten gericht op het creëren van gelijke kansen en goede gezondheid van alle inwoners Blz. 182
7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak Blz. 183
7.03.01 Opstellen integrale duurzaamheidsvisie/-agenda Blz. 184
7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval Blz. 185
7.04.01 Communicatie-activiteiten naar bewoners over scheiden van huishoudelijk afval Blz. 186
7.04.02 Opstellen plan van aanpak verplichte scheiding GFT+E Blz. 187
7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie Blz. 188
7.05.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners Blz. 189
7.05.02 Verduurzamingsproject ondernemers De Run i.s.m. VNO-NCW en VOC Blz. 190
7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik Blz. 191
7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie Blz. 192
7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look Blz. 193
7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven Blz. 194
7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen Blz. 195
7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor Blz. 196
7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark Blz. 197
7.07.01 Plaatsen van openbare oplaadpalen voor auto's. Blz. 198
7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie Blz. 199
7.08.01 We voeren bewustwordingsacties uit. Blz. 200
7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven Blz. 201
7.09.01 Actieve deelname aan diverse overleggen inzake Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Blz. 202
7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners Blz. 203
7.10.01 Gemeentebreed: Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving Blz. 204
7.10.02 Doelgroepgericht: Diverse verduurzamingsactiviteiten voor o.a. Verenigingen van eigenaren en inwoners met (energie)armoede Blz. 205
7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven Blz. 206
7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst Blz. 207
7.11.01 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Blz. 208
7.11.02 Opstellen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed. Blz. 209
7.12 Beheersen van rattenproblematiek Blz. 210
7.12.01 We voeren bewustwordingsacties uit Blz. 211
Budget Blz. 212
Bijstellingen budget Blz. 213
Bijstellingen investeringen Blz. 214
Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 215
Doelstellingen Blz. 216
8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad Blz. 217
8.01.01 Uitwerken regionale afspraak m.b.t. groen bij woningbouwplannen Blz. 218
8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad Blz. 219
8.02.01 Opstellen van een nieuwe woonvisie, inclusief woonzorgvisie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma Blz. 220
8.02.02 Opstellen of actualiseren van de meerjaren-prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging Blz. 221
8.02.03 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Startersleningen Blz. 222
8.02.04 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Stimuleringsleningen Blz. 223
8.02.05 In SGE-verband werken we aan een actualisatie van de Huisvestingsverordening per 1-1-2024, zodat de regionale urgentieregeling opnieuw kan worden verankerd Blz. 224
8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit Blz. 225
8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024 Blz. 226
8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030 Blz. 227
8.03.03 In regionaal verband sluiten we een (nieuwe) woondeal met provincie en het Rijk, in het kader van de nationale bouw- en woonagenda Blz. 228
8.03.04 Het huidig principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast Blz. 229
8.04 Werken met de Omgevingswet Blz. 230
8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat Blz. 231
8.04.02 Stellen we een participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven op en dragen deze ook uit Blz. 232
8.04.03 Stellen we vóór 2030 één omgevingsplan voor heel Veldhoven op. Daarvoor zijn we in 2022 aan een pilot gestart voor de wijk Zonderwijk en bouwen we in 2023 voort op de inzichten uit deze pilot Blz. 233
Budget Blz. 234
Bijstellingen budget Blz. 235
Overigen Blz. 236
Projectenblad Blz. 237
Inleiding Blz. 238
Archivering Blz. 239
Vluchtelingen Oekraïne Blz. 240
Citycentrum Blz. 241
Financiële recapitulatie Blz. 242
Inleiding Blz. 243
Meerjarenperspectief 2023-2026 Blz. 244
Bijstelling reserves & voorzieningen Blz. 245
Collegeblad Blz. 246
Inleiding Blz. 247
Taakveldmutaties Blz. 248
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap