Programma 4 | Onderwijs

Inleiding

Onze samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. We willen dat al onze Veldhovense jongeren goed voor zichzelf kunnen zorgen wanneer ze later volwassen zijn. Onderwijs helpt jongeren om dit te leren. School is een belangrijke plek waar kinderen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We vinden het daarom van belang dat jongeren -indien dit binnen hun mogelijkheden ligt- een opleiding volgen en diploma halen. 

We zorgen ervoor dat kinderen zoveel als mogelijk dichtbij huis naar school kunnen en gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Het liefst in de buurt waar zij opgroeien. Indien het niet mogelijk is om dichtbij huis onderwijs te volgen, hebben leerlingen -onder bepaalde voorwaarden- recht op leerlingenvervoer. 

Door de woningbouwopgave wordt de komende jaren een aanzienlijke groei van het aantal inwoners en daarmee kinderen verwacht. Een toename van het aantal inwoners van de gemeente, kan de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en voorschoolse voorzieningen noodzakelijk maken. Dit vraagt om het actueel houden van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). 

Het aantal nieuwkomers in de gemeente zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Niet alleen vanwege de voorspelde groei van ASML, maar ook door de komst van statushouders en vluchtelingen. Internationalisering van het onderwijs vinden wij daarom een belangrijke ontwikkeling. Maar bovenal vinden wij het belangrijk dat iedereen naar eigen vermogen meedoet in Veldhoven. Dat is moeilijk als je de Nederlandse taal niet goed beheerst of digitaal niet zo handig bent. We willen daarom taalachterstanden en kansenongelijkheid voorkomen en oplossen, zowel bij jeugdigen als bij volwassenen. 

Doelstellingen

4.01 Thuisnabij

We zorgen ervoor dat leerlingen kunnen kiezen voor zo thuisnabij mogelijk onderwijs in kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

4.02 Ontwikkelkansen

We zetten actief in op talentontwikkeling van inwoners.

4.03 Taalachterstand peuters

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden van (doelgroep)peuters.

4.04 Kansenongelijkheid

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden en kansenongelijkheid van (nieuwe) Veldhovenaren.

4.05 Schoolverzuim

We zorgen ervoor dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van schooluitval of voortijdig schoolverlaten zetten we waar mogelijk in op terugkeer naar het onderwijs.