Uitgaven

1,24%
€ -49
x €1.000
1,24% Complete

Inkomsten

1,07%
€ -48
x €1.000
1,07% Complete

Saldo

0,3%
€ 1
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

1,24%
€ -49
x €1.000
1,24% Complete

Inkomsten

1,07%
€ -48
x €1.000
1,07% Complete

Saldo

0,3%
€ 1
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.1 Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.1 Omgevingswet

8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Terug naar navigatie - 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

8.2.1 De aanpak WBV leidt tot aantal opgeleverde woningen van gemiddeld 400 per jaar van 2020-2024.

Omschrijving

De nieuwe projecten die vanaf 2020 zijn opgepakt conform de aanpak woningbouwversnelling leiden in 2022 tot opgeleverde woningen. Bovendien zijn/worden in 2021 6 nieuwe projecten opgestart waarvan de woningen in 2023 worden opgeleverd. Meetindicatoren: De aanpak WBV leidt tot meer dan 450 opgeleverde woningen in 2022.

Stand van zaken

G

Toelichting

In de jaren 2020-2021-2022 worden ca. 550 woningen opgeleverd. Dit is gelegen op het gemiddeld aantal woningen van de jaren daaraan voorafgaand. In 2020 is de aanpak woningbouwversnelling geïmplementeerd; vervolgens is vanaf Q2 2020 conform deze aanpak gewerkt. Met een gemiddelde doorlooptijd van 2,5 tot 3 jaar zijn in 2023 de eerste resultaten van de aanpak WBV te verwachten. Dit resulteert in ca. 520 woningen op te leveren woningen in 2023 en ca. 650 woningen in 2024. 

In de jaren 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting ca. 2.200 woningen opgeleverd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting uit de Woondeal van maart 2019.

8.2.2 De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.

Omschrijving

Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd. Meetindicatoren: In 2022 worden in Zilverackers ca. 350 woningen opgeleverd (onderdeel van WBV).

Stand van zaken

O

Toelichting

In 2022 wordt volop gebouwd in zowel Huysackers als ook in Bosackers en De Erven. Er zijn 2 oorzaken voor vertraging bij vooral de initiatiefnemers/bouwers waardoor de meeste woningen pas in 2023 worden opgeleverd.

  1. door tekorten (en lange levertijden) van materiaal en personeel worden woningen later opgeleverd;
  2. door beroep tegen bestemmingsplan hebben initiatiefnemers later vergunningen aangevraagd en wordt later gestart met bouwen in het Kransackerdorp.

8.2.3 Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd.

Omschrijving
Stand van zaken

G

Toelichting

Huijsackers is in zijn geheel bouwrijp. Het Kransackerdorp is opgebouwd uit meerdere deelgebieden, Deelgebied Bosakkergehucht is  in zijn geheel bouwrijp. Deelgebied Nieuwe Erven wordt in Q2-Q3 2022 geheel bouwrijp gemaakt. De overige  deelgebieden volgen vanaf 2023.

8.3 Woningcorporaties

Terug naar navigatie - 8.3 Woningcorporaties

8.4 Actueel woonbeleid

Terug naar navigatie - 8.4 Actueel woonbeleid

8.5 Woningbouwprogramma

Terug naar navigatie - 8.5 Woningbouwprogramma

8.6 Regionaal bouwperspectief

Terug naar navigatie - 8.6 Regionaal bouwperspectief

8.6.1 Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en stemt af met de regio.

Omschrijving

Ook wordt de kwaliteit van de woningbouwlocaties regionaal beoordeeld en op elkaar afgestemd.
Meetindicatoren: Demografische druk (CBS) (BBV): De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. De woningbouwplanning wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Stand van zaken

O

Toelichting

We splitsen de doelstelling op in een kwalitatief en een kwantitatief aspect. 

In kwalitatief opzicht staat de doelstelling op 'groen'.  Er is recent een nieuw 'Afsprakenkader Wonen SGE 2022' vastgesteld, waarin nieuwe afspraken over regionale programmering en monitoring zijn opgenomen. 

In kwantitatief opzicht is er meer aan de hand en staat de doelstelling op oranje. De vraag naar woningen is op dit moment door de al bestaande krapte op de woningmarkt én de aanhoudende economische groei zo hoog, dat Veldhoven deze vraag moeilijk kan bijbenen. Er zijn vooralsnog voldoende projecten, maar onder meer de beperkte ambtelijke capaciteit, tekort aan personeel in de bouw en aan materialen en de toenemende complexiteit van de projecten, maakt dat er nog steeds minder gebouwd wordt dan waar op dit moment behoefte aan is.

Het programma ‘woningbouwversnelling’ dat loopt tot 2024 ligt weliswaar op schema, maar dit lijkt op dit moment niet meer voldoende om de demografische ontwikkelingen en marktvraag op de middellange en lange termijn bij te houden.

8.7 WOZ-waarde

Terug naar navigatie - 8.7 WOZ-waarde

8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Terug naar navigatie - 8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Terug naar navigatie - 8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 21.114 23.604 23.555 -49
Baten 21.275 22.496 22.448 -48
Saldo (- = nadeel) 161 -1.108 -1.107 1

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen -49 -48 1
Saldo (- = nadeel) -49 -48 1

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties t.b.v. de begroting 2023 zijn de lasten en baten op de diverse bouwgrondexploitaties bijgesteld en is de resultaatprognose aangepast. Voor 2022 is er geen aanpassing van het resultaat. Voor 2023 resulteert de nieuwe doorrekening in een nadeel van € 450, 2024 voordeel € 266 en 2025 een voordeel van € 574. De bijstellingen zijn als volgt:

Het meerjarig nadeel binnen BGE Kransackerdorp is ontstaan nadat gekozen is om het kostenstijgingspercentage te verhogen op basis van rapportages van Metafoor en in overleg met de accountant. Daarnaast is ook het interne rentepercentage licht gestegen waardoor rentekosten binnen de grondexploitaties toenemen. Deze aanpassingen raken alle lopende grondexploitaties maar heeft bij geen van allen verliesgevende resultaten tot gevolg. Dit meerjarig nadeel wordt in alle grondexploitaties individueel opgevangen binnen de geprognosticeerde winsten.

Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
729024 Voorbereidingskrediet BGE Gansepoel U/I 0 0 125 125
tekst

Toelichting

Voorbereidingskrediet BGE Gansepoel
In het kader van de woningbouwversnelling wordt onderzocht of we voor de locatie van de voormalige basisschool De Gansepoel (Lange Kruisweg/Handwijzer) een bouwgrondexploitatie (BGE) kunnen openen. Dit kost naar verwachting € 125. De verwachting is dat de BGE geopend kan worden per 1-1-2023. In de nieuw te openen BGE zal  dit bedrag worden ingebracht. Als mocht blijken dat woningbouw niet mogelijk is, dan zal het bedrag van € 125 alsnog ten laste komen van het exploitatieresultaat.