Uitgaven

26,4%

€ 1.055

x € 1.000
26,4% Complete

Inkomsten

89,1%

€ 3.979

x € 1.000
89,1% Complete

Saldo

619,58%

€ 2.924

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

26,4%

€ 1.055

x € 1.000
26,4% Complete

Inkomsten

89,1%

€ 3.979

x € 1.000
89,1% Complete

Saldo

619,58%

€ 2.924

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

0.1 Samenspraak

0.1.1 De tijdelijke kaders burgerparticipatie worden geëvalueerd en omgezet in een definitief participatiebeleid binnen de kaders van de omgevingswet.

Omschrijving

Meetindicatoren: Evaluatie tijdelijke kaders. Vaststelling nieuw beleid rond participatie in kader omgevingswet.

Stand van zaken

O

Toelichting

De raad is in april geïnformeerd over de evaluatie. Die evaluatie is input voor het ruimtelijk participatiebeleid. Planning is dit begin 2023 aan de raad voor te leggen.

0.1.2 De kaders voor samenspraak in brede zin worden opnieuw tegen het licht gehouden.

Omschrijving

Meetindicatoren: Herijking nota samenspraak.

Stand van zaken

G

Toelichting

Het project Burgerparticipatie (waaronder herijking nota Samenspraak) is een maand later opgestart. De planning is niet gewijzigd. Herijken van de nota Samenspraak is hier een onderdeel van.

0.1.3 De raad benoemt in de begroting maximaal vijf belangrijke thema’s/projecten/onderwerpen waar de komende jaren samenspraak met de omgeving over plaats moet vinden.

Omschrijving

Van die benoemde thema’s/projecten/onderwerpen stelt de raad een procesvoorstel samenspraak vast.

Meetindicatoren: Aantal procesvoorstellen samenspraak/participatie die de raad in een jaar vaststelt.

Stand van zaken

G

Toelichting

De raad heeft in 2022 tot nog toe 2 procesvoorstellen (over onderwerpen waar ze bevoegd zijn) vastgesteld: Woonvisie, Omgevingsplan.

0.1.4 Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd aan de hand van criteria. De criteria moeten als voldoende worden beoordeeld.

Omschrijving

Meetindicatoren: Beoordeelde criteria.

Stand van zaken

G

Toelichting

Er zijn 3 evaluaties gehouden, die alle 3 hoger dan een 7 scoorden.

0.2 Toegankelijkheid van informatie

We meten hoe onze klanten de dienstverlening waarderen. Dat doen we continu op de kanalen balie en website. 
(persoonlijk contact wordt altijd hoger gewaardeerd en de ervaring is dat bezoekers eerder over een website reageren als ze iets niet kunnen vinden)

0.3 Meldingen

We gebruiken de feedback en waardering van inwoners om het proces van de afhandeling van meldingen openbare ruimte te verbeteren.

Toelichting:
We meten de algemene klanttevredenheid via smileys en we meten op 4 meetfactoren met stellingen (Informatiekwaliteit, empathie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid). We meten niet in categorie ‘ongedierte/ratten’ en ‘straatverlichting’ omdat die terugkoppelingen via externe partijen worden gegeven.

0.4 Woonlasten

0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

Budget

Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 20.990 20.402 21.929 1.527
Baten 85.716 89.866 93.845 3.979
Saldo (- = nadeel) 64.726 69.464 71.916 2.452

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Meicirculaire 2022 gemeentefonds 3.442 3.442
OZB woningen en niet woningen 485 485
Verkoop grond Wintelresedijk en Grote Kerkepad 57 57
Bijstelling aanbesteding warme dranken 25 -25
Incidenteel tekort verbouwing begane grond 25 -25
Frictiekosten raadsgriffier 75 -75
Vervanging gemeente secretaris 80 -80
Inhuur raadsgriffier en raadsadviseur 91 -91
Vervanging afdelingshoofd FB 100 -100
Vervanging langdurig zieken KCC 125 -125
Wachtgeld uitkering 2022 voormalig wethouders 181 -181
Uitwerking plan van aanpak Informatiebeheer 350 -350
Mutatie verwacht begrotingssaldo 472 -472
Overig 3 -5 -8
Totaal (- = nadeel / + = voordeel) 1.527 3.979 2.452

Toelichting

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 3.442 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de meicirculaire 2022 verhoogd, voordeel  2022: € 3.442,  2023: € 7.652, 2024: € 10.099 en 2025 13.256. Het voordeel 2022 is verwerkt in deze bestuursrapportage, de meerjarige doorkijk verwerken wij in de begroting 2023.  Oorzaak van deze verhoging is voornamelijk dat de accressen (voordeel 2022 € 2.182)  hoger zijn dan eerder gemeld in de Maartbrief 2022 en bijgesteld op basis van de Voorjaarsnota 2022.  In de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de hogere accressen het gevolg van extra rijksuitgaven voor vennootschapsbelasting (Vpb), koppeling AOW aan stapsgewijze verhoging wettelijk minimumloon (WML), inkomensbelasting Box 3 en defensie-uitgaven. Ook is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen.  In de meicirculaire 2022 is een bedrag voor energietoeslag opgenomen van € 1.654, in bestuursrapportage I 2022 is hiervan al € 1.040 opgenomen het restant voordeel € 614 is in deze bestuursrapportage verwerkt. In deze circulaire is een bijdrage voor uitvoeringskosten klimaatakkoord toegekend van € 301. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen weergegeven.

De meicirculaire geeft een meerjarig positief effect. Toch stellen wij voor om de effecten van 2023 tot en met 2026 niet in deze bestuursrapportage te verwerken, maar in de Begroting 2023. Tegenover deze hogere inkomsten komen namelijk vanaf 2023 ook hogere lasten te staan. Dit vooral vanwege de fors opgelopen inflatie. Daarnaast zou er een mismatch in het begrotingssaldo ontstaan als we de meicirculaire in deze bestuursrapportage meerjarig verwerken. De fors hogere inkomsten zouden dan in de bestuursrapportage staan, en de hogere lasten in de begroting. Dit zou een erg grote sprong geven met deze grote bijstelling van het gemeentefonds.

OZB woningen en niet woningen ( € 485 voordeel)
De hoge opbrengsten voor OZB wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere WOZ-waarde voor de (in aanbouw zijnde) nieuwbouwwoningen dan voorzien ten tijde van de tariefbepaling. Daarnaast is de WOZ-waarde van de in aanbouw zijnde panden van ASML, hoger uitgevallen dan ingeschat werd ten tijde van de tariefbepaling. De verwachte inkomsten OZB  worden €485 verhoogd.

Verkoop grond (€ 57 voordeel)
Verkoop grond  Winteresedijk en Grote Kerkepad  geeft een voordeel van € 57. 

Aanbesteding warme dranken (€ 25 nadeel)
Het contract voor de warme drankenvoorziening in het gemeentehuis verloopt en dient opnieuw aanbesteed te worden. Een eerste marktverkenning maakt duidelijk dat, ondanks onze hybride manier van werken, voornamelijk door inflatie een structurele bijstelling van € 25 noodzakelijk is.

Verbouwing begane grond  (€ 25 nadeel)
Tijdens de sloop/ verbouwingswerkzaamheden zijn onvoorziene meerwerkkosten ontstaan die tijdens de verbouwing verholpen dienden te worden. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 25.

Frictiekosten raadsgriffier (€ 75 nadeel)
Er zijn in 2022 incidenteel frictiekosten van € 75 in verband met het vertrek van de raadsgriffier.

Vervanging gemeentesecretaris (€ 80 nadeel)
Door de tijdelijke vervanging van de gemeentesecretaris is een extra budget nodig van € 80.

Vervanging raadsgriffier en raadsadviseur (€ 91  nadeel)
Ter vervanging van de raadsgriffier en de raadsadviseur wordt in 2022 tijdelijk ingehuurd. Hiervoor is extra budget nodig van € 91.

Vervanging afdelingshoofd FB (€ 100 nadeel) 
Door langdurige vervanging van het afdelingshoofd FB is extra budget nodig van € 100.

Vervanging langdurig zieken KCC (€ 125 nadeel)
Vanwege het hoge en langdurig ziekteverzuim bij het KCC is  het noodzakelijk om tijdelijk in te huren om een minimale bezetting te kunnen blijven garanderen. Hiervoor is €125 benodigd.

Wachtgeld uitkering 2022 voormalig wethouders (€ 181 nadeel)
In 2022 ontvangen 4 voormalige wethouders wachtgeld. In 2023 wordt beoordeeld of dit nog steeds aan de orde is. 

Uitwerking plan van aanpak informatiebeheer (€ 350 nadeel)
Gemeente Veldhoven is door de provincie onder toezicht geplaatst op het gebied van archief- en informatiebeheer, omdat  we niet voldoen aan de wettelijke eisen. De provincie en de archiefdienst, het RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) verlangen een plan van aanpak dat aangeeft hoe de gemeente Veldhoven haar archief- en informatiebeheer op orde gaat brengen. Een externe partij heeft het plan van aanpak vorm gegeven. Uit het plan van aanpak blijkt dat om het archief- en informatiebeheer op orde te brengen dit jaar en volgend jaar respectievelijk 2022: € 350, 2023: € 793 en 2024: €485 benodigd zijn. Vanaf 2025 structureel €140.

Overig (€ 8 nadeel)
- Buma Stemra
- Vervallen betalingskorting VPB
- Kadaster BRK 2.0