Programma 3 | Economie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De groei van de economie in de Brainportregio is fors, ook in Veldhoven. Deze brede economische impuls betekent een schaalsprong in de verstedelijking van Veldhoven.  De opgave van de gemeente Veldhoven richt zich voornamelijk op het begeleiden  van die economische groei. Op het gebied van economie gaat het naast het faciliteren van de high-tech(maak)industrie, health en circulaire bedrijvigheid ook om het beschikbaar houden van (bedrijven)locaties voor onze lokale ondernemers. De kwaliteit van werklocaties en het voorzieningenniveau is daarbij net zo belangrijk als de  kwantiteit.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.01 Bijdrage aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

Terug naar navigatie - 3.01 Bijdrage aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

Veldhoven draagt bij aan de doorontwikkeling van de mainportstatus van Brainport. Hiervoor nemen we actief deel aan regionale samenwerkingen waarmee we samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen onze positie versterken. Het Verstedelijkingsakkoord en de (nieuwe) Brainport Nationale Actieagenda vormen hiervoor de basis.

3.02 Aantrekkelijk vestigingsklimaat De Run

Terug naar navigatie - 3.02 Aantrekkelijk vestigingsklimaat De Run

Veldhoven faciliteert op De Run een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor high-tech (maak)industrie en health. De afspraken die we in de regio hebben gemaakt om een kwaliteitsslag op bestaande bedrijventerreinen door te voeren, is hiervoor de basis. We  vormen het huidige bedrijventerrein om tot een aantrekkelijk werklandschap, met een mix van bedrijven en ondersteunende functies en een goede bereikbaarheid.

3.04 Ruimte voor (circulaire) bedrijven op Habraken

Terug naar navigatie - 3.04 Ruimte voor (circulaire) bedrijven op Habraken

Habraken biedt ruimte voor (lokale) MKB-bedrijvigheid en circulaire bedrijven. Hiervoor maken we, conform regionale afspraken, 5 hectare nieuw bedrijventerrein beschikbaar voor reguliere, aan Veldhoven gebonden bedrijven en 10 ha voor circulaire bedrijven.