Programma 1 | Veiligheid

Inleiding

De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met vele partners. Veiligheid is veelomvattend en gaat om zaken waar inwoners dagelijks (bewust en onbewust) mee te maken krijgen. Denk daarbij aan veiligheid tijdens grote evenementen of de wetenschap dat de brandweer op tijd arriveert bij een brand, maar ook vervelende zaken zoals fietsendiefstal, woninginbraak, geweldpleging of drugsoverlast. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente en voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Om dit te bereiken, werken wij vanuit een gezamenlijke visie:  Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar inwoners en bezoekers zich thuis en veilig voelen. Daarbij wordt gekozen voor een aanpak met een balans tussen preventie, zorg en repressie. Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord.  Inwoners, bedrijven, organisaties en veiligheidspartners zijn actief en helpen mee aan een veilige, leefbare en gezonde leefomgeving. Daarnaast heeft men het vertrouwen in de lokale overheid en de gemeente staat dichtbij haar inwoners en ondernemers.  Op het gebied van veiligheid opereren wij als een eenheid met aandacht voor de lokale diversiteit en eigenheid.

Concreet betekent dit de volgende uitgangspunten:
•    Eén Integraal Veiligheidplan voor basisteam De Kempen;
•    Eén slagvaardige overheid;
•    Werken aan veiligheid vanuit de eigen kracht van onze inwoners;
•    Wijk- en persoonsgerichte aanpak;
•    Datagedreven werken;
•    Balans tussen preventie, zorg en repressie;
•    Verbinding tussen zorg en veiligheid.

Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol.  Binnen de veiligheidsthema's (High Impact Crime, Ondermijning, Cyber,  Zorg en Veiligheid en Fysieke Veiligheid) stellen we prioriteiten. Alle thema's pakken we integraal met onze partners aan.  

Doelstellingen

1.01: Een verbetering van de objectieve (feiten en cijfers) en subjectieve veiligheid  (veiligheidsbeleving)

Door te streven naar:
- een verdere afname van de criminaliteit;
-  een toename van het veiligheidsgevoel;
- een verankering van veiligheid in wijken en buurten;
- een actieve aanpak in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, incidenten en verstoringen van de openbare orde;
- een innovatieve overheid die op het gebied van veiligheid datagedreven werkt.

1.02: Een verbetering in de aantallen en preventieve acties op het gebied van High Impact Crimes

Deze delicten hebben erg veel impact op slachtoffers en zijn daarom belangrijk om te bestrijden.  We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, springen actief in op actuele HIC-feiten en voorzien in preventieve  en repressieve acties. 

1.03: De gemeente Veldhoven is weerbaar tegen en slagvaardig in de aanpak van ondermijning.

Naast het uitvoeren van de wettelijke taken, zijn we in staat om de integrale aanpak samen met onze (veiligheids)partners, inwoners, ondernemers en organisaties krachtig uit te voeren.

1.04: Een digitaal bewuste en weerbare samenleving

We zijn een betrouwbare partner voor burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van informatievoorziening en informatiebeveiliging en werken mee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. 

1.05: Passend maatwerk op de gebied van Zorg en Veiligheid

Veldhoven vindt een juiste balans tussen preventie, repressie en zorg zodat niemand tussen wal en schip valt. 

1.06: Een veilige en fysieke leefomgeving

Naast het uitvoeren van de wettelijke taken beschikt de gemeente Veldhoven over een professionele crisisbeheersingsorganisatie, die op haar taak is toegerust. Daarnaast  beschikt Veldhoven over een actuele brandweerzorg, met een voldoende niveau van bluswater en  bereikbaarheid.