Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze huidige manier van leven lijkt op de lange termijn onhoudbaar. We zien op allerlei terreinen de grenzen in zicht komen. Klimaatverandering en overbelasting van de aarde zorgen voor veel problemen, we leven steeds langer en willen actief en zelfstandig blijven én een ongezonde leefstijl zorgt voor veel gezondheidsproblemen. 

Versnelling en intensivering van ingezette acties op duurzaamheid is hard nodig, onder anderen om de klimaatdoelen te behalen. Er is een omslag in denken nodig, waarbij duurzaamheid wordt gezien als een kans en een noodzaak voor het verbeteren van onze leefomgeving. De gemeente zit, samen met andere overheden, op een sleutelpositie om dit te realiseren. Omdat de verschillende dimensies binnen duurzaamheid sterk met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken, is een integrale duurzaamheidsaanpak nodig. 

Als gemeente hebben we een voorbeeldrol. Daarnaast zetten we ons in om de kwaliteiten en mogelijkheden van onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te benutten. Als gemeente kunnen we partijen die inwoners hierbij helpen faciliteren om hun rol uit te voeren. Tot slot dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen mee kan in de veranderingsopgaven waar we voor staan. 

Duurzaamheid integraal aanpakken
Duurzaamheid omvat vele onderwerpen. In onze aanpak zoeken we naar integraliteit. Dat begint met een integrale duurzaamheidsagenda/-programma waarin de overkoepelende ambities en de strategie wordt uitgewerkt en de thematische opgaves in samenhang worden beschreven. Dit vertaald zich in de sectorale plannen en de projecten en activiteiten waar we als gemeente samen met onze inwoners en ondernemers mee aan de slag gaan.

Volksgezondheid 
Corona heeft laten zien dat het thema gezondheid belangrijker is dan ooit. Gezondheid vraagt om een brede en integrale benadering. We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. 

Positieve gezondheid vormt het uitgangspunt, aangezien gezondheid veel meer betekent dan 'niet ziek zijn'.  Met die brede benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Positieve gezondheid is daarom een thema dat niet alleen verweven is met het gehele sociale domein maar ook met het fysieke domein.

De komende jaren treedt in Veldhoven een aanzienlijke vergrijzing van de bevolking op.  Het aantal 65 plussers neemt naar verwachting in Veldhoven met 36 procent toe. Veel van deze ouderen inwoners hebben op enig moment een zorg en ondersteuningsvraag . Zorg en ondersteuning die vooral in de wijk en buurt zijn beslag moet krijgen, ook voor de groeiende groep dementerenden. 

Circulaire economie
Voor een duurzame toekomst is de huidige manier waarop we met grondstoffen omgaan onhoudbaar: de grenzen aan het delven van grondstoffen komen in zicht. In Nederland is daarom afgesproken om vóór 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Het tussendoel is om in 2030 vijftig procent minder gebruik te maken van minerale, fossiele en metalen primaire grondstoffen. We dragenbij door bewoners te helpen en stimuleren huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden.  De gescheiden afvalstromen worden dan (grotendeels) verwerkt tot grondstoffen  waar weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. We onderzoeken of een circulair ambachtscentrum hier een bijdrage aan kan leveren (zie hoofdstuk 5).

Energietransitie 
Met de energietransitie willen we de klimaatverandering zo veel mogelijk beperken. Om uitvoering te geven aan het landelijk klimaatakkoord zal Veldhoven tot 2040 sterk moeten verduurzamen. De uitstoot van broeikasgassen in Veldhoven is sinds 1990 bijna verdubbeld, terwijl het Klimaatakkoord uitgaat van een reductie van 95% in 2050. De noodzakelijke energietransitie gaat gepaard met het in grote schaal besparen van energie en het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie. De vastgestelde Transitievisie warmte, het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en de integrale visie op laadinfrastructuur vormen de kaders voor de uitvoering. 

Klimaatadaptatie
We kunnen onze rug niet meer keren richting klimaatveranderingen. Veel regen in korte tijd gevolgd door lange warme en droge periodes. Deze extremere weersituaties komen vaker voor. We spelen in op deze verandering. Dit doen we vroegtijdig bij de inrichting van- en het toekennen van gebruiksfuncties aan de openbare ruimte. We kunnen dit niet alleen. Ook van ontwikkelaars en inwoners vragen we een bijdrage. We richten ons lokaal op de integrale verbinding met de thema’s Positieve gezondheid en Toekomstbestendigheid. Het integraal beheerkader met het bijbehorende beheerplan riool vormt hiervoor de basis.

Gezonde leefomgeving vanuit luchthaven
Voor een goed leefmilieu en een goede gezondheid zijn luchtkwaliteit, gevaarzetting en geluidbelasting belangrijke factoren. In Veldhoven heeft Luchthaven Eindhoven een grote invloed hierop. Veldhoven zet zich actief in om de aanbevelingen uit het rapport ‘Opnieuw verbonden’, samen met partners uit de regio, het Rijk en de luchthaven, te realiseren.

Gedragen en inclusieve aanpak
De opgaven rondom duurzaamheid en gezondheid vragen een grote verandering van mensen. De veranderingsbereidheid en het vermogen om mee te kunnen staan daarmee centraal in de veranderingsopgave.  Wij willen dat iedereen mee kan doen in in de veranderingsopgave en zetten onze inwoners en ondernemers in de aanpak centraal. We bieden waar nodig gepaste ondersteuning.  Met gebiedsgerichte activiteiten gaan we op zoek naar energie en kwaliteiten in de samenleving en zetten we inwoners en ondernemers in hun kracht. Voor die doelgroepen die wat extra hulp kunnen gebruiken of waarvoor de algemene aanpak niet werkt, ontwikkelen we een aanpak op maat.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.01 Gezond leven

Terug naar navigatie - 7.01 Gezond leven

We streven na dat binnen Veldhoven elke inwoner een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. 

7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

Terug naar navigatie - 7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden, waardoor een verschuiving plaats vindt van restafval naar gescheiden afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gescheiden stromen moet hoog blijven voor een kwalitatieve verwerking en inzet als grondstof.