Sitemap

 1. Blz. 1 Kadernota 2023
  1. Blz. 2 Kadernota 2023
  2. Blz. 3 Hoofdstukken
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Functie van een Kadernota
     1. Blz. 6 Functie van een Kadernota
    2. Blz. 7 Bestuurlijke hoofdlijn
     1. Blz. 8 Bestuurlijke hoofdlijn
    3. Blz. 9 Leeswijzer
     1. Blz. 10 Leeswijzer
   2. Blz. 11 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 12 Inleiding
    2. Blz. 13 Doelstellingen
     1. Blz. 14 0.01 Omgevingsbewuste en communicatieve organisatie
     2. Blz. 15 0.02 Toegankelijke en passende dienstverlening
     3. Blz. 16 0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel
     4. Blz. 17 0.04 De gemeentelijk organisatie is vitaal en slagvaardig
     5. Blz. 18 0.05 Gezond financieel beleid
   3. Blz. 19 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 20 Inleiding
    2. Blz. 21 Doelstellingen
     1. Blz. 22 1.01: Een verbetering van de objectieve (feiten en cijfers) en subjectieve veiligheid  (veiligheidsbeleving)
     2. Blz. 23 1.02: Een verbetering in de aantallen en preventieve acties op het gebied van High Impact Crimes
     3. Blz. 24 1.03: De gemeente Veldhoven is weerbaar tegen en slagvaardig in de aanpak van ondermijning.
     4. Blz. 25 1.04: Een digitaal bewuste en weerbare samenleving
     5. Blz. 26 1.05: Passend maatwerk op de gebied van Zorg en Veiligheid
     6. Blz. 27 1.06: Een veilige en fysieke leefomgeving
   4. Blz. 28 Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 29 Inleiding
    2. Blz. 30 Doelstellingen
     1. Blz. 31 2.01 Duurzamere mobiliteitsvormen
     2. Blz. 32 2.02 Mobiliteitstransitie
     3. Blz. 33 2.03 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen
     4. Blz. 34 2.04 Beheer gemeentelijke verhardingen
   5. Blz. 35 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 36 Inleiding
    2. Blz. 37 Doelstellingen
     1. Blz. 38 3.01 Bijdrage aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport
     2. Blz. 39 3.02 Aantrekkelijk vestigingsklimaat De Run
     3. Blz. 40 3.03 Aantrekkelijk en toekomstbestendig Citycentrum
     4. Blz. 41 3.04 Ruimte voor (circulaire) bedrijven op Habraken
     5. Blz. 42 3.05 Stimuleren werkgelegenheid in Brainportsamenwerking
     6. Blz. 43 3.06 Stimuleren synergie bedrijven onderling en gemeente
   6. Blz. 44 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 45 Inleiding
    2. Blz. 46 Doelstellingen
     1. Blz. 47 4.01 Thuisnabij
     2. Blz. 48 4.02 Ontwikkelkansen
     3. Blz. 49 4.03 Taalachterstand peuters
     4. Blz. 50 4.04 Kansenongelijkheid
     5. Blz. 51 4.05 Schoolverzuim
   7. Blz. 52 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 53 Inleiding
    2. Blz. 54 Doelstellingen
     1. Blz. 55 5.01 Aanbod sport- en culturele activiteiten.
     2. Blz. 56 5.02 Deelname sport- en culturele activiteiten.
     3. Blz. 57 5.03 Erfgoed
     4. Blz. 58 5.04 Biodiversiteit
     5. Blz. 59 5.05 Beheer openbaar groen.
   8. Blz. 60 Programma 6 | Sociaal Domein
    1. Blz. 61 Inleiding
    2. Blz. 62 Doelstellingen
     1. Blz. 63 6.01 Basisstructuur.
     2. Blz. 64 6.02 Vangnet.
     3. Blz. 65 6.03 Integrale benadering.
     4. Blz. 66 6.04 Positieve gezondheid.
     5. Blz. 67 6.05 Maatwerk
     6. Blz. 68 6.06 Inclusieve samenleving.
     7. Blz. 69 6.07 Kwetsbaren.
     8. Blz. 70 6.08 Uitsluiting.
     9. Blz. 71 6.09 Voorkomen.
     10. Blz. 72 6.10 Optimale opgroeikansen
     11. Blz. 73 6.11 Financiële zelfredzaamheid.
     12. Blz. 74 6.12 Betaald werk.
     13. Blz. 75 6.13 Nieuwkomers.
   9. Blz. 76 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 77 Inleiding
    2. Blz. 78 Doelstellingen
     1. Blz. 79 7.01 Gezond leven
     2. Blz. 80 7.02 Sociaaleconomische verschillen
     3. Blz. 81 7.03 Integrale aanpak duurzaamheid
     4. Blz. 82 7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval
     5. Blz. 83 7.05 Energietransitie - Hernieuwbare energie
     6. Blz. 84 7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik
     7. Blz. 85 7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark
     8. Blz. 86 7.08 Klimaatadaptatie
     9. Blz. 87 7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven
     10. Blz. 88 7.10 Gedragen en inclusieve aanpak
     11. Blz. 89 7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst
   10. Blz. 90 Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 91 Inleiding
    2. Blz. 92 Doelstellingen
     1. Blz. 93 8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad
     2. Blz. 94 8.02 Passende woningvoorraad en woonomgeving
     3. Blz. 95 8.03 Actueel Woonbeleid
     4. Blz. 96 8.04 Toekomstigbestendige en kwalitatieve woningvoorraad
     5. Blz. 97 8.05 Juiste categorieën en typologieën van woningen
     6. Blz. 98 8.06 Werken met de Omgevingswet
   11. Blz. 99 Financiële kaders
    1. Blz. 100 Inleiding
    2. Blz. 101 Financiële beleidskaders
     1. Blz. 102 Inleiding
     2. Blz. 103 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting
     3. Blz. 104 Loon-, prijs- en volume index
     4. Blz. 105 Jaarschijf 2025
     5. Blz. 106 Samenvatting begrotingskaders
    3. Blz. 107 Financiële begrotingskaders
     1. Blz. 108 Kaders
    4. Blz. 109 Overige financiële bijstellingen
     1. Blz. 110 Inleiding
     2. Blz. 111 Actualisatie rente(percentage)
     3. Blz. 112 Actualisatie kostentoerekening
     4. Blz. 113 Kostendekkende tarieven
     5. Blz. 114 Tussentijdse raadsbesluiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap