Uitgaven

58,4%
€ 2.333
x €1.000
58,4% Complete

Inkomsten

9,11%
€ 407
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

407,97%
€ -1.926
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

58,4%
€ 2.333
x €1.000
58,4% Complete

Inkomsten

9,11%
€ 407
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

407,97%
€ -1.926
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

Terug naar navigatie - 6.1 Klanttevredenheid

6.2 Schulddienstverlening

Terug naar navigatie - 6.2 Schulddienstverlening

Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld danwel het voorkomen van (nieuwe) schulden. Wij streven naar:

6.2.1 Een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021.

Omschrijving

Meetindicatoren: Het aantal personen met budgetcoaching en/of budgetbeheer vanuit gemeente

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste helft van van 2022 zijn er 14 trajecten budgetcoaching/ budgetbegeleiding gestart. In heel 2021 zijn er 24 van deze trajecten gestart.

6.2.2 Het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021.

Omschrijving

Meetindactoren: Aantal toekenningen bewindvoering (vanuit bijz.bijst.)

Stand van zaken

G

Toelichting

We zien het beroep op bewindvoering in het eerste half jaar dalen  t.o.v. vorig jaar. 

6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal geslaagde regelingen

Stand van zaken

G

Toelichting

In het eerste half jaar van 2022 zijn er in verhouding net zoveel schuldenregelingen positief afgesloten (d.w.z. er is een schuldregeling getroffen of een bemiddeling tot stand gekomen), dan in 2021. Dat betekent goed op koers, de looptijd van de regeling maakt dat er in het eerste deel van het jaar minder registraties zijn dan in de loop van het jaar.

6.2.4 Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde

Omschrijving

Meetindicatoren: Gemiddelde schuld inwoner start van minnelijk traject

Stand van zaken

-

Toelichting

Deze indicator wordt gemeten aan het landelijke gemiddelde, deze is nog niet bekend voor 2022.

6.2.5 Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021).

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal toekenningen meedoen-voorziening aan klanten schulddienstverlening

Stand van zaken

G

Toelichting

Het aantal toekenningen is in het eerste half jaar van 2022 verhoudingsgewijs groter ten opzichte van het totaal aantal toekenningen in 2021.

6.2.6 Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021).

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal meldingen inwoners met schulden

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema, het aantal aanmeldingen ligt hoger ten opzichte van vorig jaar. 

6.3 Cliëntondersteuning

Terug naar navigatie - 6.3 Cliëntondersteuning

Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning onder cliënten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schulddienstverlening:  

6.4 Kwaliteit van leven

Terug naar navigatie - 6.4 Kwaliteit van leven

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.

6.6 Jeugdhulp

Terug naar navigatie - 6.6 Jeugdhulp

Jongeren hebben het recht om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven naar een verschuiving van de inzet van specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning. 

6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)

Omschrijving

Meetindicatoren: Gemeten in dagen (niet verplicht)

Stand van zaken

G

Toelichting

De beschikbaarheidswijzer is in het eerste kwartaal geïmplementeerd. De aanbieders actualiseren maandelijks hun wachttijden en beschikbaarheid van zorg en deze zijn in te zien via de website en app.

6.6.2 Matched care in plaats  van stepped care (kwaliteit)

Omschrijving

Meetindicatoren: Cliënttevredenheidsonderzoek (niet verplicht)

Stand van zaken

-

Toelichting

De resultaten cliëntervaringsonderzoeken 2021 worden medio 2022 opgeleverd.

6.6.3 Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

2021: 760 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 28 februari 
2022: 741 unieke cliënten peildatum 1 januari tot en met 31 mei

6.6.4 Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % 12 t/m 21-jarigen (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

In 2020 was het percentage 1%.
Sinds 2021 wordt niet langer het percentage van jeugdigen met een delict vermeld op de website waarstaatjegemeente.nl, maar het percentage van het aantal jongeren met jeugdreclassering. Dit was in het tweede halfjaar van 2021 0,3%.

6.6.5 Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste 5 maanden van 2021 waren er 63 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. In de eerste 5 maanden van 2022 zijn er 58 unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. Hier is dus een afname te zien van 5 cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel. 

6.6.6 Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

In de eerste 5 maanden van 2021 waren er 16 unieke cliënten in de jeugdreclassering. In de eerste 5 maanden van 2022 zijn er 14 unieke cliënten in de jeugdreclassering. Hier is dus een afname te zien van 2 cliënten ten opzichte van 2021.

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Wij streven naar: 

6.7.1 Een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.2 Een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: % werkzame jongeren 16 t/m 22 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Het aantal jongeren (<27 jaar) in de uitkering daalt de afgelopen maanden sterk. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.3 Een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal inwoners dat werkzaam is met loonkostensubsidie (niet verplicht)

Stand van zaken

G

Toelichting

We realiseren meer gesubsidieerde arbeidsplekken dan in de begroting is aangenomen.

6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde baan (niet verplicht)

Stand van zaken

O

Toelichting

In het eerste kwartaal van 2022 zijn 27 mensen uitgestroomd naar betaalde arbeid. Daarmee zouden we aan het einde van het jaar iets onder de opgenomen doelstelling uitkomen. We verwachten dat er na de zomer meer plaatsingen zijn.

6.7.6 >= 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal lopende re-integratie-voorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.7.7 Het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot = 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021

Omschrijving

Meetindicatoren: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 (BBV)

Stand van zaken

G

Toelichting

Ons uitkeringsbestand loopt langzaam terug. Dat wil zeggen dat steeds minder inwoners van Veldhoven een bijstandsuitkering hebben. Deze indicator wordt in de begroting en jaarrekening gemeten aan de hand van CBS gegevens, die pas in februari 2023 beschikbaar komen. De kleur groen is nu onder voorbehoud van deze CBS gegevens.

6.8 Minimabeleid

Terug naar navigatie - 6.8 Minimabeleid

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling
Wij streven naar: 

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 49.143 51.550 53.883 2.333
Baten 10.929 10.508 10.915 407
Saldo (- = nadeel) -38.214 -41.042 -42.968 -1.926

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Energietoeslag 460 -460
Toename zorgvraag jeugdhulp 399 -399
Meer cliënten jeugdzorgplus 264 -264
Bijstelling Participatiemiddelen 237 -237
Jeugdzorg inhuur 233 -233
Minder BUIG middelen -148 -148
Inhuur uitvoering energietoeslag 100 -100
Opvang vluchtelingen Oekraïne 555 555 0
Overige 85 -85
Saldo (- = nadeel) 2.333 407 -1.926

Toelichtingen

Energietoeslag (€ 460 nadeel)
Het Rijk heeft een regeling vastgesteld waarbij gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen ter compensatie van de stijgende energielasten. In de Meicirculaire is de compensatie voor deze regeling bekendgemaakt. Veldhoven ontvangt meer middelen dan verwacht. In de eerste bestuursrapportage was al een verwachting opgenomen op basis van de maartbrief over het gemeentefonds. In programma 0  deze hogere inkomsten in de algemene uitkering verwerkt.

Toename zorgvraag jeugdhulp (€ 399 nadeel)
Over het algemeen zien we een toename aan zorgvragen voor gespecialiseerde Jeugdhulp in 2022. Dit is vooral te verklaren vanuit de gevolgen van Corona. Depressieve klachten en suïcidaliteit bij jongeren. Toename schooluitval, (vecht)scheidingen onder ouders, wat directe gevolgen heeft op de jeugd. De begrotingsbijstelling wordt structureel doorgevoerd.

Meer cliënten jeugdzorgplus (€ 264 nadeel)
In de tweede helft van 2021 hebben we in Veldhoven te maken gehad met een verviervoudiging van het aantal jeugdigen in de Jeugdzorg-plus. Een groot gedeelte van de zorg voor deze jeugdigen loopt nog door in 2022. Daarom blijven de kosten nog hoger dan in vergelijking met de eerste helft van 2021. Inmiddels is bij de helft van de jeugdigen waarvan de jeugdzorg-plus doorliep in 2022 de zorg beëindigd. De verwachting is dat de kosten dus weer langzaam zullen dalen. 

Bijstelling Participatiemiddelen (€ 237 nadeel)
Het Rijk heeft de uitkering Participatie structureel verhoogd voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit is opgenomen binnen programma 0 bij het gemeentefonds. Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.

Jeugdzorg inhuur (€ 233 nadeel)
Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 hebben we als gemeente Veldhoven inhuur van personele capaciteit nodig om tot een goede uitvoering van deze wet te komen. Daarom wordt deze inhuur tot nader order structureel opgevoerd.

Minder BUIG middelen (€148 nadeel)
We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het voorlopige budget 2022 is naar beneden bijgesteld.

Inhuur uitvoering energietoeslag (€ 100 nadeel)
Om de regeling Energietoeslag uit te kunnen voeren en achterstanden bij andere regelingen te voorkomen, is extra personele capaciteit nodig. Deze huren we tijdelijk in in 2022.  Voor deze uitvoeringskosten ontvangen we inkomsten in de algemene uitkering van het gemeentefonds binnen programma 0.

Opvang vluchtelingen Oekraïne (budgettair neutraal)
Door de oorlog in Oekraïne zijn er al miljoenen mensen gevlucht. Net als alle andere gemeenten is Veldhoven gevraagd om vluchtelingen veilige en humane opvang te bieden. Koningshof is een aantal weken als doorstroomlocatie voor de regio ingezet. Er zijn twee gemeentelijke opvanglocaties ingericht waar 28 personen worden opgevangen. Daarnaast verblijft een aantal vluchtelingen in gastgezinnen in Veldhoven. Begin juni waren dat er 130. Een belangrijke kostenpost is onder meer het verstrekken van leefgeld. De totale kosten bedragen in 2022 naar verwachting € 555. Dekking vindt plaats door financiering vanuit het Rijk. 

Overige (€ 85 nadeel)
- Inhuur schulddienstverlening (€ 45)
- Vervanging informatiesysteem schulddienstverlening (€ 40)