Uitgaven

0,14%
€ 15
x €1.000
0,14% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

0,23%
€ -15
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

0,14%
€ 15
x €1.000
0,14% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x €1.000
0% Complete

Saldo

0,23%
€ -15
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit

Terug naar navigatie - 2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit

Met de regio en lokaal inzetten op een mobiliteitstransitie die aansluit op de veranderende maatschappelijke behoefte en ideeën.

2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen

Terug naar navigatie - 2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen

Bij nieuwe mobiliteitsvraagstukken de integrale verbinding leggen met andere thema’s/ontwikkelingen en faciliteren bij de groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en mobiliteit.

2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden

Terug naar navigatie - 2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden

De gemeentelijke verhardingen onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau volgens het beheerplan wegen.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 7.181 6.783 6.798 15
Baten 397 397 397 0
Saldo (- = nadeel) -6.784 -6.386 -6.401 -15

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Prijsstijgingen openbare verlichting 80 -80
Nazorgbudget the Village 17 -17
Overige -82 82
Saldo (- = nadeel) 15 0 -15

Toelichting

Prijsstijgingen openbare verlichting (€ 80 nadeel)
De structurele kosten voor de openbare verlichting zijn door prijsstijgingen (op onderdelen met meer dan 30%) fors toegenomen. Het gaat hierbij om de tarieven voor het onderhoud en instandhouding van de aansluitingen en om het transport van elektriciteit over het openbare transportnet van lichtmast-aansluitingen. De kosten zijn in totaal € 80 structureel.

Nazorgbudget the Village (€ 17 nadeel)
Het project The Village is medio 2022 opgeleverd en alle appartementen zijn bewoond. In het openbaar gebied moeten nog reparaties worden uitgevoerd aan de bestrating.

Overige (€ 82 voordeel)
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
712702 Verblijfsgebied 't Look fase 4 U 1.610 1.834 484 -1.350
707211 Kempenbaan West: OV U 0 -75 40 115
707212 Kempenbaan West: VRI U 0 -43 23 66
707213 Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels U 0 -2.843 1.526 4.369
707214 Kempenbaan West: werkzaamheden Gender U 0 -11 6 17
707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) U 23.783 24.441 25.451 1.010
707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) I 20.785 21.967 22.740 773
730049 Hovenring - De Run (fiets) U 193 410 0 -410
730049 Hovenring - De Run (fiets) I 148 315 0 -315
730050 Verbinding nabij De Run 2000 (fiets) U 288 600 0 -600
730050 Verbinding nabij De Run 2000 (fiets) I 219 458 0 -458
tekst

Toelichting

't Look fase 4 (€ 1.350 voordeel)
Project Herinrichting 't Look fase 3 is in het 4e kwartaal 2022 vertraagd door extra grondwerk voor beplanting en door extra rioleringswerkzaamheden en wordt hierdoor in 2023 afgerond.                
Hierdoor wordt een deel van de werkzaamheden van fase 4 in 2024 uitgevoerd en schuift € 1.350 van krediet 712702 en € 1.600 van krediet 731047 door van 2023 naar 2024.

Kempenbaan West (€ 4.905 nadeel)
Uit de recent gemaakte fiscale analyse blijkt dat ongeveer 48% van de inkoop-btw van het project Kempenbaan West kostprijs verhogend is. Dit betekent een nadeel van ongeveer € 4,9 miljoen (op programma 2 € 4.567, programma 5 € 176 en programma 7 € 162) op het project. Door deze extra financiële last worden de jaarlijkse kapitaallasten voor de gemeente voor een periode van 40 jaar € 180.000 per jaar hoger.

Kempenbaan Oost (budgettair neutraal)
De investeringen 730049 en 730050 maken deel uit van het totale project van Kempenbaan Oost (707206). Vanuit praktische overwegingen worden deze toegevoegd aan 707206.