Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Inleiding

De sterke groei van Veldhoven, de ontwikkelingen in de regio en de betekenis van ASML voor Veldhoven en daarbuiten raakt onze hele samenleving. De grote taken en vraagstukken waar we voor staan, vragen om een organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) die dicht bij de inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties van Veldhoven staat. En in de regio zichtbaar en actief is.

Inwoners en organisaties mogen rekenen op een goede dienstverlening van gemeenten.  Hierbij gaat het niet alleen over wat we leveren, maar ook hoe we onze diensten leveren.  In de gemeente Veldhoven staat hierbij de vraag van de klant centraal. Het gaat niet alleen om houding en gedrag, techniek en processen, maar ook om een goede interne samenwerking. We helpen inwoners en organisaties zo goed mogelijk vanuit het principe ' digitaal waar het kan'. We staan voor een toegankelijke en passende dienstverlening. 

De gemeente Veldhoven vraagt inwoners om mee te denken over nieuw beleid en projecten en wil aansluiten bij moderne ontwikkelingen op het gebied van (online) burgerparticipatie. Dat vraagt om een omgevingsbewuste en communicatieve organisatie.

Gemeenten gaan de komende jaren uitdagende financiële tijden tegemoet. De taken die we lokaal op ons bordje krijgen worden vanuit het Rijk niet altijd in voldoende mate financieel gecompenseerd. Het is  aan ons, om zorg te dragen voor financiering van dit beleid. Het is van belang om de gemeentelijke financiën gezond te houden en een ambtelijke organisatie te hebben die de opgaven van nu en de toekomst aan kan met voldoende capaciteit. De uitdagingen die op ons pad komen vragen om een vitale en slagvaardige gemeentelijke organisatie. 

Doelstellingen

0.01 Omgevingsbewuste en communicatieve organisatie

We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, leven ons in  de inwoner in en sluiten aan bij bestaande netwerken.

0.02 Toegankelijke en passende dienstverlening

We zijn voor iedereen bereikbaar en hebben oog voor de behoefte en de belangen van de klant.

0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel

We weten wie we zijn, wat we willen worden en dragen dat uit.

0.04 De gemeentelijk organisatie is vitaal en slagvaardig

Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op de snelle groei in onze regio.

0.05 Gezond financieel beleid

Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting.