Voortgang activiteiten

Collegeblad

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 0 225 0 66 0 67 0 68
0.2 Burgerzaken 340 239 0 9 0 9 0 9
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7.649 -7 0 -8 0 -8 0 -8
0.4 Overhead 0 832 0 246 0 248 0 149
0.5 Treasury 2 218 1 208 0 286 0 438
0.61 OZB woningen 0 33 0 33 0 33 0 33
0.62 OZB niet-woningen 0 27 0 27 0 27 0 27
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 274 0 271 0 179 0 218 0
0.8 Overige baten en lasten 0 55 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -64 -1.309 22 1.738 22 -319 22 -967
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 6.564 0 -682 0 -1.602 0 -1.709
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 1 0 1 0 1 0 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 68 0 49 0 49 0 48
2.1 Verkeer en vervoer 0 28 0 232 0 245 0 243
2.2 Parkeren 0 -13 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -6.120 -6.088 -1.185 -1.643 -2.800 -2.910 -2.259 -2.059
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1 -24 5 -334 10 -4 15 -8
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 102 0 106 0 110 0 114
5.1 Sportbeleid en activering 37 37 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 29 -25 30 -17 30 4 31 4
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 21 5 21 5 21 5 21 5
5.4 Musea 5 0 5 0 5 0 5 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 2 0 2 0 2 0 2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 275 0 256 0 256 0 256
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 366 480 15 -29 17 -30 19 -31
6.2 Wijkteams 0 70 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 0 1.853 0 606 0 906 0 1.106
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 -124 0 -124 0 -124 0 -124
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 -91 0 -91 0 -91 0 -91
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -2 -4 -2 -4 -1 -4 -1 -4
6.73A Pleegzorg 0 -30 0 -30 0 -30 0 -30
6.73B Gezinsgericht 0 -5 0 -5 0 -5 0 -5
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 230 0 -80 0 -80 0 -80
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 -77 0 -77 0 -77 0 -77
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 -9 0 -9 0 -9 0 -9
6.82 Geescaleerde zorg 18- 52 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 27 30 -3 0 -2 0 -2 0
7.2 Riolering 0 0 -60 -60 -10 -10 -46 -46
7.3 Afval 0 0 1 1 11 11 11 11
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 3.192 759 144 74 0 60 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -10.189 -8.705 -14.250 -15.450 -1.178 -709 -10.982 -10.214
8.3 Wonen en bouwen 0 -2 0 -2 0 -2 0 -2
Totaal -4.381 -4.381 -14.985 -14.985 -3.697 -3.697 -12.949 -12.949