Uitgaven

13,56%
€ 542
x €1.000
13,56% Complete

Inkomsten

5,26%
€ 235
x €1.000
5,26% Complete

Saldo

64,96%
€ -307
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

13,56%
€ 542
x €1.000
13,56% Complete

Inkomsten

5,26%
€ 235
x €1.000
5,26% Complete

Saldo

64,96%
€ -307
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.2 Actueel laadpalenbeleid

Terug naar navigatie - 7.2 Actueel laadpalenbeleid

7.3 Verlaging restafval

Terug naar navigatie - 7.3 Verlaging restafval

7.4 Hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.4 Hernieuwbare energie

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 11.761 11.961 12.503 542
Baten 10.077 10.189 10.424 235
Saldo (- = nadeel) -1.684 -1.772 -2.079 -307

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving 301 -301
Terugbetalen meeropbrengst afval en riool aan burger 235 -235
Afvalstoffenheffing en rioolheffing 235 235
Overig 6 -6
Saldo (- = nadeel) 542 235 -307

Toelichting

Uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving (€ 301 nadeel)
In juli 2022 wordt het uitvoeringsprogramma bebouwde omgeving 2022-2025 ter vaststelling aan het college voorgelegd. Voor 2022 betekent dit extra kosten voor ambtelijke capaciteit (€ 100k), inhuur (€ 65k) en uitvoeringskosten (€ 100k). Via het gemeentefonds worden aanvullende middelen (€ 301k) beschikbaar gesteld. De extra middelen worden onder meer besteed aan het opstellen van een plan van aanpak verduurzaming openbare verlichting, fase 2 verduurzamingsaanpak De Run, onderzoeken in het kader van wijkproject verduurzaming en het opzetten van een uitvoeringsplatform energie. De benodigde middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 worden ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd tijdens de begrotingsbehandelingen 2023.

Afval en riool (budgettair neutraal)
Er zijn meer afvalstoffenheffing en rioolheffing ontvangen dan verwacht werd ten tijde van de tariefbepaling doordat er meer (niet-) woningen waarover afvalstoffenheffing en rioolheffing geheven kan worden in gebruik zijn genomen in 2021/2022. De verwachte inkomsten afvalstoffenheffing en rioolheffing worden met respectievelijk €75 en €160 verhoogd. De meeropbrengsten worden gestort in de egalisatievoorziening om de komende 4 jaren terug te betalen aan de burger.

Overig (€ 6 nadeel)
- Prenataal huisbezoek GGD

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
731050 Vervanging riool gebied Dreef U 784 784 1 -783
731053 Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum U 532 532 0 -532
731059 Vervangen Gemaal ASML/MMC U 120 120 20 -100
731052 Vervanging riool St.Janstraat U 160 160 1 -159
731056 Stamriool noord incl overstortput U 0 758 0 -758
731055 Vervanging riool Burgem van Hoofflaan U 704 704 0 -704
tekst

Toelichting

Resterende werkzaamheden Run 7000/Dreef (€ 1.415 voordeel)
Door nieuwe ontwikkelingen bij ASML worden de resterende werkzaamheden (Vervanging riool gebied Dreef, Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum, Vervangen Gemaal ASML/MMC) in relatie tot de Kempenbaan West uitgesteld naar 2023. Dit is in overleg met het waterschap.

Reconstructie St. Jansstraat (€ 159 voordeel)
Door de woningbouwversnelling en door grote infrastructurele projecten hebben we ervoor gekozen de reconstructie St. Jansstraat uit te stellen naar 2023.

Vervanging Heerbaan (€ 758 voordeel)
De vervanging van stamriool noord incl. overstortput is uitgesteld naar 2023 om pas na de werkzaamheden aan de Groen-Blauwe zone de deklaag te vervangen i.v.m. mogelijke beschadigingen bouwverkeer. Vanaf het noorden van de wijk 't Look (ter hoogte van de Heerbaan) worden door de groenblauwe-zone - richting de Rundgraaf - ondergrondse leidingen, retentiezones en wadi’s aangelegd. Als voorbereiding hierop zijn tijdens de werkzaamheden in 't Look Noord alvast duikers onder de Heerbaan gelegd. We gaan de Groen-Blauwe zone in 2022 uitvoeren en gaan in 2023 het Stamriool noord incl overstortput vervangen.

Vervanging riool Burg. van Hoofflaan (€ 704 voordeel)
De voorbereidende werkzaamheden van de vervanging van het riool Burg. van Hoofflaan zijn uitgesteld (2023) omdat er mogelijk sprake is van een reconstructie van deze weg. We kiezen ervoor om het vervangen van het riool te combineren met deze werkzaamheden in de toekomst (2024).