Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Vanuit volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing dragen we bij aan het behoud en versterking van onze fysieke leefomgeving en het Veldhovense DNA. We willen dat Veldhoven niet alleen nu, maar ook in de toekomst een fijne gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven. Het programma sluit nauw aan bij doel 11 - 'duurzame steden en gemeenschappen' van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Natie zijn afgesproken. Om dat te bereiken hebben we in de Veldhovense Omgevingsvisie samen met de inwoners van Veldhoven beschreven hoe de gewenste toekomst van de fysieke leefomgeving van Veldhoven  eruit ziet. Veldhoven groeit al flink sinds de tweede helft van de vorige eeuw en is nog steeds niet uitgegroeid. De aanhoudende  economische groei (er wordt nu zelfs gesproken van een schaalsprong) van onze Brainportregio zorgt dat er ook de komende jaren nog een grote vraag naar ruimte om te wonen en werken in Veldhoven blijft. Anders dan de afgelopen decennia, zal die groei steeds plaatsvinden binnen het bestaande stedelijke gebied, we spreken dan over 'inbreiding en transformatie'.  Het mogelijk maken van die groei,  zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat in Veldhoven (we noemen dat 'gezonde groei'), vraagt wat van onze manier van werken. Zo zullen we anders naar ontwikkelingen moeten kijken (meer integraal, in samenhang met andere thema's, visiegericht, gebieds- en opgavegericht, lerend) én de samenleving actiever moeten betrekken (vanuit een structurele dialoog over de toekomst van de gemeente, met een open houding en vanuit wederkerigheid). Deze 'gezonde groei' is alleen mogelijk als ook op onder meer het vlak van mobiliteit, voorzieningen, duurzaamheid en milieu  en  beheer van de buitenruimte voldoende ambities worden waargemaakt. 

Wonen betreft een belangrijk thema binnen de fysieke leefomgeving. Het betreft een primaire levensbehoefte. Wij willen dan ook dat er voor iedereen die in Veldhoven woont, of wil wonen, een passende woning is te vinden. Om dat te bereiken werken we ook op dit specifieke thema ook visiegericht. Naast de Omgevingsvisie hebben we meer specifiek beleid op het vlak van  wonen vastgelegd in een Woonvisie.  Zowel op het vlak van 'ruimte' als dat van 'wonen' maken we afspraken in de regio. 

Doelstellingen

8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad

Veldhoven maakt een verdere groei van de stad mogelijk door in te zetten op een aantrekkelijke en groene manier, zodat deze door inwoners en bezoekers nog steeds wordt gewaardeerd.

8.02 Passende woningvoorraad en woonomgeving

We werken aan een passende woningvoorraad en woonomgeving, waarin ook meer kwetsbare personen zelfstandig thuis kunnen wonen.

8.03 Actueel Woonbeleid

We zorgen voor een actueel Woonbeleid, gericht op een voldoende beschikbare, betaalbare, toegankelijke en toekomstbestendige woningvoorraad.

8.04 Toekomstigbestendige en kwalitatieve woningvoorraad

De  Veldhovense woningvoorraad is van voldoende kwaliteit: zij is toekomstbestendig en sluit aan bij de behoefte van de inwoners en  demografische, economische en andere ontwikkelingen.  Als dat nodig is passen wij ons instrumentarium hierop aan’.

8.05 Juiste categorieën en typologieën van woningen

Veldhoven bouwt voldoende woningen in de juiste categorieen en typologieen. Uitgangspunt daarbij zijn de regionale afspraken die daarover gemaakt zijn. Het bouwtempo  stemmen we af op deze afspraken.

8.06 Werken met de Omgevingswet

We zorgen ervoor dat we kunnen werken met de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet, zodat we onze ambities waar kunnen maken.