Uitgaven

2,85%
€ 312
x € 1.000
2,85% Complete

Inkomsten

187,17%
€ 8.200
x € 1.000
187,17% Complete

Saldo

120,17%
€ 7.888
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

2,85%
€ 312
x € 1.000
2,85% Complete

Inkomsten

187,17%
€ 8.200
x € 1.000
187,17% Complete

Saldo

120,17%
€ 7.888
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief

Terug naar navigatie - 0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief

We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, leven ons in  de inwoner in en sluiten aan bij bestaande netwerken. In ons werken zijn de effecten op onze omgeving leidend.  Daarbij zetten we communicatie in als instrument. 

0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening

Terug naar navigatie - 0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening

Veldhoven groeit, dat betekent meer inwoners waaraan passende (digitale) dienstverlening geleverd moet worden. We zijn voor iedereen bereikbaar en hebben oog voor de behoefte en de belangen van de klant. Onze koers gaan we uitzetten in een nieuwe realistische visie. 

0.02.01 Ontwikkelen van een (digitale) dienstverleningsopgave

Omschrijving

Naar aanleiding  van het rapport van de rekenkamercommissie ontwikkelen  wij in 2023 een nieuwe dienstverleningsopgave. Dit betekent dat we een nieuwe visie op onze (digitale) dienstverlening gaan maken die wij voorleggen aan de gemeenteraad.

Stand van zaken

G

Toelichting

We zijn in Q1 2023 gestart met de ontwikkeling van de visie Dienstverlening. Het streven is om in 2023 hierover besluitvorming te hebben. Dit traject verloopt nu volgens planning. 

0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway

Omschrijving

De Single Digital Gateway verplicht EU-lidstaten om bepaalde overheidsdiensten toegankelijk te maken voor Europese inwoners en ondernemers. Dat gebeurt via het portaal YourEurope.

Stand van zaken

G

Toelichting

Per 12 december 2022 moest een gedeelte van onze gemeentelijke informatie over producten/diensten ontsloten zijn op het portaal YourEurope. Dit is volgens planning afgerond. Het is aangekondigd dat in de loop van 2023 ook een aantal processen ontsloten moeten worden op dit platform, maar hier is nog geen concrete informatie over beschikbaar. 

0.02.03 We monitoren continu de klanttevredenheid van de kanalen website en balie

Omschrijving

Wij willen graag weten wat de inwoners van onze (digitale)dienstverlening vinden. Daarom monitoren we dat continu en die feedback gebruiken we om de (digitale)dienstverlening te verbeteren.

Stand van zaken

G

Toelichting

Wij willen graag weten wat de inwoners van onze (digitale)dienstverlening vinden. Daarom monitoren we dat continu en die feedback gebruiken we om de (digitale)dienstverlening te verbeteren.

0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel

Terug naar navigatie - 0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel

We weten wie we zijn, wat we willen worden en dragen dat uit.

0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig

Terug naar navigatie - 0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig

Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om bepaalde wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op de snelle groei in onze regio.

0.05 Gezond financieel beleid

Terug naar navigatie - 0.05 Gezond financieel beleid

Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 26.051 26.675 33.551 6.876
Baten 97.136 98.469 106.669 8.200
Saldo (- = nadeel) 71.085 71.794 73.118 1.324

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Verkoop grond Run 1000 en Run 7000 7.649 7.649
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven -1.309 1.309
Bijstelling gemeentefonds decembercirculaire 2022 274 274
Afdrachten Rijk/legesinkomsten naturalisaties 205 280 75
Wachtgeld uitkering 2023 voormalige wethouders -70 70
Vrijval vacatureruimte secretaris -60 60
Reisdocumenten 25 60 35
Stijging kosten gasverbruik 50 -50
Bezwaarkosten WOZ 60 -60
Uitbreiding 0,6 Fte wethouders 65 -65
Inhuur KCC 70 -70
Fuwa herwaardering functies A&O 83 -83
Geluksexpeditie 100 -100
Frictiekosten gemeentesecretaris 105 -105
Visie op Veldhoven 170 -170
Rente BGE 179 -179
Tijdelijke inhuur griffie 180 -180
Benodigde middelen pva Informatiebeheer 275 -275
Bijstelling begrotingssaldo 6.564 -6.564
Overige 184 -63 -247
Totaal (- = nadeel / + = voordeel) 6.876 8.200 1.324

Toelichting

Verkoop grond Run 100 en Run 7000 (€ 7.649 voordeel)
Drie kavels op de Run 1000 , de Run 7000 en nabij de Run 6503 worden verkocht.  De totale koopsom bedraagt € 7.958. De kavel op de Run 1000 heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst. De (onvoorziene) verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond, minus de boekwaarde, wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats resultaat aan- en verkoop gronden. 

Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 1.309 voordeel)
Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 1.309 geeft op mutaties reserves  een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar programma 3 ( BGE bedrijven) en programma 8 (BGE woningen). De structurele doorwerking betreft 2024: € 1.738 nadeel, 2025: € 319 voordeel en 2026: € 967 voordeel. 

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 274 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de decembercirculaire 2022 verhoogd door aanpassing basisgegevens en uitkeringsfactor, deze aanpassing  geeft een voordeel van € 274.  De structurele doorwerking van de decembercirculaire 2022 betreft 2024: € 271 voordeel, 2025: € 179 voordeel en 2026: € 218 voordeel.

Afdrachten Rijk/legesinkomsten naturalisaties (€ 75 voordeel)
Dit jaar wordt een substantiële toename verwacht in het aantal naturalisaties. Eind februari 2023 lag het aantal naturalisaties op 67 t.o.v. 115 over heel 2022.  Dit jaar worden er 340 verwacht en dat legitimeert een positieve bijstelling van de verwachte leges inkomsten van € 280. en daarmee samenhangende  afdracht aan het rijk van € 205. 

Wachtgeld uitkering 2023 voormalige wethouders (€ 70 voordeel)
In 2023 ontvangen vier voormalige wethouders wachtgeld. Dit wordt jaarlijks herberekend op basis van inkomsten.

Vrijval vacatureruimte secretaris (€ 60 voordeel)
De vertrekkende secretaris is per 1 januari 2023 uit dienst gegaan, de nieuwe zal miv 1 mei 2023 in dienst komen. Dit geeft een voordeel op de loonkosten van € 60, dit is ter dekking van de toegekende frictiekosten (€ 105) voor de vertrekkende secretaris.

Reisdocumenten (€ 35 voordeel)
Dit jaar wordt een toename verwacht in het aantal te verstrekken reisdocumenten op basis van landelijke prognoses. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de verwachte geldigheidsduur van de reeds verstrekte reisdocumenten. Dit resulteert in een bijstelling van de verwachte leges inkomsten van € 60. en daarmee samenhangende afdracht aan het rijk van € 25. 

Stijging kosten gasverbruik (€ 50 nadeel)
Er wordt dit jaar een toename van de gaskosten verwacht o.b.v. de inschatting van de energiemaatschappij op basis van ons jaarlijks verbruik. Dit geeft een incidenteel nadeel van €50.

Bezwaarkosten WOZ (€ 60 nadeel)
Er is sinds vorig jaar een forse toename zichtbaar in de WOZ bezwaarkosten. De toename in het aantal bezwaarschriften leidt ook tot een toename in de toekenning van bezwaren, waar kosten mee gemoeid zijn. Daarnaast is ook een stijging van de kosten die de no-cure-no-pay bureaus in rekening brengen.

Uitbreiding 0,6 Fte wethouders (€ 65 nadeel)
Met de laatste gemeenteraadsverkiezing is het aantal wethouders uitgebreid met 0,6 Fte. Dit resulteert in een structurele bijstelling van € 65.

Inhuur KCC (€ 70 nadeel)
Vanwege het hoge en langdurig ziekteverzuim bij het KCC is het noodzakelijk om tijdelijk in te huren om een minimale bezetting te kunnen blijven garanderen. Hiervoor is €70 benodigd.

Fuwa herwaardering functies afdeling A&O (€83 nadeel)
Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden. De totale kosten bedragen € 85 vanaf 2023.

Geluksexpeditie (€ 100 nadeel)
Voor de programmakosten "Geluksexpeditie" is een extra bedrag nodig van € 100 (€ 75 programmamanagement en € 25 communicatie/werkbudget) op jaarbasis voor de jaren 2023, 2024 en 2025.  We gaan ervanuit dat dit vooralsnog voldoende is. Als blijkt dat uit een van de bouwstenen extra inspanning noodzakelijk is, dan zal aanvullend budget aangevraagd worden.

Frictiekosten gemeentesecretaris (€ 105 nadeel)
Er zijn in 2023 incidenteel frictiekosten in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris  € 105.

Visie op Veldhoven (€ 170 nadeel)
Visie op Veldhoven
In 2023 willen we een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente Veldhoven opstellen. Hier moet begin 2024 besluitvorming door de raad over plaats vinden. Voor het opstellen van deze visie wordt een participatietraject opgezet. Om dit proces te begeleiden, de visie te schrijven en de dilemma’s en keuzes te bespreken met de stakeholders is de inzet van een adviesbureau nodig. Hiervoor wordt een budget van €100 gevraagd.

Participatietraject Visie op sociaal domein

In 2023 willen we een ‘Visie op het sociaal domein’ opstellen. Om als onderdeel van het participatietraject daarbij een dialoog met de stakeholders te kunnen voeren, is ondersteuning van een adviesbureau nodig. Hiervoor wordt een budget van €30 gevraagd;

Gesprek met Veldhoven

Er lopen in 2023 een flink aantal visie trajecten. We willen voorkomen dat de stakeholders daarbij te vaak bevraagd worden en door de bomen het bos niet meer zien. Daarom is voorgesteld om voor de zomervakantie de lopende trajecten daar waar mogelijk te bundelen in communicatie, locatie en moment. We verwachten dat dit in een tijdsbestek van een maand (juni/juli) plaats kan vinden, via een combinatie van offline (evenementen) en online (digitaal platform) acties. In ieder geval het ‘ophalen’ (droomfase: ophalen ambities, wensen, zorgen) t.b.v. de Visie op Veldhoven, de visie op sociaal domein en visie op participatie zal via dit traject plaatsvinden. Voor de organisatie van dit ‘gesprek’ wordt een adviesbureau ingeschakeld. Voor het hele traject wordt een budget van €40 gevraagd.

Rente BGE (€ 179 nadeel)
De rentetoerekening naar de bouwgrondexploitatie zijn door herziene exploitatieopzetten lager. Dit levert een nadeel in de exploitatie op van € 179. Meerjarig is de bijstelling als volgt 2024 € 198 nadeel, 2025 € 276 nadeel en 2026 € 428 nadeel.

Tijdelijke inhuur griffie (€ 180 nadeel)
Bij de Griffie wordt in 2023 tijdelijk ingehuurd, hiervoor is  € 180 extra budget nodig.

Benodigde middelen plan van aanpak informatiebeheer (€ 275 nadeel)
In 2022 zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak informatiebeheer de middelen niet volledig benut.  Omdat deze middelen in 2023 benodigd voor de uitvoering van het plan van aanpak worden ze in deze bestuursrapportage aangevraagd  € 275.

Bijstelling begrotingssaldo (€ 6.160 nadeel)
Door mutaties van deze eerste bestuursrapportage verwachten wij een voordeliger resultaat  over 2023 van € 6.160 (voor dit taakveld 0.11 is dit een nadeel). Meerjarig is de bijstelling als volgt 2024 € 1.129 nadeel, 2025 € 1.717 nadeel en 2026 € 1.828 nadeel.

Overig (€ 247 nadeel)
- Starters- en stimuleringsleningen
- Bereidstellingprovisie BNG
- VPB
- Verkiezingen
- Kosten accountants
- Indexatie Ergon schoonmaakkosten
- Bijdrage aardbeving giro 555 tlv van post onvoorzien 
- Premie stijging uitgebreide gevarenverzekering
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
727705 Grond De Run 1000 I 0 0 309 309
706500 Kempenbaan West: verkoop Moormanlaan 6 U 0 0 163 163
799115 Starterslening 1e woning aankopen U 259 716 647 -69
799116 Stimuleringslening aanpassing koopwoningen U 582 569 435 -134
799116 Stimuleringslening aanpassing koopwoningen I 82 85 92 7
tekst

Toelichtingen

Grond de Run 1000  (€ 309 nadeel)
Kavel op de Run 1000 heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst.

Kempenbaan West: Verkoop Moormanlaan 6  (€ 163 nadeel)
Vanuit het project Kempenbaan West hebben we een perceel gekocht die uiteindelijk niet meer deel uitmaakt van het tracé.

Starters- en stimuleringslening (€ 196 voordeel)
De niet benutte deel Starters- en stimuleringslening € 196 over 2022 is door geschoven naar 2023.