Uitgaven

0,27%
€ 30
x €1.000
0,27% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 27
x €1.000
0,62% Complete

Saldo

0,05%
€ -3
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

0,27%
€ 30
x €1.000
0,27% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 27
x €1.000
0,62% Complete

Saldo

0,05%
€ -3
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

Terug naar navigatie - 7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

We streven na dat binnen Veldhoven elke inwoner een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. 

7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Omschrijving

In de eerste helft van 2023 wordt de nota lokaal gezondheidsbeleid ter vaststelling aangeboden. Aan de hand hiervan zal een uitvoeringsplan met concrete activiteiten worden opgesteld.

Stand van zaken

G

Toelichting

We liggen op schema om de nota in q3  door de Raad te laten vaststellen. 

7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord

Omschrijving

In 2021 is het Lokaal Preventieakkoord vastgesteld. Hierin zijn de thema's overgewicht, rookvrije omgeving en eenzaamheid opgenomen. In  2023 wordt de uitvoering hiervan voortgezet door middel van concrete activiteiten. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Met ingang van 2023 zijn de thema's binnen het Lokaal Preventieakkoord ondergebracht bij het GALA  (Gezond en Actief Leven Akkoord).  De thema's uit het Lokaal Preventieakkoord komen (direct of indirect) terug in de verschillende programma's in het GALA. Voor 2023 wordt wederom een uitvoeringsprogramma opgesteld.  

7.01.03 We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden

Omschrijving

Ook in Veldhoven neemt het aantal mensen met dementie toe de komende jaren.  Het is van belang hierop te anticiperen. We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden.

Stand van zaken

G

Toelichting

Er is een start gemaakt met een inventarisatie van de activiteiten binnen Veldhoven voor dementerende.  Daarnaast is er gestart met een voorlichtingscampagne voor het verenigingsleven binnen Veldhoven om te zorgen dat hun leden zo lang mogelijk bij het verenigingsleven betrokken kunnen blijven.  

7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg

Omschrijving

De gemeente heeft met de Wmo en Jeugdwet zorgtaken gekregen die het nodig maken om in de keten samen te werken. Het is van belang om nadrukkelijk te investeren in versterking van deze samenwerking.

Stand van zaken

G

Toelichting

In het bestuurlijk overleg huisartsen, PoZoB en gemeente is besloten om subsidie aan te vragen bij zorgverzekeraars CZ en VGZ voor jeugd GGz. Deze is toegekend. In 2023 gaan we starten met het project Versnelling jeugd GGz. 

7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Terug naar navigatie - 7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen op die onderdelen waar de meeste winst te behalen valt.

7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

Terug naar navigatie - 7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

In de verduurzamingsaanpak verbinden we de verschillende duurzaamheidsopgaves (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving) met elkaar. 

7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

Terug naar navigatie - 7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden, waardoor een verschuiving plaats vindt van restafval naar gescheiden afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gescheiden stromen moet hoog blijven voor een kwalitatieve verwerking en inzet als grondstof. 

7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

Vergroten hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit naar 50 GWh en 90 GWh in 2025 respectievelijk 2030.

7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

Terug naar navigatie - 7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

Verminderen aardgasverbruik  met 25% (359 TJ) in 2030 ten opzichte van 2019 (1.437 TJ) .
Verminderen aardgasverbruik (%) focuswijken Transitievisie Warmte ten opzichte van start wijkaanpak.

7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie

Omschrijving

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. Binnen de Metropoolregio Eindhoven zal er in 2022 een ontzorgingsproject van start gaan waar we als gemeente aan deel kunnen nemen en dat erop gericht is om woningeigenaren op verschillende fronten (financieel, technisch, organisatorisch) te ontzorgen bij het laten isoleren van hun woning.

Stand van zaken

G

Toelichting

ligt op schema

7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

Omschrijving

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van CO2- en aardgasreductie en aan de wijkgerichte aanpak die in de TVW is benoemd. De uitvoeringsprogramma's zullen in nauw overleg met inwoners van de desbetreffende  wijken opgesteld worden. In 2022-2023 zal een begin gemaakt worden met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look. Hierbij wordt aangesloten bij de wijkactiviteiten die in 2022 zijn georganiseerd en het netwerk en inwonersinitiatief dat daarbij is gevormd.

Stand van zaken

G

Toelichting

ligt op schema

7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven

Omschrijving

Afhankelijk van beschikbare capaciteit zullen er in 2023 diverse activiteiten/projecten uitgevoerd worden gericht op het verduurzamen van bedrijven. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Per januari 2023 is een projectleider bedrijventerreinen gestart. Dit thema wordt opgepakt.

7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen

Omschrijving

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. De eerste route is gericht op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met buren en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt. De activiteiten die verbonden zijn met deze route zijn opgenomen onder doelstelling 7.10. De tweede route is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

Stand van zaken

G

Toelichting

ligt op schema

7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor

Omschrijving

Om klimaatbeleid te kunnen sturen richting de klimaatdoelen en effectief uitvoering te geven aan klimaatbeleid, is het essentieel om inzicht te hebben in de huidige staat en recente trends in broeikasgasuitstoot. Daarnaast willen we in beeld krijgen wat de huidige activiteiten bijdragen aan het bereiken van onze doelen en waar de grootste kansen liggen. Hiervoor wordt een monitor ingericht in de vorm van een dashboard. 

Stand van zaken

G

Toelichting

ligt op schema

7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark

Terug naar navigatie - 7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat een toename in de laadbehoefte. E-rijders zonder eigen parkeerplek  hebben een openbare oplaadpaal nodig. Het aantal oplaadpalen moet voldoen in de laadbehoefte. 

7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

Terug naar navigatie - 7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

We zetten ons in om  de geluidhinder van de luchthaven Eindhoven in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte 2019. 

7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners

Terug naar navigatie - 7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners

We vergroten de slagkracht in wijken door inwonerscollectieven/-initiatieven te helpen die samen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun huizen, straat en/of buurt

We dragen bij aan een energietransitie waarbij iedereen toegang heeft tot een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning 

 

7.10.01 Gemeentebreed: Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving

Omschrijving

Opzetten van een uitvoeringsplatform waarbinnen betrokken partijen / uitvoeringspartners van de energietransitie in wisselende gremia samenwerken, afstemmen en afspraken maken over de uitvoering van projecten Energietransitie en toewerken naar gezamenlijke doelen.   Door een goede samenwerking met en tussen onze uitvoeringspartners kunnen we inwoners en ondernemers van Veldhoven zo goed mogelijk helpen met de Energietransitie. Een goed afgestemd uitvoeringsplatform zorgt er bovendien voor dat de plannen die we maken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Stand van zaken

G

Toelichting

ligt op schema

7.10.02 Doelgroepgericht: Diverse verduurzamingsactiviteiten voor o.a. Verenigingen van eigenaren en inwoners met (energie)armoede

Omschrijving

In de Transitievisie Warmte (TVW) en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing is bepaald dat er naast gemeentebrede en wijkgerichte projecten en activiteiten ook doelgroepgerichte projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij zijn minima, ouderen, Verenigingen van eigenaren, ondernemers en koplopers als doelgroepen benoemd. In 2022 en 2023 zal een groot deel van onze aanpak gericht zijn op inwoners die met energiearmoede te maken hebben. Dit zijn inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun gestegen energierekening te kunnen betalen. Hiervoor hebben we van het Rijk middelen ontvangen die besteed kunnen worden aan adviezen en/of maatregelen gericht op het energiezuiniger maken van woningen en/of bijdrage aan gedrag gericht op het beperken van energieverbruik.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema.

7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven

Omschrijving

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. Deze activiteit is onderdeel van de eerste route die gericht is op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met buren en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt.  De tweede route, die onderdeel uitmaakt van doelstelling 7.06, is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema

7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

Terug naar navigatie - 7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

We geven invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en zetten stappen in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

7.12 Beheersen van rattenproblematiek

Terug naar navigatie - 7.12 Beheersen van rattenproblematiek

We gaan in gesprek over preventie- en bestrijdingsmaatregelen die ze samen met buurtgenoten op kunnen pakken als inwoners aangeven overlast te ervaren. Als gemeente ondernemen we acties in het openbaar gebied: zo plaatsen we onder andere vangkasten en snoeien we struiken in gebieden waar overlast wordt ervaren. Daarnaast zullen we bewustwordingsacties en communicatie opstarten.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.731 13.323 13.353 30
Baten 10.733 11.155 11.182 27
Saldo (- = nadeel) -1.998 -2.168 -2.171 -3

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Uitvoering lokaal preventieakkoord 30 30 0
Overige -3 -3
Saldo (- = nadeel) 30 27 -3

Toelichting

Lokaal preventieakkoord (Budgettair neutraal)
In 2021 en 2022 is een bedrag van € 60 ontvangen van het Rijk voor het preventieakkoord. Ook in 2023 worden gelden ontvangen, namelijk € 30.

Overig (€ 3 nadeel)
- Huur gebouwen

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707216 Kempenbaan West: riolering U 0 -105 57 162
729904 Ombouwen ondergrondse afvalcontainer U 0 0 70 70
731024 vervanging riool Julianastraat U 0 0 350 350
731033 vervanging riool De Run 1000 U 0 0 900 900
731047 Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4 U 1.700 1.893 293 -1.600
731048 Vervanging riool Gebied 12 A U 438 438 38 -400
731049 Vervanging riool Gebied 12 B U 626 626 26 -600
731050 Vervanging riool gebied Dreef U 1.578 1.563 63 -1.500
tekst

Toelichting

Kempenbaan West: riolering (€ 162 nadeel)
Zie toelichting programma 2.

Ombouwen ondergrondse afvalcontainers (€ 70 nadeel)
De ondergrondse afvalcontainers in Veldhoven maken op dit moment gebruik van het 2G netwerk. Het 2G netwerk in Nederland wordt vanaf juni 2023 uitgefaseerd en komt per april 2025 te vervallen. Er is een ombouw actie nodig om de functionaliteiten te behouden. De ondergrondse containers worden uitgerust met 5G datacommunicatie en zijn daarmee klaar voor de toekomst. De ombouw van alle containers in Veldhoven zal gespreid over de aankomende 2 jaar uitgevoerd worden. De kosten zijn in totaal €1 40 verspreid over 2 jaar.

Vervanging Riool Julianastraat (€ 350 nadeel)
Bij de aanpassing van het project Peter Zuidlaan was de vervanging van een gedeelte riool niet voorzien. De leeftijd en kwaliteit is echter dusdanig dat vervanging noodzakelijk is. Om klimaat adaptief te werken wordt meteen een groter riool aangelegd. Hiermee maken we werk met werk. Hierdoor wordt de geplande vervanging van het bestaande riool Julianastraat (€ 350) naar voren gehaald van 2025 naar 2023.

Vervanging Riool de Run 1000 (€ 900 nadeel)
Bij het project Kempenbaan Oost was de impact op het riool in de Run 1000 nog niet bekend en dus niet opgenomen in dat project. Door de recente ontwikkeling van ASML op de Run 1000 blijkt aanpassing van het riool nodig. Hierdoor wordt de geplande vervanging van het bestaande riool De Run 1000 (€ 900) naar voren gehaald van 2025 naar 2023.

't Look fase 4 (€ 1.600 voordeel)
Project Herinrichting 't Look fase 3 is in het 4e kwartaal 2022 vertraagd door extra grondwerk voor beplanting en door extra rioleringswerkzaamheden en wordt hierdoor in 2023 afgerond. Hierdoor wordt een deel van de werkzaamheden van fase 4 in 2024 uitgevoerd en schuift € 1.350 van krediet 712702 en € 1.600 van krediet 731047 door van 2023 naar 2024.

Reconstructie Lange Mees e.o. (€ 1.000 voordeel)
De riolering onder de Lange Mees en omgeving is toe aan vervanging. Daarnaast wordt meteen de bestrating vervangen om te voorkomen dat over een aantal jaar de straat weer opengebroken dient te worden. Ook zullen er meteen een aantal klimaatadaptieve maatregelen worden genomen. De werkzaamheden zullen in 2024 plaats gaan vinden. De oorspronkelijke budgetten á €400 en €600 schuiven van 2023 naar 2024. Daarnaast zal een gedeelte van het budget voor het vervangen van riolering á € 1.800 in 2025 naar 2024 worden gehaald. 

Reconstructie Dreef e.o. (€ 1.500 voordeel)
De riolering onder de Dreef en omgeving is toe aan vervanging. Daarnaast wordt meteen de bestrating vervangen om te voorkomen dat over een aantal jaar de straat weer opengebroken dient te worden. Ook zullen er meteen een aantal klimaatadaptieve maatregelen worden genomen. De werkzaamheden zullen in 2024 plaats gaan vinden. Het oorspronkelijke budget á € 1.500 schuift van 2023 naar 2024. Daarnaast zal een gedeelte van het budget voor het vervangen van riolering á € 1.500 in 2025 naar 2024 worden gehaald.