Uitgaven

2,69%
€ 294
x € 1.000
2,69% Complete

Inkomsten

2,1%
€ 92
x € 1.000
2,1% Complete

Saldo

3,08%
€ -202
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

2,69%
€ 294
x € 1.000
2,69% Complete

Inkomsten

2,1%
€ 92
x € 1.000
2,1% Complete

Saldo

3,08%
€ -202
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Terug naar navigatie - 5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Wij faciliteren  een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport- en culturele activiteiten. Wij stimuleren daarnaast de deelname hieraan door alle Veldhovenaren.

5.01.01 We doen dit door het opstellen van een uitvoeringsplan 2023-2024 op basis van ‘Cultuur verbindt Veldhoven’

Omschrijving

Onderdelen in het uitvoeringsplan zijn o.a. het opstellen van een onderhoudsplan voor beeldende kunst, het realiseren van de Kunstroute het Groene Lint en het ondersteunen van muziekles in het basisonderwijs. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Loopt volgens planning.

5.01.02 We doen dit door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0, het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord

Omschrijving

Onderdelen die in 2023 opgepakt worden zijn o.a. Veilig sporten nog meer onder aandacht brengen door het verder uitrollen van het convenant 'Veilig Sportklimaat'. Starten met het rookvrij maken van alle sportparken. Het aanleggen van een tweede beweegtuin in Zilverackers, het organiseren  van kennismakingslessen en activiteiten voor kinderen en jongeren.

Stand van zaken

G

Toelichting

Loopt volgens planning.

5.01.03 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties

Omschrijving

In 2022 is er een onderzoek uitgevoerd naar het verduurzamen van de binnen- en buitensportsportaccommodaties. In 2023 zal een meerjarig uitvoeringsplan voor verduurzaming worden opgesteld. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Loopt volgens planning.

5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening

Omschrijving

In 2023 leveren we een visie op waaruit blijkt wat we voor Veldhoven onder een volwaardige bibliotheekvoorziening verstaan.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit loopt volgens planning.

5.02 Behouden van historisch erfgoed

Terug naar navigatie - 5.02 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons historisch erfgoed.

5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Terug naar navigatie - 5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Wij zien het belang van biodiversiteit en breiden die uit wanneer hiervoor kansen liggen.  We onderhouden het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.099 12.210 12.504 294
Baten 1.725 1.785 1.877 92
Saldo (- = nadeel) -10.374 -10.425 -10.627 -202

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Prijsstijgingen groenonderhoud 260 -260
Nazorgbudget The Village 87 -87
Huurinkomsten panden 55 55
Overige -53 37 90
Saldo (- = nadeel) 294 92 -202

Toelichtingen

Prijsstijgingen groenonderhoud (€ 260 nadeel)
De structurele kosten voor het openbaar groen zijn door prijsstijgingen (op onderdelen met meer dan 14,5%) fors toegenomen. Het gaat hierbij om kostenverhogende factoren zoals het loon, de energie, de materialen/grondstoffen en brandstof van de aannemer die het groenonderhoud uitvoeren. De kosten zijn in totaal € 260 structureel.

Nazorgbudget the Village (€ 87 nadeel)
Het project The Village is medio 2022 opgeleverd en alle appartementen zijn bewoond. In het openbaar gebied moet het groen nog gepland worden en er moeten nog reparaties worden uitgevoerd aan de bestrating.  De totale kosten hiervoor zijn € 100. Deze kosten zijn opgebouwd uit € 87 voor groen en € 13 voor reparaties  aan bestrating (Programma 2). 

Huurinkomsten panden (€ 55 voordeel)
De begrote huuropbrengsten zijn vergeleken met de actuele huurcontracten. Hieruit blijkt dat de huurinkomsten in de begroting op programma 5 in totaal met € 55 structureel moet worden verhoogd.

Overige (€ 90 voordeel)
- Lokaal sportakkoord 
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707215 Kempenbaan West: openbaar groen/natuur U 0 327 62 176
780223 Vervanging Atletiekbaan U 268 268 3 -102
780223 Vervanging Atletiekbaan I 47 47 1 -102
tekst

Toelichtingen

Kempenbaan West: openbaar groen/natuur (€ 176 nadeel)
Zie toelichting programma 2.

Atletiekbaan GVAC (€ 219 voordeel)
Het beschikbare budget van € 290 is bestemd voor vervanging (retopping van de sandwichtoplaag) van de atletiekbaan. Door scheurvorming is echter geen retopping maar vervanging van de toplaag noodzakelijk. De totaal verwachte kosten bedragen ongeveer € 800 en daarom is de uitvoering van deze investering in 2023 niet realistisch.  Het bestaande budget wordt daarom doorgeschoven naar 2024 en bij de begroting 2024 zal het extra benodigde budget worden aangevraagd.