Voortgang activiteiten

Financiële recapitulatie

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2023. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.

Meerjarenperspectief 2023-2026

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2023-2026

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.

-/- = tekort (nadeel) 2023 2024 2025 2026
Primitieve begroting 2023-2026 166 2.511 5.058 -1.562
- Amendement voedselbank -24 0 0 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 1.551 1.570 1.492 3.782
- Incidenteel verruimen minimabeleid -938 0 0 0
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum -150 0 0 0
- Uitvoeringsprogramma energietransitie 0 0 0 0
Bijgesteld saldo 2023-2026 605 4.081 6.550 2.220
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023 6.564 -682 -1.602 -1.709
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap I 2023 7.169 3.399 4.948 511

Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:

Bijstellingen (x € 1.000) Bijstellingen
Programma 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) 8.200 312 294 2.319 201 342 240 -252
1 Veiligheid 0 68 0 49 0 49 0 49
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 0 15 0 232 0 245 0 243
3 Economie -6.120 -6.088 -1.185 -1.643 -2.800 -2.910 -2.259 -2.059
4 Onderwijs en jeugd 1 78 5 -228 10 106 15 106
5 Sport, cultuur en recreatie 92 294 55 247 56 267 57 267
6 Sociaal Domein 416 2.294 13 159 15 457 17 656
7 Volksgezondheid en milieu 27 30 -62 -59 -2 1 -38 -36
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing -6.997 -7.948 -14.106 -15.378 -1.178 -651 -10.982 -10.216
Resultaat 0 6.564 0 -682 0 -1.602 0 -1.709
Totaal -4.381 -4.381 -14.985 -14.985 -3.697 -3.697 -12.949 -12.949

Bijstelling reserves & voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Prog. Omschrijving Reserve / voorziening Storting / Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Onttrekking 2023 2024 2025 2026
0 Actualisatie resultaten woningen Reserve Algemene vrije reserve Storting -1.484 1.200 -469 -767
0 Actualisatie resultaten bedrijventerreinen Reserve Algemene vrije reserve Storting 175 538 150 -200
0 Bijstelling vennootschapsbelasting bouwgrondexploitatie Reserve Algemene vrije reserve Onttrekking 26 26 26 26
0 Restantkredieten 2022 Reserve Vervangingsreserve VRI Onttrekking -19 0 0 0 TB
0 Restantkredieten 2022 Reserve Vervangingsreserve openbaar groen Onttrekking -58 -3 -3 -3 TB
0 Restantkredieten 2022 Reserve Vervangingsreserve openbare verlichting Onttrekking -13 0 0 0 TB
7 Bijstelling riolering 't Look, Julianastraat, Lange Mees, De run 1000 Voorziening Rioolbeheer: vervangingsreserve Onttrekking -724 5.036 -4.312 0
7 Restantkredieten 2022 Voorziening Rioolbeheer: vervangingsreserve Onttrekking 1.112 0 0 0 TB
7 Restantkredieten 2022 Voorziening Rioolbeheer: egalisatievoorziening Onttrekking 0 18 18 18 TB
7 Restantkredieten 2022 Voorziening Rioolbeheer: egalisatievoorziening Storting 73 0 0 0 TB
7 Restantkredieten 2022 Voorziening Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Onttrekking 0 2 2 2 TB
7 Restantkredieten 2022 Voorziening Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Storting 7 0 0 0 TB
Totaal
Totaal bijstelling storting reserves -1.309 1.738 -319 -967
Totaal bijstelling onttrekking reserves -64 23 23 23
Totaal bijstelling storting voorzieningen 80 0 0 0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen 388 5.056 -4.292 20
Bedragen x € 1.000