Voortgang activiteiten

Algemeen

Voortgang activiteiten

Inleiding

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De 1e bestuursrapportage 2023 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste drie maanden van 2023. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 3 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingsmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2023 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelen & activiteiten die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang.
- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
- Wit = “neutraal” (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt. 

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: 
- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2023); 
- de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen); 
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2023 (kolom verwacht);
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget worden toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

Het projectenblad bevat de voortgang van en toelichting op majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven.

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2023-2026 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

Het college is verantwoordelijk voor de totale baten en lasten per taakveld. Tot slot wordt als bijlage een collegeblad toegevoegd met daarin de bijstellingen per taakveld (baten en lasten).

Financiële hoofdlijn

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2023 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage 2023. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2023. 

Begrotingssaldo 2023

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo 2023

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2023 weergegeven na verwerking van deze 1e bestuursrapportage 2023:

-/- = tekort (nadeel) 2023
Primitieve begroting 2023 166
- Amendement voedselbank -24
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 1.551
- Incidenteel verruimen minimabeleid -938
- Opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum -150
- Uitvoeringsprogramma energietransitie 0
Bijgesteld saldo 2023 605
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023 6.564
Bijgestelde begroting 2023 na burap I 2023 7.169

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2023 bij de begroting 2023. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2023, de derde bestuursrapportage 2022, raadsbesluit incidenteel verruimen minimabeleid, opstellen masterplan en participatieplan Citycentrum en raadsbesluit over uitvoeringsprogramma energietransitie (wordt gedekt uit reserve).

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2022 over het begrotingsjaar 2023 zijn:

Onderwerp Toelichting 2023
Gemeentefonds Septembercirculaire 2022 1.164
Project Afschrijving rente doorschuiven investering Kempenbaan-West 232
Onderwijs Eerste inrichting Zilverackers -100
Participatie BUIG 1.341
Loonkostensubsidie Meer gesubsidieerde dienstverbanden LKS -300
Energietransitie Verschuiving activiteiten 2022 naar 2023 -170
Omgevingswet Projectleiding en uitvoeren deelprojecten -386
Overigen -230
Totale bijstelling 1.551

Belangrijke bijstellingen

Terug naar navigatie - Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we de belangrijkste bijstellingen die u aantreft in deze bestuursrapportage.

 • Van het Rijk ontvangen we € 274 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (decembercirculaire 2022);
 • We hebben grond op de Run 1000 en Run 7000 verkocht (€ 7.649 voordeel);
 • Om informatiebeheer op orde te brengen is budget nodig (€ 275 nadeel);
 • Bijstelling kosten secretaris, bestuur en griffie (€ 280 nadeel);
 • Bijstelling rente (€  179 nadeel);
 • Uitvoering visie op Veldhoven (€ 170 nadeel);
 • Uitvoering geluksexpeditie (€ 100 nadeel);
 • Uitvoering gebiedsvisie de Run (€ 200 nadeel);
 • Indexering leerlingenvervoer (€ 102 nadeel);
 • Prijsstijgingen groenonderhoud (€ 260 nadeel);
 • Verstrekken energietoeslag mensen met een laag inkomen ( € 1.272 nadeel);
 • Loonkostensubsidie ( plaatsingen gesubsidieerde arbeid) (€ 500 nadeel);
 • Pilot verblijf jeugdzorg (€ 310 nadeel);
 • Opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 100 nadeel);
 • Jeugdhulp segment 1 (€ 500 voordeel);
 • Diverse projecten kostenverhaal (€ 2.530 voordeel);
 • Overige (€ 641 nadeel).

Financieel technische bijstellingen

Terug naar navigatie - Financieel technische bijstellingen

In deze bestuursrapportage wordt een tweetal financieel technische bijstellingen verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma. 

De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma afzonderlijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:
1.    overhevelen restantkredieten 2022 naar 2023;
2.    doorbelasting rente naar programma's.
Dit levert in totaal een voordeel op van € 42 in 2023 en structureel vanaf 2024 € 5.  

Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2022 naar 2023 (effect 2023: € 47 voordeel)
In 2022 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag doorschuift naar 2023. Hierdoor worden de uitgaven van de investeringen in 2023 met € 5.512 opgehoogd. De daarbij horende inkomsten  bedraagt € 3.188. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten van € 155 en is er een hogere last van € 108 voor de afwaardering van investeringen die nog moet plaatsvinden. Hierdoor is er per saldo een voordeel in de exploitatie 2023 ontstaat van € 47  

Ad 2. Doorbelasting rente naar programma's (effect 2023: € 5 nadeel)
Zoals hiervoor is aangegeven zijn in 2022 minder uitgaven gedaan op de investeringen dan gepland. Hierdoor wordt de doorbelasting van de rente naar programma's lager in 2023. De aanpassing van de rente over investeringen is een verdeelsystematiek die geen budgettair effect heeft. Maar voor de 100% kostendekkende tarieven (riolering, afval) geeft dit een nadeel voor de exploitatie van € 5. Dit komt omdat door de lagere lasten de baten naar beneden moeten worden bijgesteld.

Algemeen
De (meerjarige) bijstellingen van reserves & voorzieningen voortvloeiend uit deze technische bijstellingen zijn in paragraaf "Bijstelling reserves & voorzieningen" gepresenteerd met de afkorting TB (Technische Bijstelling).