Voortgang activiteiten

Collegeblad

Voortgang activiteiten

Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2022 2023 2024 2025
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 0 347 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 57 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead -5 709 -4 823 -5 514 -4 170
0.5 Treasury 0 10 0 24 0 11 0 64
0.61 OZB woningen 50 -7 0 7 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 435 -6 0 6 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 3.442 0 0 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 1 -17 -625 22 253 22 524
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 472 2.168 0 1.786 -65 1.437 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 23 0 23 0 23 0 23
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 -67 0 4 0 4
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7 -7 -14 161 0 13 0 50
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie -100 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 87 0 167 0 184 0 202
5.1 Sportbeleid en activering 0 12 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 26 0 26 0 26
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 555 761 0 206 0 206 0 206
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -148 560 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 237 0 220 0 200 0 52
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 85 0 20 0 20 0 20
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 509 0 509 0 509 0 509
6.81 Geëscaleerde zorg18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 180 0 180 0 180 0 180
7.1 Volksgezondheid 0 7 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 160 160 -57 -57 -26 -33 0 0
7.3 Afval 75 75 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 300 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 1 0 -4 0 -4
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -48 -49 1.832 2.282 5.764 5.498 0 -574
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.466 4.466 3.907 3.907 7.541 7.541 1.455 1.455