Voortgang activiteiten

Projectenblad

Voortgang activiteiten

Archivering

Terug naar navigatie - Archivering

Een groot deel van alle acties uit het verbeterplan Archiefbeheer en Informatiebeheer wordt op dit moment uitgevoerd. De provincie en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) zijn tevreden met de huidige status.
Achterstanden binnen het archiefbeheer zijn al deels opgelost (tot en met 1990) en er wordt, mede door de inhuur van externe specialisten, hard gewerkt aan het volgende blok (1991-2000).
De eerste vacature is ingevuld, twee nieuwe vacatures worden binnenkort opengesteld. Training voor het opwaarderen van de kennis binnen het cluster is gegeven. Ook het deelproject: “Sociaal domein koppelen aan Djuma” wordt in april dit jaar afgerond.

Vluchtelingen Oekraïne

Terug naar navigatie - Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al meer dan een jaar. Vorig jaar is dit nog opgepakt in een crisissituatie.  Er vluchten nog wekelijks Oekraïners die op zoek zijn naar een veilige plek. Daarom is besloten om van een crisisaanpak over te gaan naar een structurele integrale aanpak voor alle vluchtelingen, waaronder de vluchtelingen uit de Oekraïne.  Hiervoor is een strategisch beleidskader opgesteld voor opvang en huisvesting vluchtelingen met met als bijlage een afwegingskader voor locaties. Dit strategisch beleidskader wordt voorgelegd ter besluitvorming aan de raad in april 2023. Indien de raad positief beslist dan kan het college daarna een besluit nemen over de locaties en kunnen de exploitatieoverzichten worden gemaakt. Hierdoor worden locaties voor opvang geregeld voor een langere periode. De voorkeur is om dit te doen met een samengestelde groep nl. vluchtelingen en andere spoedzoekers.  De opvang en huisvesting van vluchtelingen legt ook een extra druk op andere lokale opgaven, zoals de woningbouwopgave, onderwijs, werk en inkomen en inburgering. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden. Deze opgaven zijn daarom ook meegenomen in het beleidskader. Doelstelling hierbij is een structurele oplossing voor opvang, huisvesting en begeleiding van verschillende groepen vluchtelingen, met daarbij flexibele ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Wij verwachten in medio 2023 de resultaten van deze opdracht.

Citycentrum

Terug naar navigatie - Citycentrum

In februari 2022 heeft de gemeenteraad het verkenningsdocument voor het Citycentrum en daarmee ook de kaders waarbinnen het masterplan en de ontwikkelstrategie moeten worden opgesteld vastgesteld. Dit proces moet gepaard gaan met een gedegen participatietraject. Inmiddels is een bureau geselecteerd dat met alle betrokken in- en externe stakeholders in 2023 het masterplan en de ontwikkelstrategie gaat opstellen. Het masterplan vormt de kapstok waaraan in een volgende fase de deelprojecten kunnen worden opgehangen en ook aan zullen worden getoetst. De verwachting is dat als alles meezit het eerste (bouw)project in 2025 van start kan gaan. Uiteindelijk zal de hele transformatie van het Citycentrum een ontwikkeling zijn die zich over meerdere jaren uitstrekt. Eind 2023 zal het masterplan aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.