Sitemap

Kadernota 2023 Blz. 1
Kadernota 2023 Blz. 2
Hoofdstukken Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Functie van een Kadernota Blz. 5
Functie van een Kadernota Blz. 6
Bestuurlijke hoofdlijn Blz. 7
Bestuurlijke hoofdlijn Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Leeswijzer Blz. 10
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Doelstellingen Blz. 13
0.01 Omgevingsbewuste en communicatieve organisatie Blz. 14
0.02 Toegankelijke en passende dienstverlening Blz. 15
0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel Blz. 16
0.04 De gemeentelijk organisatie is vitaal en slagvaardig Blz. 17
0.05 Gezond financieel beleid Blz. 18
Programma 1 | Veiligheid Blz. 19
Inleiding Blz. 20
Doelstellingen Blz. 21
1.01: Een verbetering van de objectieve (feiten en cijfers) en subjectieve veiligheid  (veiligheidsbeleving) Blz. 22
1.02: Een verbetering in de aantallen en preventieve acties op het gebied van High Impact Crimes Blz. 23
1.03: De gemeente Veldhoven is weerbaar tegen en slagvaardig in de aanpak van ondermijning. Blz. 24
1.04: Een digitaal bewuste en weerbare samenleving Blz. 25
1.05: Passend maatwerk op de gebied van Zorg en Veiligheid Blz. 26
1.06: Een veilige en fysieke leefomgeving Blz. 27
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 28
Inleiding Blz. 29
Doelstellingen Blz. 30
2.01 Duurzamere mobiliteitsvormen Blz. 31
2.02 Mobiliteitstransitie Blz. 32
2.03 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen Blz. 33
2.04 Beheer gemeentelijke verhardingen Blz. 34
Programma 3 | Economie Blz. 35
Inleiding Blz. 36
Doelstellingen Blz. 37
3.01 Bijdrage aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport Blz. 38
3.02 Aantrekkelijk vestigingsklimaat De Run Blz. 39
3.03 Aantrekkelijk en toekomstbestendig Citycentrum Blz. 40
3.04 Ruimte voor (circulaire) bedrijven op Habraken Blz. 41
3.05 Stimuleren werkgelegenheid in Brainportsamenwerking Blz. 42
3.06 Stimuleren synergie bedrijven onderling en gemeente Blz. 43
Programma 4 | Onderwijs Blz. 44
Inleiding Blz. 45
Doelstellingen Blz. 46
4.01 Thuisnabij Blz. 47
4.02 Ontwikkelkansen Blz. 48
4.03 Taalachterstand peuters Blz. 49
4.04 Kansenongelijkheid Blz. 50
4.05 Schoolverzuim Blz. 51
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 52
Inleiding Blz. 53
Doelstellingen Blz. 54
5.01 Aanbod sport- en culturele activiteiten. Blz. 55
5.02 Deelname sport- en culturele activiteiten. Blz. 56
5.03 Erfgoed Blz. 57
5.04 Biodiversiteit Blz. 58
5.05 Beheer openbaar groen. Blz. 59
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 60
Inleiding Blz. 61
Doelstellingen Blz. 62
6.01 Basisstructuur. Blz. 63
6.02 Vangnet. Blz. 64
6.03 Integrale benadering. Blz. 65
6.04 Positieve gezondheid. Blz. 66
6.05 Maatwerk Blz. 67
6.06 Inclusieve samenleving. Blz. 68
6.07 Kwetsbaren. Blz. 69
6.08 Uitsluiting. Blz. 70
6.09 Voorkomen. Blz. 71
6.10 Optimale opgroeikansen Blz. 72
6.11 Financiële zelfredzaamheid. Blz. 73
6.12 Betaald werk. Blz. 74
6.13 Nieuwkomers. Blz. 75
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 76
Inleiding Blz. 77
Doelstellingen Blz. 78
7.01 Gezond leven Blz. 79
7.02 Sociaaleconomische verschillen Blz. 80
7.03 Integrale aanpak duurzaamheid Blz. 81
7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval Blz. 82
7.05 Energietransitie - Hernieuwbare energie Blz. 83
7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik Blz. 84
7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark Blz. 85
7.08 Klimaatadaptatie Blz. 86
7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven Blz. 87
7.10 Gedragen en inclusieve aanpak Blz. 88
7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst Blz. 89
Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 90
Inleiding Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad Blz. 93
8.02 Passende woningvoorraad en woonomgeving Blz. 94
8.03 Actueel Woonbeleid Blz. 95
8.04 Toekomstigbestendige en kwalitatieve woningvoorraad Blz. 96
8.05 Juiste categorieën en typologieën van woningen Blz. 97
8.06 Werken met de Omgevingswet Blz. 98
Financiële kaders Blz. 99
Inleiding Blz. 100
Financiële beleidskaders Blz. 101
Inleiding Blz. 102
Begrotingsevenwicht en sluitende begroting Blz. 103
Loon-, prijs- en volume index Blz. 104
Jaarschijf 2025 Blz. 105
Samenvatting begrotingskaders Blz. 106
Financiële begrotingskaders Blz. 107
Kaders Blz. 108
Overige financiële bijstellingen Blz. 109
Inleiding Blz. 110
Actualisatie rente(percentage) Blz. 111
Actualisatie kostentoerekening Blz. 112
Kostendekkende tarieven Blz. 113
Tussentijdse raadsbesluiten Blz. 114
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap