Uitgaven

0,71%
€ 78
x € 1.000
0,71% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 1
x € 1.000
0,02% Complete

Saldo

1,17%
€ -77
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

0,71%
€ 78
x € 1.000
0,71% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 1
x € 1.000
0,02% Complete

Saldo

1,17%
€ -77
x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen

Terug naar navigatie - 4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) biedt mogelijkheden  dat leerlingen kunnen kiezen voor zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs in kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen

Terug naar navigatie - 4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen

We zetten actief in op optimale opgroeikansen en ontwikkeling van jeugdigen.

4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen

Terug naar navigatie - 4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden van
(doelgroep)peuters.

4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd

Terug naar navigatie - 4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden en
kansenongelijkheid van (nieuwe) Veldhovenaren.

4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen

Terug naar navigatie - 4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen

We zorgen ervoor dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van schooluitval of voortijdig schoolverlaten zetten we waar mogelijk in op terugkeer naar het onderwijs.

4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim

Omschrijving

De adviseur leerplicht controleert of alle jongeren die onder de Leerplichtwet vallen, op een school staan ingeschreven. Indien dit niet het geval is, onderneemt de adviseur leerplicht meteen actie. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim

Omschrijving

Door preventieve maatregelen proberen we het relatieve schoolverzuim te verminderen. Er wordt onder meer ingezet op goede contacten met scholen, het op tijd voeren van gesprekken met ouders en jongeren en samenwerking met het generalisten- en specialistenteam.  

Stand van zaken

G

Toelichting

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten

Omschrijving

RMC-regio’s (Regionale Meld- Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters), scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen proberen te voorkomen dat jongeren stoppen met school voordat zij een startkwalificatie hebben. Ook worden kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs door meerdere partijen gemonitord. Hierdoor zijn en blijven zij in beeld binnen de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen.

Stand van zaken

G

Toelichting

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

4.05.04 Inzet op overig verzuim

Omschrijving

Wanneer een leerplichtige  minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken –begint te verzuimen wordt samen met de school (na melding bij adviseur leerplicht) een preventieve aanpak afgesproken. Indien nodig wordt er bijvoorbeeld zorg ingezet en/of een waarschuwingsgesprek gevoerd. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Aan deze activiteit wordt uitvoering gegeven volgens planning.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 6.050 6.139 6.217 78
Baten 1.244 1.244 1.245 1
Saldo (- = nadeel) -4.806 -4.895 -4.972 -77

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Indexering leerlingenvervoer 102 -102
Overige -24 1 25
Saldo (- = nadeel) 78 1 -77

Toelichting

Indexering Leerlingenvervoer  (€ 102 nadeel) 
In de overeenkomst met de partij die het leerlingenvervoer uitvoert, is afgesproken dat de tarieven jaarlijks mogen worden verhoogd met de NEA-index. Voor 2023 is deze index bepaalt op 13,7% en dat geeft een structureel nadeel van € 102. 

Overige (€ 25 voordeel)
- Huurinkomsten panden 
- Kapitaallasten restantkredieten 2022

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
718216 Zilverackers nieuwbouw onderwijs U 8.459 8.459 11.304 2.845
718226 Meerveldhoven U 0 0 225 225
718227 Renovatie aan het Heike U 1 1 76 75
780014 Gymzaal Zilverackter Inventaris U 126 126 261 135
780014 Gymzaal Zilverackter Inventaris I 11 11 46 35
tekst

Toelichtingen

Zilverackers nieuwbouw onderwijs (€ 2.845 nadeel)
Voor de nieuwbouw is gepland om een permanente schoolgebouw te ontwikkelen en te realiseren in samenhang met (school) appartementen. Deze laatste te realiseren voor de opvang van het te verwachte tijdelijk piekaanbod in leerlingen. De (school) appartementen worden daarbij in eerste instantie enkel en alleen als schoollokalen en bijbehorende voorzieningen ontworpen. 
Uitgangspunt in de aanbesteding was dat de aannemer de realisatie van deze schoolvoorzieningen voor eigen rekening en risico zou uitvoeren, in eigendom zou behouden en aan de gemeente zou verhuren. Nadat het gebruik als school kan komen te vervallen, zou hij deze vervolgens kunnen ombouwen naar appartementen. 
De aan de aannemer verbonden investeerder heeft nu aangegeven dat hij zich niet kan verenigen met de door de gemeente (vooraf) gestelde randvoorwaarden en ziet af van de investering in de schoolvoorzieningen. Ter voorkoming van mogelijke vertraging in de realisatie van het totale gebouw zijn aannemer en gemeente over de ontstane situatie in gesprek gegaan. Het resultaat daarvan is dat gekomen is tot een sluitende businesscase, waarbij de gemeente ook opdrachtgever gaat worden van de schoolvoorzieningen voor de piekopvang. Het gehele gebouw komt daarmee in eigendom en beheer van de gemeente. De strikt benodigde voorzieningen om een latere splitsing/verkoop als nog mogelijk te houden, blijven in de bouw meegenomen worden.
Daarnaast is door wijzigingen in de marktomstandigheden een hoger budget i.v.m. indexatie nodig. De extra investeringsuitgaven voor de realisatie bedragen in 2023 €2.845 en in 2024 €1.000. Voor de exploitatie betekent dit dat de kapitaallasten structureel omhoog gaan met €126. Daartegenover staat dat de ingecalculeerde huurkosten komen te vervallen waardoor er ook een structurele verlaging is van €170 Hierdoor ontstaat een positief resultaat van €44 op de exploitatie.

IHP renovatie de Meerhoef en aan het Heike (€ 300 nadeel)
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staan voor 2024 en 2025 de levensduur verlengende renovaties van de Meerhoef en basisschool aan het Heike op de planning. De benodigde kredieten zijn beschikbaar. Voor de voorbereiding is het echter noodzakelijk dat een gedeelte van het krediet naar voren wordt gehaald. Het gaat om de kosten van flora en faunaonderzoeken, onderzoekskosten en overige voorbereidingskosten.

Gymzaal Zilverackers Inventaris (€ 100 nadeel)
De nieuwe gymzaal in Zilverackers wordt in 2023 opgeleverd. In de budgettering voor deze gymzaal is geen rekening gehouden met de inventaris. De gymzaal moet worden ingericht met vaste en verplaatsbare toestellen voor scholen, verenigingen en andere gebruikers. Dit kost € 135 meer en daar tegenover staat € 35 aan subsidie.