Voortgang activiteiten

Financiële recapitulatie

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2022. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.

Meerjarenperspectief 2022-2025

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2022-2025

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.

-/- = tekort (nadeel) 2022 2023 2024 2025
Primitieve begroting 2022-2025 228 15 124 -1.023
- Amendement sportattributen zwembad -10 0 0 0
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven -8 0 0 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 -469 -220 180 653
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 594 -42 -239 -412
Bijgesteld saldo 2022-2025 335 -247 65 -782
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 472 -2.168 -1.851 -1.437
Bijgestelde meerjarenbegroting na burap II 2022 807 -2.415 -1.786 -2.219

De saldi vanaf 2023 zijn negatief. Hier staat nog wel een inkomstenstijging in het gemeentefonds tegenover. Deze inkomstenstijging verwerken we in de Begroting 2023. Dan geeft de Begroting 2023 een reëel en integraal beeld van de verandering in baten en lasten.

Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:

Bijstellingen (x € 1.000) Bijstellingen
Programma 2022 2023 2024 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) 3.979 1.055 -21 235 17 778 18 759
1 Veiligheid 0 23 0 23 0 23 0 23
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 0 0 0 -67 0 4 0 4
3 Economie -107 -7 -14 161 0 13 0 50
4 Onderwijs en jeugd 0 87 0 167 0 184 0 202
5 Sport, cultuur en recreatie 0 12 0 26 0 26 0 26
6 Sociaal Domein 407 2.333 0 1.136 0 1.116 0 968
7 Volksgezondheid en milieu 235 542 -57 -57 -26 -33 0 0
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing -48 -49 1.832 2.283 5.764 5.495 0 -578
Resultaat 0 472 2.168 0 1.786 -65 1.437 0
Totaal 4.466 4.466 3.907 3.907 7.541 7.541 1.455 1.455

Bijstelling reserves & voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Prog. Omschrijving Reserve / voorziening Storting / Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Onttrekking 2022 2023 2024 2025
0 Vervanging investeringen VRI 2022 Reserve Vervanging VRI Onttrekking 0 -39 0 0
0 vervangingsinvestering beplanting 2022 Reserve Vervanging openbaar groen Onttrekking 0 6 6 6
0 vervangingsinvestering meubilair 2022 Reserve Vervanging openbaar groen Onttrekking 0 7 7 7
0 vervangingsinvestering speeltoestellen 2022 Reserve Vervanging openbaar groen Onttrekking 0 9 9 9
0 Bijstelling resultaten bouwgrond Reserve Algemene vrije reserve Storting 1 -625 253 524
7 Bijstelling ontvangsten Rioolrechten Voorziening Rioolbeheer: egalisatievoorziening Storting 160 0 0 0
7 Terugbetalen aan burger Voorziening Rioolbeheer: egalisatievoorziening Onttrekking 0 40 40 40
7 Bijstelling ontvangsten afvalstoffenheffing Voorziening Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Storting 75 0 0 0
7 Terugbetalen aan burger Voorziening Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Onttrekking 0 19 19 19
Totaal
Totaal bijstelling storting reserves 1 -625 253 524
Totaal bijstelling onttrekking reserves 0 -17 22 22
Totaal bijstelling storting voorzieningen 235 0 0 0
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen 0 59 59 59
Bedragen x € 1.000