Uitgaven

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

2.1 Fietsgebruik woon-werk

2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

2.5 Eindhoven Airport

2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Budget

Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 6.156 6.100 6.100 0
Baten 324 321 321 0
Saldo (- = nadeel) -5.832 -5.779 -5.779 0

Bijstellingen investeringen

Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
729005 verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst) U 217 205 1 -204
728900 reconstructie St. Jansstraat U 500 100 30 -70
729004 vervanging wegen: St.Janstraat U 78 78 10 -68
729016 vervang.wegen: Run 4200 (niet Slowlane) U 238 238 8 -230
729017 vervanging wegen: De Run 4400 U 298 298 11 -287
729018 vervanging wegen: De Run 4300 U 225 225 12 -213
729019 vervanging weg: stille deklaag Heerbaan U 250 250 1 -249
780922 Vervanging investeringen VRI 2022 U 1.092 1.098 398 -700
780716 Verlichting Oersebaan U 0 66 136 70
tekst

Toelichting

Resterende werkzaamheden Run 7000/Dreef (€ 204 voordeel)

Door nieuwe ontwikkelingen bij ASML worden de resterende werkzaamheden (verv.wegen: Heiberg) in relatie tot de Kempenbaan West uitgesteld naar 2023. Dit is in overleg met het waterschap.

Reconstructie St. Jansstraat (€ 138 voordeel)
Door de woningbouwversnelling en door grote infrastructurele projecten hebben we ervoor gekozen de reconstructie St. Jansstraat uit te stellen naar 2023.

Vervanging wegen De Run 4000 (€ 730 voordeel)
Om de bereikbaarheid te waarborgen wordt de vervanging wegen De Run 4000 uitgesteld. In 2023 wordt duidelijk of we kunnen volstaan met het ‘slechts vervangen van de huidige wegen’ of dat er meer budget nodig is voor een eventuele verdere reconstructie (begroting 2024).

Vervanging Heerbaan (€ 249 voordeel)
De vervanging van de stille deklaag Heerbaan is uitgesteld naar 2023 om pas na de werkzaamheden aan de Groen-Blauwe zone de deklaag te vervangen i.v.m. mogelijke beschadigingen bouwverkeer. Vanaf het noorden van de wijk 't Look (ter hoogte van de Heerbaan) worden door de groenblauwe-zone - richting de Rundgraaf - ondergrondse leidingen, retentiezones en wadi’s aangelegd. Als voorbereiding hierop zijn tijdens de werkzaamheden in 't Look Noord alvast duikers onder de Heerbaan gelegd. We gaan de Groen-Blauwe zone in 2022 uitvoeren en gaan in 2023 de stille deklaag van de Heerbaan vervangen.

Vervanging investeringen VRI (€ 700 voordeel)
Een groot gedeelte van de vervanging investeringen VRI komt pas in 2023 door een aangepaste planning project de Kempenbaan Oost. 

OV Verlengde Oersebaan (€ 70 nadeel)
In 2020 is een bedrag opgenomen voor aanleg OV verlengde Oersebaan. Uiteindelijk is het voornemen om een groter areaal OVv aan te leggen. Hiervoor is een extra budget nodig om dit te realiseren.