Programma 3 | Economie

Inleiding

De groei van de economie in de Brainportregio is fors, ook in Veldhoven. Deze brede economische impuls betekent een schaalsprong in de verstedelijking van Veldhoven.  De opgave van de gemeente Veldhoven richt zich voornamelijk op het begeleiden  van die economische groei. Op het gebied van economie gaat het naast het faciliteren van de high-tech(maak)industrie, health en circulaire bedrijvigheid ook om het beschikbaar houden van (bedrijven)locaties voor onze lokale ondernemers. De kwaliteit van werklocaties en het voorzieningenniveau is daarbij net zo belangrijk als de  kwantiteit.

Doelstellingen

3.01 Bijdrage aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

Veldhoven draagt bij aan de doorontwikkeling van de mainportstatus van Brainport. Hiervoor nemen we actief deel aan regionale samenwerkingen waarmee we samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen onze positie versterken. Het Verstedelijkingsakkoord en de (nieuwe) Brainport Nationale Actieagenda vormen hiervoor de basis.

3.02 Aantrekkelijk vestigingsklimaat De Run

Veldhoven faciliteert op De Run een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor high-tech (maak)industrie en health. De afspraken die we in de regio hebben gemaakt om een kwaliteitsslag op bestaande bedrijventerreinen door te voeren, is hiervoor de basis. We  vormen het huidige bedrijventerrein om tot een aantrekkelijk werklandschap, met een mix van bedrijven en ondersteunende functies en een goede bereikbaarheid.

3.03 Aantrekkelijk en toekomstbestendig Citycentrum

Het Citycentrum vormt een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven. De toekomstverkenning van het Citycentrum is hiervoor de basis. 

3.04 Ruimte voor (circulaire) bedrijven op Habraken

Habraken biedt ruimte voor (lokale) MKB-bedrijvigheid en circulaire bedrijven. Hiervoor maken we, conform regionale afspraken, 5 hectare nieuw bedrijventerrein beschikbaar voor reguliere, aan Veldhoven gebonden bedrijven en 10 ha voor circulaire bedrijven.

3.05 Stimuleren werkgelegenheid in Brainportsamenwerking

Veldhoven stimuleert werkgelegenheid als partner in de Brainportsamenwerking. Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven.

3.06 Stimuleren synergie bedrijven onderling en gemeente

Veldhoven stimuleert de synergie tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de gemeente. Daarvoor moeten we de wensen van onze bedrijven goed kennen en de contacten met bedrijven verder aanhalen.