Uitgaven

72,62%
€ -7.948
x € 1.000
72,62% Complete

Inkomsten

159,71%
€ -6.997
x € 1.000
159,71% Complete

Saldo

14,49%
€ 951
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

72,62%
€ -7.948
x € 1.000
72,62% Complete

Inkomsten

159,71%
€ -6.997
x € 1.000
159,71% Complete

Saldo

14,49%
€ 951
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad

Terug naar navigatie - 8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad

Veldhoven maakt een verdere groei van de stad mogelijk door in te zetten op een aantrekkelijke en groene manier, zodat de groei niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de gemeente.

8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad

Terug naar navigatie - 8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad

Als gemeente willen we prettig en passend wonen faciliteren voor huidige en toekomstige inwoners. De Veldhovense woningvoorraad is over het algemeen van redelijke kwaliteit: dit willen we behouden en versterken, zodat zij voldoende beschikbaar, betaalbaar, duurzaam, gedifferentieerd en  levensloopbestendig is. De woningvoorraad sluit beter aan bij de behoefte van de inwoners en  demografische, economische en andere ontwikkelingen. We willen dat ook kwetsbare personen en bijzondere doelgroepen (zo lang mogelijk) zelfstandig (thuis) kunnen wonen en leven. We faciliteren de ontwikkeling van hierbij passende (al dan niet geclusterde) woonvormen, al dan niet in combinatie met zorg. Ook bevorderen wij passend woningaanbod voor bijzondere doelgroepen, zoals vergunninghouders.  Als dat nodig is passen wij ons instrumentarium hierop aan. Om de Brainport Principes vanuit het Afsprakenkader Wonen SGE te borgen zijn deze voor de woningbouwversnellingsprojecten uitgewerkt in de Veldhovense Q-wijzer. 

8.02.01 Opstellen van een nieuwe woonvisie, inclusief woonzorgvisie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma

Omschrijving

In de nieuwe woonvisie zal onder meer aandacht worden besteed aan de betaalbaarheid van het nieuwbouwprogramma (o.a. behoefte sociale huur en koop), het realiseren van alternatieve woonvormen en wonen met zorg, transformatie van bestaande woningen of andere panden en  de toepassing van mogelijke instrumenten (zoals startersleningen, zelfbewoningplicht, anti-speculatie instrumentarium, doelgroepenverordening, opkoopbescherming). Een van de doelen hierbij is om de woningen langjarig beschikbaar te houden voor de beoogde doelgroepen (van beleid). Met de nieuwe woonvisie geven we bovendien invulling aan de opgaven uit de nationale bouw- en woonagenda. De woonvisie wordt in het voorjaar van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Als gevolg van de vaststelling van de woonvisie kunnen mogelijk nog nadere indicatoren volgen in de loop van 2023. 

Stand van zaken

G

Toelichting

De Woon(zorg)visie wordt in het voorjaar volgens planning ter vaststelling aangeboden aan de raad.  Bijgevoegd is een uitvoeringsprogramma dat door het college is vastgesteld. In de begroting 2024 worden nog indicatoren toegevoegd, om beter aan te sluiten bij de Woon(zorg)visie.

8.02.02 Opstellen of actualiseren van de meerjaren-prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging

Omschrijving

Er zijn meerjarenafspraken met de corporaties over de periode 2021-2025. Deze worden in principe jaarlijks geactualiseerd en zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken gaan in op thema's als beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving. Zo wordt ook vastgelegd welke bijdrage de corporaties kunnen geven aan de opgaven vanuit de woonvisie (en gerelateerd beleid, zoals bv. de energietransitie). Naar aanleiding van de nieuwe woonvisie moeten de prestatieafspraken worden geactualiseerd. Als gevolg van de actualisatie kunnen mogelijk nog nadere indicatoren volgen in de loop van 2023. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Begin 2023 hebben bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met de corporaties als aftrap om, na vaststelling van de Woon(zorg)visie, te komen tot nieuwe meerjarige prestatieafspraken (vanaf 2024). 

8.02.03 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Startersleningen

Omschrijving

Per 1-1-2020 is de Verordening Starterslening gemeente Veldhoven 2020 van kracht. Hiervoor is door de raad €2 miljoen ter beschikking gesteld voor een revolverend fonds (op basis van een schatting in 4 jaarschijven van €500.000). Om de werking van de regeling te duiden, wordt het aantal nieuwe leningen per jaar gemonitord.

Stand van zaken

G

Toelichting

In 2022 zijn 10 startersleningen verleend. In 2023 wordt de regeling geevalueerd en indien nodig herzien. 

8.02.04 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Stimuleringsleningen

Omschrijving

Per 1-1-2020 is de Verordening Stimuleringslening 'Langer thuis wonen', 'Duurzaam maken' en 'Asbestsanering' gemeente Veldhoven 2020 van kracht. Hiervoor is door de raad €2 miljoen ter beschikking gesteld voor een revolverend fonds (op basis van een schatting in 4 jaarschijven van €500.000). Om de werking van de regeling te duiden, wordt het aantal nieuwe leningen per jaar gemonitord.

Stand van zaken

G

Toelichting

In 2022 zijn 75 stimuleringsleningen (vrijwel allemaal voor verduurzaming) verleend. In 2023 wordt de regeling geevalueerd en indien nodig herzien. Het plafond voor het deel Verduurzaming komt in zicht, daarom wordt bij de evaluatie ook bekeken of het beschikbare budget nog toereikend is. In 2023 wordt, mede in het kader van de Woon(zorg)visie extra aandacht gegeven aan de leenmogelijkheid voor woningaanpassingen ten behoeve van langer zelfstandig thuis wonen. 

8.02.05 In SGE-verband werken we aan een actualisatie van de Huisvestingsverordening per 1-1-2024, zodat de regionale urgentieregeling opnieuw kan worden verankerd

Omschrijving

Sinds 2016 voeren de gemeenten van het SGE samen met de betrokken corporaties een gezamenlijke urgentieregeling.  Om dit te kunnen uitvoeren moet een (4-jaar geldende) huisvestingsverordening worden vastgesteld. De huidige verordening moet per 1-1-2024 weer worden vernieuwd. Daarom stellen wij eind 2023 een regionaal voorbereide aangepaste verordening vast.

Stand van zaken

G

Toelichting

De voorbereiding voor de nieuwe, regionaal afgestemde Huisvestingsverordening is gestart. Deze wordt eind 2023 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit

Terug naar navigatie - 8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit

In Veldhoven worden voldoende woningen toegevoegd om de groei van de bevolking onder invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelingen te faciliteren. Deze woningen worden gerealiseerd in de juiste categorieën en typologieën en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.  Dit betreft enerzijds het in behandeling en procedure nemen van kleinere ontwikkelingen (principeverzoeken). Deze verzoeken zullen voortvarend en efficiënt worden opgepakt. Dit laatste betekent dat we kritisch gaan kijken naar het proces rondom principeverzoeken  Anderzijds sturen we vanuit de aanpak woningbouwversnelling op grotere ontwikkelingen (oa Zilverackers) om sneller meer woningen toe te kunnen voegen, in de daarvoor juiste categorieën en typologieën. Dit doen we, gebaseerd op de woonvisie, in projecten met een toegevoegde waarde voor woningzoekenden en de omwonenden en die bijdragen aan de gewenste woonmilieus. Dit doen we vanuit de Aanpak Woningbouwversnelling, inclusief de toepassing van de Q-wijzer in woningbouwversnellingsprojecten. Uitgangspunt voor de woningbouwversnelling zijn de regionale afspraken. Het bouwtempo stemmen we af op deze afspraken.

8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024

Omschrijving

Invulling geven aan de aanpak door sturing en beheersing op tempo en kwaliteit. Met een focus op efficiënte capaciteitsinzet wordt vanuit de aanpak woningbouwversnelling (WBV) de procesvoortgang optimaal geborgd, worden nieuwe projecten aangejaagd en beoogde kwaliteiten bewaakt. 
Door de aanpak WBV I wordt het tempo tot 2020 van 200 opgeleverde woningen per jaar verhoogd naar gemiddeld 400 woningen per jaar. De doorlooptijd van projecten is door de aanpak WBV verkort naar 2,5 tot 3 jaar, waar dat voorheen 6 tot 8 jaar was. Daaruit volgt dat de eerste effecten van de aanpak WBV die is geïmplementeerd in 2020, worden verwacht in 2023.
In de periode 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting in totaal ca. 2.200 woningen opgeleverd. Daarmee geven we invulling aan de afspraken van de woondeal 2020-2024. 

Stand van zaken

G

Toelichting

De woningbouwversnelling ligt op koers. In 2023 worden 460 woningen verwacht te worden opgeleverd.

8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030

Omschrijving

 Veldhoven heeft zich in het Afsprakenkader Wonen SGE gecommitteerd aan de realisatie van 5.000 woningen tot 2040. De regionale ontwikkelingen (huishoudensgroei, groei werkgelegenheid) en de nationale bouw- en woonagenda geven aanleiding om nu reeds de ingezette woningbouwversnelling (WBV I) met behoud van tempo te verlengen. Inzet hierbij is voortzetting van het tempo van de WBV tot 2030. Daarbij blijft sturen op aspecten zoals betaalbaarheid, differentiatie en kwaliteit onverminderd van belang. Hiervoor wordt momenteel een voorstel voorbereid waarin wordt onderbouwd of en in hoeverre het in het coalitievoorstel genoemde programma van 5.000 woningen tot en met 2030 realiseerbaar is. Het voorstel wordt in het eerste halfjaar van 2023 ter vaststelling aangeboden aan college en raad.

Stand van zaken

G

Toelichting

De aanpak voor de verlenging van de woningbouwversnelling tot en met 2030 (WBV2)  lig op schema. 

8.03.03 In regionaal verband sluiten we een (nieuwe) woondeal met provincie en het Rijk, in het kader van de nationale bouw- en woonagenda

Omschrijving

In 2019 is een woondeal gesloten tussen SGE, provincie en Rijk. In de nationale bouw- en woonagenda pakt het Rijk nog meer de regie door eerst afspraken te maken met de provincies (planning rijk najaar 2022) en daaropvolgend landelijk dekkende woondeals (eind 2022, begin 2023). Deze woondeal heeft mogelijk invloed op de regionale woningbouwafspraken en het lokale woonbeleid.  

Stand van zaken

G

Toelichting

Op 9 maart 2023 is de woondeal Zuidoost-Brabant ondertekend door 21 gemeenten, 13 woningcorporaties, provincie en Rijk. De woondeal bevat een ondergrens voor de woningbouwopgave. De woondeal wordt gemonitord en regelmatig geactualiseerd. 

8.03.04 Het huidig principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast

Omschrijving

Bij de start van de Woningbouwversnelling in 2019 is besloten om de principeverzoeken 2 keer per jaar gebundeld te behandelen. De gedachte was dat hiermee efficiënter kon worden gewerkt.  Er wordt in 2023 gekeken hoe dit proces is gelopen. Daarbij zal tevens onderzocht worden of (ruimtelijke) plannen, in het licht van de nieuwe Omgevingswet,  ook middels andere processen behandeld kunnen worden. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema

8.04 Werken met de Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.04 Werken met de Omgevingswet

We zorgen ervoor dat we kunnen werken met de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet, zodat we onze ambities waar kunnen maken.

8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat

Omschrijving

Het handboek werkprocessen Omgevingswet omvat alle werkprocessen die veranderen door de komst van de Omgevingswet. Samen met verschillende clusters stellen we deze werkprocessen (integraal) op zodat de relevante medewerkers weten hoe ze met de nieuwe Omgevingswet moeten werken. De processen zien erop toe dat de klantreis in de organisatie is geborgd.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema

8.04.02 Stellen we een participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven op en dragen deze ook uit

Omschrijving

Om meer gehoor te geven aan het belang van de inwoner stellen we een participatiebeleid op waarin we de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid beschrijven. We zoomen hier in op de toepassing van participatie bij de verschillende instrumenten van de Omgevingswet en verwerken dit in de werkprocessen.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema

8.04.03 Stellen we vóór 2030 één omgevingsplan voor heel Veldhoven op. Daarvoor zijn we in 2022 aan een pilot gestart voor de wijk Zonderwijk en bouwen we in 2023 voort op de inzichten uit deze pilot

Omschrijving

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt hebben we een tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege). Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan, en één van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet. Het tijdelijke omgevingsplan vormen we stapsgewijs om naar een definitief omgevingsplan voor de gehele gemeente. Dit doen we gebiedsgericht. Zo starten we met een omgevingsplan voor de wijk Zonderwijk, de pilot omgevingsplan Zonderwijk. De resultaten, lessen en inzichten van deze pilot benutten we om te komen tot een omgevingsplan voor het gehele grondgebied van Veldhoven. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 34.570 35.017 27.069 -7.948
Baten 36.036 36.036 29.039 -6.997
Saldo (- = nadeel) 1.466 1.019 1.970 951

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Project Bossebaan 100 1.000 900
Project de Run 7000 200 1.017 817
Project Zuidzorg 80 486 406
Project Lindehof 101 291 190
Project Zilverkas 140 140
Project Kruisstraat 114b-116 25 102 77
Vervanging wegens ziekte 41 -41
Project Pigeaud 50 -50
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen -8.705 -10.189 -1.484
Overige 160 156 -4
Saldo (- = nadeel) -7.948 -6.997 951

Toelichting
Project Bossebaan (€ 900 voordeel)
Voor de geplande woningbouwontwikkeling op de Bossebaan was de BOVO bijdrage nog niet opgenomen in de begroting (€ 1.000 voordeel). De geplande woningbouwontwikkeling op de locatie Bossebaan valt duurder uit dan geraamd.  Naast extra inzet van ambtelijke capaciteit is een optimalisatie (een verbreding) van het in het plangelegen fietspad noodzakelijk zodat bakfietsen ook voldoende ruimte hebben. De kosten hiervoor komen voor rekening van de gemeente (€ 100 nadeel).

Project de Run 7000 (€ 817 voordeel)
Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein van ASML is besloten tot de verkoop van een perceel op de Run 1000 en voor de Run 7000 tot kostenverhaal, in combinatie met de verkoop van een stuk grond. Zie voor de bijstelling van de grondverkopen programma 0. In dit programma worden de kosten (€ 200) voor uitbreiding bedrijven terrein ASML op de Run 7000 opgenomen met daartegenover een bijdrage voor hetzelfde bedrag.  Ook wordt een bijdrage BOVO opgenomen van € 817.

Project Zuidzorg (€ 406 voordeel)
Voor het project Zuidzorg was de BOVO bijdrage nog niet opgenomen in de begroting (€ 486 voordeel). Dit project kent een stroef bestemmingsplan- en vergunningstraject. In 2021 is een voorlopige voorziening afgegeven, waardoor één van de twee appartementencomplexen niet vergund kon worden. In 2022 heeft het bijna een jaar geduurd vanaf uitnodiging zitting Raad van State tot uitspraak eind december. Uiteindelijk is daarna een vergunning aangevraagd voor het tweede complex. Parallel  is ook bezwaar aangetekend tegen de vergunning van het eerste complex . Al met al heeft dit tot ruim twee jaar vertraging gezorgd. Dit heeft veel extra capaciteit gekost. Daarnaast blijken ook de uurtarieven hoger dan het standaard tarief waarmee in de anterieure overeenkomst rekening is gehouden.  Dit levert een nadeel op van € 80.

Project Lindehof (€ 190 voordeel)
In 2023 is een anterieure exploitatieovereenkomst afgesloten met Land's-Heeren B.V. voor de realisatie van woningen op een braakliggend stuk grond tussen het Grote Kerkepad en de Goorstraat. De afspraken gaan over ontwerp, het programma en het kostenverhaal. We nemen een budget op voor herinrichten openbaar gebied buiten het hofje (€ 101 nadeel) met daartegenover een bijdrage voor hetzelfde bedrag.
Het is noodzakelijk om het perceel behorende bij Sondervick 11 te doorkruisen voor infrastructurele aanpassingen aan het Grote Kerkepad. Hiervoor wordt een bijdrage geraamd van € 20 als vergoeding voor waardevermindering.  Ook wordt een bijdrage BOVO opgenomen van € 171. 

Project Zilverkas (€ 140 voordeel)
Er is een projectovereenkomst afgesloten voor de realisatie van 30 woon-zorg/appartementen, 1 zorgplaats met 44 studio's voor mensen met dementie en 6 tweekappers (vrije sector) in Zilverackers-Nieuwe Erven plan Zilverkas. Het plan wordt gerealiseerd op eigen grond van de initiatiefnemer. Er wordt een bijdrage opgenomen van € 44 voor ambtelijke kosten en een BOVO bijdrage van € 96. 

Project Kruisstraat 114b-116 (€ 77 voordeel)
Er zijn afspraken gemaakt met initiatiefnemers over woningbouw op de locatie Kruisstraat 114b-116. Er wordt dit jaar een BOVO-bijdrage verwacht van € 102 (voordeel). Daarnaast zijn er extra kosten te verwachten vanwege de lopende procedure bij de Raad van State die langer en intensiever verloopt dan verwacht (€ 25 nadeel). 

Vervanging wegens ziekte (€ 41 nadeel)
Vanwege langdurig ziekte bij een medewerker wordt vervanging geregeld. De betreffende medewerker gaat begin 2024 met pensioen. Gelet op de verwachte langdurige uitval wordt nu ingezet op het werven van een nieuwe vaste medewerker. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 1 maart 2024 betekent dit een nadeel van € 41 voor 2023 en € 14 voor 2024.

Project Pigeaud (€ 50 nadeel)
Dit project volgt in de tijd achter project Zuidzorg. Doordat voor het project Zuidzorg een voorlopige voorziening is afgegeven in 2021, is het project Pigeaud getemporiseerd.  Eind 2022 is, zoals verwacht, beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Pigeaud hetgeen heeft geleid tot extra inzet van ambtelijke capaciteit. Daarnaast blijken ook de uurtarieven hoger dan het standaard tarief waarmee in de anterieure overeenkomst rekening is gehouden. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 50.

Indexering werkprogramma ODZOB en sloop asbest (€ 62 nadeel)
Het behandelen van sloopmeldingen asbest is een wettelijke taak waarvan is afgesproken dat deze taak door de ODZOB uitgevoerd gaat worden (€ 32nadeel). Daarnaast is door het bestuur van de ODZOB een bijgesteld tarief vastgesteld voor de werkzaamheden die zij uitvoeren welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 worden toegepast (€ 30 nadeel).

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.484 nadeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2022 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2023 € 1.484, 2024 voordeel € 1.200, 2025 nadeel € 469 en 2026 nadeel € 767. De bijstellingen zijn als volgt:Overige (€ 4 nadeel)
- project Coppelmans
- project hoek Burg. v. Hooflaan/Lange kruisweg
- project Locht 17-19
- Kapitaallasten restantkredieten 2022