Uitgaven

2,17%

€ 87

x € 1.000
2,17% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

18,35%

€ -87

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

2,17%

€ 87

x € 1.000
2,17% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

18,35%

€ -87

x € 1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

4.3 Taalverwerving/beheersing

4.3.1 Samen met de partners binnen het jeugdbeleid wordt de  uitvoering van de nota opgepakt.

Omschrijving

Meetindicatoren: Scores inzake de voortgang binnen de pijlers, zoals uitgevraagd in de tweejaarlijkse evaluatie van de activiteiten (in 2020 en 2022).

Stand van zaken

-

Toelichting

Voor 2022 staat het opstellen van een uitvoeringsplan op basis van de kadernota focus op alle jeugd op het programma. Hiermee is nog geen aanvang gemaakt aangezien alle partijen die oorspronkelijk betrokken waren bij het opstellen van de kadernota zowel in- als extern de afgelopen periode erg druk zijn geweest met de ontwikkelingen rond de vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Het voornemen bestaat om na de zomervakantie in samenwerking met de regiegroep het opstellen van een uitvoeringsplan ter hand te nemen.

4.3.2  Sturing op taalverwerving/beheersing van (nieuwe) Veldhovenaren.

Omschrijving

De focus ligt op het vergroten van het bereik onder de NT1 doelgroep en het verbeteren van de samenwerking tussen DigiTaalhuispartners en regionale partners van het Regionaal Educatief Plan. We streven naar een stijging van het percentage NT1-ers dat gebruik maakt van het aanbod van het STERcollege van 8,5% (peil 2020) naar 15%.

Meetindicatoren: Bereik volwasseneneducatie activiteiten onder NT1 doelgroep

Stand van zaken

O

Toelichting

Er zijn dit jaar meerdere activiteiten opgestart om de NT1 doelgroep te bereiken. Ook activiteiten die eerder vanwege de Covidmaatregelen zijn blijven liggen. De doelgroep is echter nog steeds weinig bereid aan scholing deel te nemen. De NT2 doelgroep weet de weg nog steeds goed te vinden, waardoor het percentage NT1-ers nog steeds laag is ten opzichte van het aantal deelnemers. Met het DigiTaalhuis wordt een nieuw plan van aanpak voor 2022-2026 opgesteld en uitgevoerd.

4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

Budget

Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 5.452 6.080 6.167 87
Baten 931 1.448 1.448 0
Saldo (- = nadeel) -4.521 -4.632 -4.719 -87

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Leerlingenvervoer 87 0 -87
Saldo (- = nadeel) 87 0 -87

Toelichting

Leerlingenvervoer (€ 87 nadeel)
De gemeente Veldhoven heeft de huidige overeenkomst (lopend tot het einde van schooljaar 2021/2022) voor een relatief laag tarief aanbesteed. Mede hierdoor brengt de nieuwe gunning een tariefstijging met zich mee. In de nieuwe kostenraming zijn de gewenste kwaliteitsverbetering voor beladen uren en ritten toegevoegd. De structurele kosten nemen toe met € 167 voor 2023, € 184 voor 2024, € 202 voor 2025 en € 232 voor 2026.