Programma 6 | Sociaal Domein

Inleiding

Vanuit het sociaal domein dragen we bij aan een duurzame toekomst voor al onze inwoners. Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie, waarbij we willen dat onze inwoners:
•    zich zo gezond, positief en veilig mogelijk ontwikkelen;
•    zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de (lokale) samenleving;
•    zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
•    zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en eigen regie over hun leven kunnen voeren.

De verantwoordelijkheid om dit te bereiken ligt primair bij de inwoner zelf vanuit oogpunt van solidariteit. Daarbij vinden we ‘een beroep doen op de naaste omgeving’ vanzelfsprekend. Inwoners die (nog) niet zelfredzaam zijn of dat tijdelijk niet kunnen zijn, ondersteunen we (tijdelijk) met als doel om hen zoveel mogelijk weer zelfredzaam te maken dan wel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en voorliggende voorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Onze maatwerkvoorzieningen vanuit de sociaal domein-wetten zien we als vangnet en sluitstuk van onze ondersteuning.

We werken hiervoor integraal en samen met andere partijen binnen en buiten het sociaal domein en betrekken inwoners nadrukkelijk bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van beleid. Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol. 

Doelstellingen

6.01 Basisstructuur.

We zetten in op een goede basisstructuur voor iedereen en op het stimuleren van preventie, vroegsignalering, positieve gezondheid en normaliseren.

6.02 Vangnet.

We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben.

6.03 Integrale benadering.

We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering. We kijken daarbij integraal binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld.

6.04 Positieve gezondheid.

We denken en handelen vanuit het concept van positieve gezondheid.

6.05 Maatwerk

We kiezen hierbij voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt.

6.06 Inclusieve samenleving.

We zijn een inclusieve samenleving met sociale samenhang en maatschappelijke draagkracht binnen buurten en wijken.

6.07 Kwetsbaren.

We hebben aandacht voor kwetsbare inwoners en hun behoeften.

6.08 Uitsluiting.

We zetten in op het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare doelgroepen.

6.09 Voorkomen.

We gaan op zoek naar maatregelen, die voorkomen dat zij hun zelfredzaamheid verliezen en een beroep op voorzieningen moeten gaan doen.

6.10 Optimale opgroeikansen

We zorgen  ervoor dat kinderen en jongeren optimale opgroeikansen hebben en opgroeien in een omgeving die hun ontwikkeling stimuleert.

6.11 Financiële zelfredzaamheid.

We bieden inwoners die dit nodig hebben de kans om financieel zelfredzaam te worden.

6.12 Betaald werk.

We begeleiden hen die dit nodig hebben zoveel als mogelijk naar betaald werk.

6.13 Nieuwkomers.

We hebben oog voor nieuwkomers, hun behoeften en integratie in onze gemeente.