Uitgaven

20,96%
€ 2.294
x €1.000
20,96% Complete

Inkomsten

9,5%
€ 416
x €1.000
9,5% Complete

Saldo

28,61%
€ -1.878
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

20,96%
€ 2.294
x €1.000
20,96% Complete

Inkomsten

9,5%
€ 416
x €1.000
9,5% Complete

Saldo

28,61%
€ -1.878
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven.

Terug naar navigatie - 6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven.

De ontwikkelingen in het sociaal domein met een toenemende zorgvraag, dubbele vergrijzing, vluchtelingen, extramuralisering en schaalsprong vragen om een overkoepelende visie waar we als Veldhoven met het sociaal domein en onze partners naartoe willen. Deze visie dient onderdeel uit te maken van de totale visie op Veldhoven. 

6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis

Terug naar navigatie - 6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis

We zetten in op een goede sociale basisstructuur voor iedereen o.a. door en op het stimuleren van  preventie, vroegsignalering, positieve gezondheid en normaliseren.

6.02.01 Alle basisvoorzieningen zijn vindbaar op Steunwijzer

Omschrijving

Door meer bekendheid te geven aan Steunwijzer zijn basisvoorzieningen eenvoudig vindbaar voor onze inwoners. We investeren voortdurend in het actueel houden en verbeteren van deze sociale kaart.

Stand van zaken

G

Toelichting

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning. 

6.02.02 Ouders en verzorgers kennen het Centrum voor Jeugd en Gezin

Omschrijving

Door meer bekendheid te geven aan het CJG weten meer ouders het CJG te vinden met hun opvoed- en opgroeivragen. Hierdoor ontvangen zij eerder ondersteuning bij eventuele opvoedvragen.

Stand van zaken

G

Toelichting

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

6.02.03 We zorgen voor de beschikbaarheid van toegankelijke, laagdrempelige collectieve voorzieningen in de sociale basis

Omschrijving

We subsidiëren maatschappelijke organisaties. In gesprekken sturen op belangrijke aspecten zoals samenwerking, normalisering en preventie.

Stand van zaken

G

Toelichting

De beschikkingen voor het subsidiejaar 2023 zijn verzonden. In de subsidieovereenkomsten is 'samenwerken' een van de subsidievoorwaarden. Over preventie en normalisering zijn afspraken gemaakt met gesubsidieerde maatschappelijke organisaties. In de accountgespreken is hier aandacht voor.   

6.02.04 We zetten in op Wmo-transformatie

Omschrijving

In 2023 stellen we een plan op voor transformatie naar meer voorliggende voorzieningen en het stimuleren van het gebruik daarvan. 

Stand van zaken

G

Toelichting

De voortgang ligt op schema; oplevering van het transformatieplan staat gepland in Q4.

6.02.05 Het wijkgericht werken ontwikkelen we door

Omschrijving

In 2023 worden activiteiten georganiseerd om in Veldhoven het wijkgericht werken door te ontwikkelen, op basis van de reeds bestaande initiatieven en wijkactiviteiten.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema.

6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben

Terug naar navigatie - 6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben

Wanneer mensen niet geholpen zijn met de voorzieningen vanuit de sociale basis bieden we hen een vangnet. 

6.03.01 Uitwerken van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen

Omschrijving

Samen met de regiogemeenten worden op basis van de vastgestelde regiovisie uitvoeringsprogramma’s gemaakt met betrekking tot Toegang, Zorglandschap en Geschikte Woonruimte. Tevens implementeren we de nieuwe werkwijze ten aanzien van de contracten Beschermd Wonen.

Stand van zaken

G

Toelichting

De regionale projectgroep en werkgroepen zijn op de diverse thema's doorlopend aan de slag. Vanaf 1 januari 2023 werken de toegangsmedewerkers met de nieuwe werkwijze.

6.03.02 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen

Omschrijving

Samen met de regiogemeenten treffen we voorbereidingen  zodat de doordecentralisatie Beschermd Wonen op inhoud, proces en financieel per 1-1-2024 in onze gemeente ingevoerd kan worden. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Regionaal worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe bestuurlijke afspraken, inclusief de financiële afspraken. Die moeten in Q4 worden vastgesteld.  Intern organiseren we (beleid, bedrijfsvoering en financiën) dat de Rijksmiddelen die we vanaf 2024 ontvangen, beschikbaar kunnen komen voor inzet voor de regionale Beschermd Wonenvoorzieningen.

6.03.03 Deelname aan de regionale aanpak Preventie dak- en thuisloosheid.

Omschrijving

We stellen een lokaal plan op voor de aanpak en verdere implementatie van de activiteiten vanuit de regionale aanpak Preventie dak- en thuisloosheid. Het gaat daarbij o.a. over briefadres/woonadres, voorkomen huisuitzettingen, uitstroom.

Stand van zaken

G

Toelichting

In plaats van het opstellen van een lokaal actieplan actualiseren we samen met de regio op basis van het Nationaal Actieplan Dakloosheid het regionaal plan van aanpak.  In het regionale plan van aanpak zijn concrete acties vastgelegd die we direct vertalen naar lokale activiteiten (briefadres/woonadres, voorkomen huisuitzettingen, uitstroom).  

6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering

Terug naar navigatie - 6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering

We benaderen complexe problematieken zoveel als mogelijk integraal . We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners.

6.04.01 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

Omschrijving

In 2023 ontwikkelen we samen met onze partners de aanpak Verward Gedrag door met als aandachtspunten het werken vanuit de bedoeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is de verdere uitrol, implementatie en borging van het AVE escalatiemodel voor de verbinding van zorg en veiligheid bij (complexe) problematiek (zie ook programma 1 veiligheid).  Daarnaast werken we verder aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid, met specifieke aandacht voor de verbinding met de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de samenwerking met de (veiligheids)partners.

Stand van zaken

G

Toelichting

De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg-enVeiligheidshuis) werken in Q1 en Q2 het AVE-model voor Veldhoven uit en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen. In Q3 volgen trainingen en de verdere implementatie.

6.04.02 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams)

Omschrijving

In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams), die naar verwachting per 1-1-2024 van kracht zal zijn. Deze wet heeft effect op de Jeugdwet, Wmo, participatiewet en schuldhulpverlening; en wijze waarop casus- en procesregie wordt uitgevoerd; en op de uitwisseling van (cliënt)gegevens. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema.

6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk

Terug naar navigatie - 6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk

We kiezen voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt.

6.06 We zijn een inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - 6.06 We zijn een inclusieve samenleving

We willen toegroeien naar een inclusieve samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is en mee kan doen ongeacht herkomst, seksuele voorkeur of beperking. We hebben daarbij aandacht voor kwetsbare inwoners en hun behoeften.

6.07 Voorkomen van uitsluiting

Terug naar navigatie - 6.07 Voorkomen van uitsluiting

We zetten in op het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare doelgroepen binnen onze Veldhovense gemeenschap.

6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen

Terug naar navigatie - 6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen

We zorgen  ervoor dat kinderen en jongeren optimale opgroeikansen hebben en opgroeien in een omgeving die hun ontwikkeling stimuleert.

6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid

Terug naar navigatie - 6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid

We zetten in op het vergroten van de financiele zelfredzaamheid van onze inwoners door ondersteuning te bieden aan  inwoners in een financieel kwetsbare positie.

 

6.10 Uitstroom naar betaald werk

Terug naar navigatie - 6.10 Uitstroom naar betaald werk

We vergroten het aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk.

6.11 Integratie van nieuwkomers

Terug naar navigatie - 6.11 Integratie van nieuwkomers

We versnellen de integratie van nieuwkomers.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 53.970 55.245 57.539 2.294
Baten 10.062 11.403 11.819 416
Saldo (- = nadeel) -43.908 -43.842 -45.720 -1.878

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Energietoeslag 1.272 -1.272
Loonkostensubsidie 500 -500
Pilot verblijf jeugdzorg 310 -310
Opvang vluchtelingen Oekraïne 381 281 -100
Indexering jeugdzorg 79 -79
Inhuur schuldhulpverlening 75 -75
Inhuur WMO beleid 70 -70
Uitvoering kinderopvangtoeslag 55 55 0
Woonplaatsbeginsel Jeugd 52 52
Jeugdhulp segment 1 -500 500
Overige 52 28 -24
Saldo (- = nadeel) 2.294 416 -1.878

Toelichtingen

Energietoeslag ( € 1.272 nadeel)
Net als in 2022 wil het kabinet in 2023 ook weer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen verstrekken. We hebben hiervoor € 1 mln gekregen van het Rijk, in de decembercirculaire 2022. Met deze bijstelling is er budget om ieder gezin dat in aanmerking komt, het bedrag te kunnen verstrekken dat landelijk is vastgesteld.

Loonkostensubsidie (€ 500 nadeel)
Er worden meer plaatsingen gesubsidieerde arbeid gerealiseerd dan geraamd. Dit geeft structureel extra kosten want een gesubsidieerd dienstverband loopt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Vanuit het Rijk vindt compensatie van deze wettelijke opgave op basis van realisatie plaats.  Deze bijstelling loopt op naar € 1.100 in 2026.

Pilot verblijf jeugdzorg (€ 310 nadeel)
Veldhoven doet mee aan een pilot om de groepsgrootte te verkleinen bij jeugdzorg met verblijf. Op deze manier kan invulling worden gegeven aan de complexere zorgvraag. Kleinere groepen bij de zorgaanbieder leiden tot hogere tarieven. Mogelijk leidt deze aanpak op termijn tot kortere doorlooptijden. Hierdoor kunnen de kosten dan dalen. Hiermee is nu nog geen rekening gehouden.

Opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 100 nadeel)
Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is van het Rijk een bedrag ontvangen van € 281. Van dit bedrag wordt onder meer het leefgeld betaald en andere kosten die te maken hebben met de opvang.
Er is besloten om van een crisisaanpak over te gaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne.  Hiervoor is een strategisch beleidskader opgesteld voor opvang en huisvesting vluchtelingen. In het beleidskader wordt aangegeven dat het oppakken van een aanpak voor een structurele opvang gepaard gaan met kosten voor de extra inzet van een programmamanager/-beleidsmedewerker. Voor 2023 wordt uitgegaan van inhuur. De kosten voor 2023 zijn ingeschat op € 100.

Indexering jeugdzorg (€ 79 nadeel)
Vanwege de hoge inflatie zijn de tarieven van de aanbieders van jeugdzorg aanvullend geïndexeerd. 

Inhuur schuldhulpverlening (€ 75 nadeel)
Gezien de huidige landelijke ontwikkelingen nemen de werkzaamheden binnen het team Schulddienstverlening alleen maar toe. Hiervoor hebben we niet voldoende personele capaciteit. Voor 2023 wordt dit opgelost met externe inhuur en intussen werken we aan een structurele oplossing.

Inhuur WMO beleid (€ 70 nadeel)
Door langdurige ziekte van een medewerker wordt de vervanging ingehuurd.

Uitvoering kinderopvangtoeslag (budgettair neutraal)
Het kabinet heeft besloten om gedupeerden van de kinderopvangtoeslag tegemoet te komen met een regeling. In de regeling is opgenomen dat gemeenten gecompenseerd worden door het Rijk. Deze bijstelling is gebaseerd op de huidige toekenning. 

Woonplaatsbeginsel jeugd (€ 52 voordeel)
Veldhoven heeft in 2022 jeugdhulp met verblijf gefinancierd voor een jeugdige waarbij achteraf bleek dat niet wij maar een andere gemeente verantwoordelijk is omdat de jeugdige in een andere gemeente woont. Om die reden brengen wij de gemaakte kosten in rekening bij de verantwoordelijke gemeente.

Jeugdhulp segment 1 (€ 500 voordeel)
Met de aanbieders van jeugdzorg voor  cliënten met zware multi-problematiek (segment 1)  is regionaal een nieuw systeem afgesproken om de zorg te bekostigen. De lumpsum financiering wordt vervangen voor een bekostiging op basis van daadwerkelijke zorginzet. We verwachten dat dit zorgt voor structureel lagere kosten. 

Overige (€ 24 nadeel)
- Mantelzorgwaardering WMO
- Functiewaardering
- Premie verzekeringen
- Inhuur Jeugdhulp
- Vergoeding zwangerschapsverlof
- Bijstelling huuropbrengsten gebouwen
- Kapitaallasten restantkredieten 2022