Voortgang activiteiten

Projectenblad

Voortgang activiteiten

Kempenbaan West

Terug naar navigatie - Kempenbaan West

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is het verbreden van de westzijde van de Kempenbaan West en de aanleg van een aansluiting op de A67. 
De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. In oktober 2021 was de realisatie gereed en is de weg opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is ook de N69 opengesteld en is de nieuwe aansluiting en de doorstroming naar de N69 volledig in gebruik genomen. Het werk is fysiek gereed. De laatste fase, overdracht naar de beheerders, is in volle gang. De gesprekken met de beheerders van de provincie Noord Brabant, Rijkswaterstaat en Gemeente Veldhoven zijn lopende. Streven is om in Q3 – 2022 het werk over te dragen en het project te beëindigen.

Kempenbaan Oost

Terug naar navigatie - Kempenbaan Oost

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. De aansluiting van de Kempenbaan Oost op de N2/A2 wordt heringericht. Hiervoor worden extra rijbanen aangelegd, wordt een rechtstreekse aansluiting van De Run 1000 op de N2 gemaakt, en worden voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbetert. 
In december 2021 is het werk gegund aan Boskalis Nederland. De voorbereidingen zijn gestart en we hebben intrek genomen in het directieverblijf op De Run 4315. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd waarbij medio 2022 is gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden op De Run 1000. De volgende fase is de aanleg van De Run 2000. Als beide fases zijn afgerond, wordt gestart met de reconstructie van de Kempenbaan en de bouw van het ondergrondse busstation. Eind 2023 is de verwachte opening van het werk en medio 2024 is de verwachte opleverdatum.

Archivering

Terug naar navigatie - Archivering

Het is noodzakelijk dat de archivering van documenten binnen de organisatie verbetert. Er is inmiddels een Verbeterplan opgesteld voor 2022 t/m 2024 waarmee een nieuw informatiebeheer zal worden opgebouwd en waarbij verbinding wordt gelegd met de bestaande en nieuwe werkprocessen. Om het project te laten slagen zullen o.a. medewerkers in stappen worden opgeleid. Centraal staat daarbij: Informatiebeheer, informatiebeveiliging, applicatiebeheer, functioneel beheer en netwerkbeheer.

Vluchtelingen Oekraïne

Terug naar navigatie - Vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels al een aantal maanden en er is nog geen einde in zicht. Er zijn al veel slachtoffers gevallen en veel steden zijn verwoest. Miljoenen mensen zijn het land uit gevlucht. Naar buurlanden maar ook naar andere landen in Europa waaronder Nederland. Ook in Veldhoven vangen we een aantal vluchtelingen uit Oekraïne op. Bij een aantal gastgezinnen en in gemeentelijke opvanglocaties. Deze opvang richt zich op allerlei vraagstukken, onder andere huisvesting, inschrijving in BRP, zorg, onderwijs, inkomen en arbeid. Het gaat hier om een korte termijn aanpak.  

Deze korte termijn aanpak is onlangs geëvalueerd. Veel collega’s hebben zich ingezet om deze vluchtelingen een humane en veilige opvang te bieden. Er zijn twee gemeentelijke locaties ingericht en er wordt voorzien in inschrijving BRP, inkomen en andere voorzieningen. 
Het project opvang vluchtelingen Oekraïne heeft naast een korte termijn aanpak ook een lang termijn aanpak. 
Onlangs is door het MT ingestemd met de aanpak voor deze langere termijn en de bijbehorende benodigde inzet. Waar nodig wordt capaciteit ingehuurd of in werkzaamheden geprioriteerd. Bij deze lange termijn aanpak wordt onderzocht of er een mogelijkheid is tot een structurele projectorganisatie inclusief uitvoerende capaciteit om langdurige crises om te zetten in een programmatische aanpak wanneer dat nodig is.