Uitgaven

55,62%
€ -6.088
x € 1.000
55,62% Complete

Inkomsten

139,69%
€ -6.120
x € 1.000
139,69% Complete

Saldo

0,49%
€ -32
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 3 | Economie

Uitgaven

55,62%
€ -6.088
x € 1.000
55,62% Complete

Inkomsten

139,69%
€ -6.120
x € 1.000
139,69% Complete

Saldo

0,49%
€ -32
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

Terug naar navigatie - 3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

De gemeente Veldhoven is een belangrijke partner voor de verdere doorontwikkeling van de mainportstatus. We zijn de derde grootste gemeente èn de grootste economische speler is in onze gemeente gevestigd. Om die positie te behouden en te versterken is het nodig om een actieve bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de mainportstatus. Soms betekent dat dat we een actieve volger zijn (lobby richting het Rijk), soms moeten we koploper zijn (bereikbaarheid De Run, innovatieve stedelijke mix omgeving Kempenbaan).

3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat

Terug naar navigatie - 3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat

De bestaande bedrijventerreinen ontwikkelen we door naar aantrekkelijke werklandschappen voor de high-tech (maak)industrie,  health, circulaire bedrijvigheid en het lokale MKB.  

3.02.01 Opzetten (meerjaren) activiteitenplan en professionele samenwerkingsvorm op De Run

Omschrijving

We hebben de ambitie om bedrijventerrein De Run bereikbaar, duurzaam en toekomstbestendig te maken.  Deze ambitie kunnen we niet alleen realiseren, een  gezamenlijke aanpak met bedrijven is noodzakelijk.  Op De Run ontbreekt momenteel een professionele samenwerkingsvorm die een goede vertegenwoordiging vormt van het aanwezige bedrijfsleven.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema.

3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen

Omschrijving

De energietransitie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van een duurzaam en gezond vestigingsklimaat.  Het gaat over de (versnelde) verduurzaming van bedrijven met de focus op energiebesparing, -opwek en -opslag. Hiervoor verwijzen we u door naar Programma 7 Duurzaamheid van deze programmabegroting. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema.

3.02.03 Aanhaken op initiatieven om de effecten van de congestie op energienetwerk te beperken

Omschrijving

Op korte termijn gaat over lokale grid oplossingen, op lange termijn over het maken van regionale programmeringsafspraken. Hiervoor gaan we in gesprek over de kansen en mogelijkheden met betrokken ondernemers, energiepartners en regionale partners.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema. 

3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels

Omschrijving

We realiseren de juridische basis om in 2023  kavels op Habraken uit te geven. Habraken gaat ruimte bieden voor (lokale) MKB-bedrijvigheid en circulaire bedrijven.  Ook ontstaat hierdoor op Habraken de kans om de milieustraat met circulair ambachtscentrum te ontwikkelen, waardoor deze verder kunnen bijdragen aan een goede dienstverlening aan (de groei van) onze inwoners en aan onze duurzaamheidsdoelen (zie ook programma 7, beperken percentage restafval)

Stand van zaken

G

Toelichting

Om te voldoen aan de lokale druk voor beschikbare werklocaties, zijn we met onze partners in de regio in overleg om het totale areaal aan bedrijfsgrond op Habraken versneld in ontwikkeling te brengen. 

3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run

Omschrijving

Naast opgaven rondom de economische groei  spelen op bedrijventerrein De Run opgaven op het gebied van wonen, arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit, bereikbaarheid, brede welvaart.  Met dit Omgevingsprogramma Bedrijventerrein De Run worden de regionale en lokale opgaven samen met de omgevingsvisie vertaald naar gebiedsgerichte visies.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema.

3.03 het Citycentrum hervormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven

Terug naar navigatie - 3.03 het Citycentrum hervormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven

Het Citycentrum staat momenteel sterk onder druk. Leegstand neemt toe en differentiatie aan winkels en andere functies neemt steeds verder af. Dit vormt een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van het centrum, maar biedt ook een kans om het gebied verder te verstedelijken en om te vormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven waarin wonen, winkelen, werken, cultuur en recreëren een plek krijgen.

3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente

Terug naar navigatie - 3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente

Bij het versterken van de relatie met onze omgeving, is het niet alleen belangrijk om de mening van de inwoner beter te leren kennen. Om goed te kunnen anticiperen op de wensen van onze bedrijven moeten we ze goed kennen.  Het is daarom belangrijk in contact blijven met onze bedrijven en haar belangenorganisaties. Zeker nu de opgaven in de toekomst steeds meer in samenwerking met de bedrijven moeten worden opgepakt.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.354 12.751 6.663 -6.088
Baten 11.256 11.286 5.166 -6.120
Saldo (- = nadeel) -1.098 -1.465 -1.497 -32

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Gebiedsvisie de Run 200 -200
Programmaplanner/procesanalist de Run 40 -40
Werkzaamheden verkeerslussen 60 60 0
Haalbaarheidsonderzoek de Run 5618 9 9 0
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven -6.364 -6.189 175
Overige -33 33
Saldo (- = nadeel) -6.088 -6.120 -32

Toelichting

Gebiedsvisie de Run (€ 200 nadeel)
Er lopen tientallen projecten en ontwikkelingen op het gebied van of met een impact op bedrijventerrein De Run.
Denk hierbij onder andere aan de groei van ASML, onderzoek tracé en gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest (HOV4 van Eindhoven centrum naar De Run), uitwerking van het Verstedelijkingsakkoord door woningen toe te voegen aan De Run, energietransitie en klimaatadaptatie.  Daarnaast zijn er diverse transformatieplannen van ontwikkelaars en is er op dit moment energie bij ondernemers om samen aan de slag te gaan. Om deze trajecten en ontwikkelingen goed op elkaar aan te laten sluiten is het belangrijk dat we samen met betrokken partijen een actuele gebiedsvisie voor De Run opstellen. Daarom  vragen we in deze bestuursrapportage budget aan van € 200.  Een bureau dat de participatie vormgeeft en de gebiedsvisie opstelt: € 100.  En € 100 voor inhuur van een projectleider die de gebiedsvisie De Run en Ontwikkelas Zuidwest met elkaar verbindt.

Programmaplanner/procesanalist de Run (€ 40 nadeel)
Binnen het programma de Run lopen tientallen projecten en ontwikkelingen. In verschillende stadia, met verschillende doelen, te behalen resultaten en planningen. Om procesmatig inzicht te krijgen en te houden in deze projecten is tijdelijke inhuur nodig (0,5 fte) voor een programmaplanner/procesanalist. Met dat inzicht kunnen we afstemmen, prioriteren en de benodigde capaciteit bepalen maar ook gedurende het programma vinger aan de pols houden en snel bijsturen waar nodig. Nadeel 2023 € 40, nadeel 2024 € 80 en nadeel 2025 € 40.

Verplaatsen/aanpassen van verkeerslussen nabij de Run 6503 (budgettair neutraal)
In de loop der jaren heeft ASML zich sterk ontwikkeld en uitgebreid. Ook rondom de Run 6500. De Run 6500 is daarbij een toegangsweg geworden met als functie om te fungeren als een in- en uitrit voor het verkeer naar en afkomstig van ASML. Door de recente realisatie van gebouw de Run 6503 heeft ASML verzocht om deze in- en uitrit aan te kopen. In deze bestuursrapportage hebben wij de verkoop van deze in- en uitrit  bijgesteld (zie programma 0).  Om de huidige functie als uitrit te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk dat de verkeerslussen, ten behoeve van de aansturing van bestaande verkeersregelinstallaties (VRI's) ook binnen de omheining van ASML aanwezig blijven. De kosten voor het verplaatsen/aanpassen van de verkeerslussen en daarmee samenhangende werkzaamheden komen geheel voor rekening en risico van ASML. Daarom stellen we zowel de kosten als de opbrengsten bij.

Haalbaarheidsonderzoek de Run 5618 (budgettair neutraal)
Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar woningbouw in combinatie met bedrijfshuisvesting op de Run 5618. Hierbij wordt ook onderzocht of en hoe de gemeentewerf verplaatst kan worden. In een overeenkomst is vastgelegd dat we de kosten voor dit onderzoek kunnen verhalen.  Daarom stellen we zowel de kosten als de opbrengsten bij.

Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 175 voordeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2022 is de resultaatprognose aangepast. Voordeel 2023 € 175, 2024 voordeel € 538, 2025 voordeel € 150 en 2026 een voordeel van € 200. De bijstellingen zijn als volgt:


Overige (€ 33 voordeel)
- Kapitaallasten restantkredieten 2022