Uitgaven

0,62%
€ 68
x € 1.000
0,62% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

1,04%
€ -68
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 1 | Veiligheid

Uitgaven

0,62%
€ 68
x € 1.000
0,62% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

1,04%
€ -68
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021.

Terug naar navigatie - 1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021.

Het verbeteren van de veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen: 
- een verdere afname van de criminaliteit;
- een toename van het veiligheidsgevoel;
- een verbeterde verankering van veiligheid in buurten en wijken;
- een integralere aanpak in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, incidenten en verstoringen van de openbare orde;
- een effectievere samenwerking en juiste gezamenlijke prioritering;
- een innovatieve overheid die op het gebied van veiligheid datagedreven werkt.

1.01.01 Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2023-2026

Omschrijving

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Het IVP is dé kadernota voor ons veiligheidsbeleid. Met het IVP kun je als gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Om de prioriteiten en de doelstellingen uit het IVP concrete invulling te geven, maakt Veldhoven gebruik van een uitvoeringsplan. In het IVP en UVP staat beschreven wat en hoe we de komende jaren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid binnen de acht basisteam gemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre en Veldhoven), het Openbaar Ministerie en de Politie prioriteren. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Het Integrale Veiligheidsplan van Basisteam De Kempen is integraal opgesteld en op 7 maart jl. door de gemeenteraad vastgesteld. 

1.01.02 In 2023 ontwikkelen we samen met onze (keten)partners de wijkgerichte aanpak verder door.

Omschrijving

Bij een wijkgerichte aanpak wordt er integraal en multidisciplinair samengewerkt om te voorkomen dat de leefbaarheid in een wijk of gebied (met multiproblematiek) verslechtert. De aanpak wordt ook effectief ingezet in wijken en gebieden die vaker voorkomen in meldingen, signalen en gesprekken. In Veldhoven is in 2022 een start gemaakt met het wijkgericht werken met onder andere de partners Cordaad, Politie, Woningbouwstichtingen en zorgpartners (onder andere de GGD en Lumens). Deze aanpak, samen met het datagedreven werken, wordt in 2023 doorontwikkeld. Zo worden er onder andere wijkprofielen per wijk gemaakt op basis van beschikbare data van zorg- en veiligheidspartners. In 2023 wordt getart met het opzetten van de methodiek Bondgenootschap. De Bondgenotenmethodiek is een bijzondere netwerkmethodiek tussen overheid, politie en inwoners. In de methodiek worden daartoe met zorgvuldig geselecteerde inwoners ‘bondgenoten’.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteiten en processen liggen op schema.

1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021

Terug naar navigatie - 1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021

Deze delicten hebben veel impact op slachtoffers en zijn daarom belangrijk om te bestrijden. We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving en zetten actief in op actuele HIC-feiten. Onder preventieve acties wordt verstaan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners. Vanuit het programma High Impact Crimes (HIC) zetten we daarbij in op het (verder) verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Onder repressieve acties wordt verstaan, acties die gericht zijn op het daderschap zoals onder andere: de veelplegers-, de Persoonsgerichte aanpak en effectieve inzet van bestuursrechtelijke instrumenten. Verder wordt er adequaat geageerd op trends- en ontwikkelingen. Mochten er incidenten met een groot maatschappelijk, financieel en/of persoonlijke impact plaatsvinden, dan wordt er ingezet op integrale preventieve en repressieve acties. 

1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

Omschrijving

Als preventieve actie gaan we meer ondersteuning bieden aan bestaande en nieuwe buurtpreventiegroepen en hen betrekken bij trends en ontwikkelingen. Daarnaast gaan we specifieke doelgroepen actief informeren over het voorkomen van bijvoorbeeld woninginbraken en digitale fraude.

Stand van zaken

O

Toelichting

Activiteit loopt maar behoeft meer aandacht. 

1.02.02 De Keurmerken veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden versterken en uitbreiden.

Omschrijving

Als preventieve actie willen het bestaande Keurmerken Veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden verder versterken en uitbreiden. Het is de bedoeling om hiermee zowel de objectieve als subjectieve veiligheid te verhogen.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema, going concern. 

1.02.03 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude.

Omschrijving

Als preventieve actie wordt meer ingezet op het actief informeren van kwetsbare doelroepen als focusgroep over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema.

1.02.04 Meer inzetten op bestuursrechtelijke instrumenten zoals een dwangsom of gebiedsontzegging.

Omschrijving

 Onder bestuursrechtelijke instrumenten (repressieve actie) wordt onder andere verstaan: de dwangsom voor drugshandel, inbrekerswerktuig en gebiedsontzeggingen (bijvoorbeeld in het kader van geweldsincidenten en dreigende escalatie). In 2023 wordt gezorgd dat de werkprocessen op het gebied van bestuurs- en strafrecht op orde zijn.  Daarnaast wordt gezorgd dat onze medewerkers en partners hierbij voldoende getraind zijn om deze juiste instrumenten in te zetten.  

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema. Zo zijn al diverse werkprocessen opgesteld op basis van een hoofdproces. De werkprocessen worden proefondervindelijk verder geimplementeerd met interne- en externe partners.  

1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit.

Terug naar navigatie - 1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit.

We pakken via de integrale aanpak ondermijning lokaal in de buurten en wijken aan. We investeren op het verstoren van lokale criminele netwerken, fenomenen en zorgen voor repressie met perspectief. We richten ons op de geprioriteerde thema's en verstevigen onze informatiepositie. We zetten in 2023 hierbij verder in op de bewustwording, signalering van en weerbaarheid tegen ondermijning. Daarbij worden onze netwerkpartners intensiever betrokken en uitgebreid waar kan. In de aanpak maken we onder andere gebruik van de Wet Bibob, integrale bestuurlijke controles van het Kempen Interventie Team (KIT) en bestuursrechtelijke maatregelen zoals het Damocles-beleid en bestuurlijk afpakken.

1.03.01 In 2023 starten we met een pilot datagedreven werken op het gebied van ondermijningssignalen

Omschrijving

De gemeente wil op een innovatieve manier de basis van het werkproces ondermijning gaan optimaliseren, door in haar veilige informatiehuishouding en het daarbij behorende overzicht te investeren. In de vorm van een pilot worden verschillende datasystemen (Meld een Vermoeden, Atlas en openbronnen-applicatie) ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema.

1.03.02 In 2023 stellen we een actieplan op voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit

Omschrijving

In het actieplan voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit zetten we onder andere verder in op:

- Bewustwording en weerbaarheid van inwoners (maatschappelijke weerbaarheid), instellingen/organisaties en ondernemers. Dit doen we door de meervoudige inzet van verschillende soorten preventieve acties (campagnes, voorlichting en gesprekken).
- Het verstevigen van onze informatiepositie (bestuurlijke weerbaarheid), door onze partners in de aanpak actief te betrekken en uit te breiden, waardoor ondermijning vroegtijdig wordt gesignaleerd en er integraal wordt doorgepakt.
- Het optimaliseren van een werkproces van signalen op het gebied van ondermijning, waarin signalen van melding tot interventie worden geregisseerd (bestuurlijke weerbaarheid). 
- Een betrouwbare overheidsorganisatie, die haar preventieve en repressieve middelen (voorlichtingscampagnes en integrale controles) in de aanpak van ondermijning op een rechtvaardige, daadkrachtige en transparante manier inzet (bestuurlijke weerbaarheid en actiegerichtheid). 

Stand van zaken

G

Toelichting

Dit actieplan is gemaakt en is in uitvoering. 

1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021

Terug naar navigatie - 1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021

Gedigitaliseerde criminaliteit is een verzamelterm geworden van alle delicten die met een computer en op internet worden gepleegd. Maar ook incidenten zoals sexting of digitaal pesten vallen onder deze term. Dit thema is inmiddels het snelst groeiende thema in de veiligheidswereld. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners, instellingen/organisaties en bedrijven slachtoffer worden van  gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen. Daarnaast werken we aan een veilige, transparante en stabiele informatiesamenleving door het inzetten van preventieve- en repressieve acties. Bij repressieve acties wordt ingestoken op het voorkomen van recidive en door het bieden van positieve alternatieven. We blijven aansluiten bij trends en ontwikkelingen op dit thema en gaan pilots actief volgen en implementeren die passend en succesvol zijn.

1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering.

Terug naar navigatie - 1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering.

Onder het thema Zorg- en Veiligheid vallen meerdere sub thema's; Jeugdzorg- en veiligheid, Polarisatie en Radicalisering, Woonoverlast, Personen met onbegrepen gedrag en Nazorg ex-gedetineerden. In deze veiligheidsthema's zien we als trend een stijgende lijn in problematiek en dalende lijn in mogelijkheden. Veldhoven streeft naar een juiste balans tussen preventie, repressie en zorg. Dit doen we onder andere door het borgen van een goede structuur en werkwijze binnen het zorg- en veiligheidsdomein. We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners. Het is van belang om met elkaar voorwaarden te creeren waardoor iemand "fijn" kan wonen en de buurt zo min mogelijk overlast ervaart. We praten waar kan en pakken door waar moet! 

1.05.01 In 2023 zorgen we ervoor dat Veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening.

Omschrijving

Dit doen we door onder andere het continueren en verbeteren van de samenwerking tussen de domeinen Zorg & Veiligheid, met de Wijk-GGD’ers, de kwartiermaker GGzE met specifieke aandacht voor (overlastgevende) kwetsbare personen. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema.

1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken.

Omschrijving

Per genoemd veiligheidsthema wordt verder ingezet op netwerkversterkingen op basis van trends en ontwikkelingen.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema. O.a. is ingezet op netwerkversterking met scholen, woningstichtingen en zorgpartners. 

1.05.03 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk.

Omschrijving

We kiezen voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema.

1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

Omschrijving

In 2023 ontwikkelen we samen met onze partners de aanpak Verward Gedrag door met als aandachtspunten het werken vanuit de bedoeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is de verdere uitrol, implementatie en borging van het AVE escalatiemodel voor de verbinding van zorg en veiligheid bij (complexe) problematiek. Er wordt een werkproces opgesteld. Daarnaast werken we verder mee aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid, met specifieke aandacht voor de verbinding met de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de samenwerking met de (veiligheids)partners. In samenwerking met het sociaal domein wordt verdere invulling gegeven aan de toekomst van outreachend werk. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

Stand van zaken

G

Toelichting

De betrokken partners (Wmo-uitvoering, Generalisten-Specialistenteam, Integrale Veiligheid, beleid en Zorg-enVeiligheidshuis) werken in Q1 en Q2 het AVE-model voor Veldhoven uit en nemen stappen om - waar nodig - de werkzaamheden hierop aan te passen. In Q3 volgen trainingen en de verdere implementatie.

1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties.

Terug naar navigatie - 1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties.

Dit thema concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeente Veldhoven behoudt haar professionele crisisbeheersings- en incidentenbestrijdingsorganisatie, die op haar taak is toegerust. Daarnaast beschikt Veldhoven over een actuele brandweerzorg, met een voldoende niveau van bluswater en bereikbaarheid. 

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 3.665 3.715 3.783 68
Baten 83 83 83 0
Saldo (- = nadeel) -3.582 -3.632 -3.700 -68

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Systeem datagericht werken 30 -30
Maatregelen kermissen 25 -25
Overige 13 -13
Saldo (- = nadeel) 68 0 -68

Toelichting

Systeem datagericht werken (€ 30 nadeel)
Eén van de taken van de gemeente is het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Om dit goed te kunnen doen, wordt de nodige informatie verzameld: over signalen, ketenonderzoek, acties enzovoort. Deze gegevens moeten op een gestructureerde en veilige manier opgeslagen worden, waarbij rekening gehouden wordt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor is een nieuw systeem nodig.

Maatregelen kermissen (€ 25 nadeel)
In 2020 is besloten dat de kosten voor het organiseren van een evenement bij de organisatie van dat evenement dienen te liggen. Dit geldt ook voor de benodigde verkeersmaatregelen die nodig zijn om het evenement veilig te kunnen laten plaatsvinden. We belasten deze kosten ook door aan de organisatoren. 
We merken dat door de ieder jaar strenger wordende veiligheidsmaatregelen steeds meer aanvullende verkeersmaatregelen (op het laatste moment) geëist worden, omdat een situatie ter plekke anders wordt ingeschat. 
Omdat er veel discussie bestaat over de voorzienbaarheid van deze maatregelen en wie deze moet betalen, wordt een bedrag van € 25 gevraagd voor het waar nodig betalen door de gemeente van de dergelijke onvoorziene maatregelen. We willen dit verbreden naar de evenementen en komen hier bij de volgende bestuursrapportage op terug.

Overige (€ 13 nadeel)
- Urenuitbreiding wijk GGD'-er 
- Functiewaardering 
- Verzekeringspremie brandweerkazerne

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
780903 Vervanging voertuig H&T U 0 0 70 70
tekst

Toelichting

Vervanging voertuig H&T (€ 70 nadeel)
Betreft de vervanging van een voertuig van Handhaving en Toezicht.