Voortgang activiteiten

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Dat betekent dat er vanaf dat moment op een nieuwe manier wordt gewerkt in het ruimtelijk domein. Integraler, waarbij de bedoeling van de wetgeving centraal staat (en niet de letter). Onze houding verschuift van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Er is minder regeldruk. Het gehele proces van vergunningaanvragen wordt aanzienlijk versneld en voor de burger eenvoudiger en beter te begrijpen. Burgers en ondernemers worden beter en vaker betrokken bij initiatieven, waarbij de rol van de gemeente kan variëren: soms regisseren we, een andere keer kiezen we voor faciliteren of stimuleren. We betrekken mensen op verschillende manieren bij de plannen: soms gaat het om informeren, in andere gevallen om (mee)beslissen of zelfs zelfbeheer. 

Anders dan soms wordt gedacht gaat de Omgevingswet niet alleen over nieuwe werkprocessen en ICT. Het gaat voor een groot deel over de manier waarop we omgaan met betrokkenen: burgers en ondernemers. Het gaat over onze houding en ons gedrag. Heel basaal gaat het over de rol van de gemeente in de maatschappij. Die gaat sterk veranderen. Dit alles om onze dienstbaarheid naar de maatschappij te vergroten. 

In het Keuzedocument Implementatie Omgevingswet heeft de raad de kaders en richting beschreven die leidend zal zijn bij de nieuwe manier van werken. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie zijn burgers en ondernemers nadrukkelijk betrokken; we werken dus al op de ‘nieuwe’ manier. 

De Omgevingsvisie beschrijft de drie kernopgaven van Veldhoven: 
•    Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten. 
•    Verder bouwen aan de innovatieve en bereikbare maakstad
•    Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Woningbouw
Brainport is volop in ontwikkeling. Dat maakt ook de vraag naar woonruimte in het Stedelijk Gebied Eindhoven zeer groot. We maken daarom afspraken in de regio, met de provincie en het Rijk. Zo sloten we de woondeal in 2019. En werken we het MIRT-onderzoek uit tot een Verstedelijkingsakkoord in 2022. In dat akkoord zit een verstedelijkingsopgave voor Veldhoven. Onder meer door de doorontwikkeling van het City Centrum en De Run ontstaan in Veldhoven nieuwe woonmilieus. 

De huizenprijzen zijn erg hoog en er staan maar weinig huizen te koop. Met de woningbouwversnelling zorgen we ervoor dat er sneller meer woningen worden gebouwd. We vinden het belangrijk dat dit verschillende soorten woningen zijn voor verschillende groepen mensen in verschillende prijsniveaus. Zo kunnen we voor iedereen passende woonruimte bieden. Van jong tot oud, met een hoog of laag inkomen, alleen of met een gezin. 

We willen ontwikkelaars verleiden tot ambitieuze plannen door toepassing van de Q-wijzer. Dit Veldhovens document wordt gebruikt bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en heeft als doel het borgen van de regionale Brainport Principles en het voorkomen van het stapelen van ambities. 
Ook de bestaande wijken staan onder druk. Meer kwetsbare mensen wonen (zelfstandig) in de wijken. Mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen wonen bij elkaar. We willen dat iedereen fijn samen kan wonen in onze wijken. Inwoners ervaren zo min mogelijk  overlast en zo veel mogelijk inclusiviteit. Ook vanuit het woonbeleid dragen we daaraan bij. Door ook te investeren in de openbare ruimte en mobiliteitsoplossingen versterken we de wijken en worden deze toekomstbestendig. 

We werken hierin samen met de buurgemeenten en provincie en ook met andere partners. Denk daarbij aan de woningcorporaties, maatschappelijke partners en zorginstellingen. We faciliteren als dat gevraagd wordt en sturen als dat nodig is.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.1 Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.1 Omgevingswet

8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Terug naar navigatie - 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

8.2.1 De aanpak WBV leidt tot aantal opgeleverde woningen van gemiddeld 400 per jaar van 2020-2024.

Omschrijving

De nieuwe projecten die vanaf 2020 zijn opgepakt conform de aanpak woningbouwversnelling leiden in 2022 tot opgeleverde woningen. Bovendien zijn/worden in 2021 6 nieuwe projecten opgestart waarvan de woningen in 2023 worden opgeleverd. Meetindicatoren: De aanpak WBV leidt tot meer dan 450 opgeleverde woningen in 2022.

Resultaat

G

Toelichting

In de jaren 2020-2021-2022 worden ca. 550 woningen opgeleverd. Dit is gelegen op het gemiddeld aantal woningen van de jaren daaraan voorafgaand. In 2020 is de aanpak woningbouwversnelling geïmplementeerd; vervolgens is vanaf Q2 2020 conform deze aanpak gewerkt. Met een gemiddelde doorlooptijd van 2,5 tot 3 jaar zijn in 2023 de eerste resultaten van de aanpak WBV te verwachten. Dit resulteert in ca. 460 woningen op te leveren woningen in 2023 en ca. 500 woningen in 2024. 

In de jaren 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting ca. 2.250 woningen opgeleverd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting uit de Woondeal van maart 2019.

8.2.2 De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.

Omschrijving

Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd. Meetindicatoren: In 2022 worden in Zilverackers ca. 350 woningen opgeleverd (onderdeel van WBV).

Resultaat

G

Toelichting

In 2022 en 2023 is en  wordt volop gebouwd in zowel Huysackers als ook in Bosackers en De Nieuwe Erven. Er waren afgelopen jaar 2 oorzaken voor vertraging bij vooral de initiatiefnemers/bouwers waardoor de meeste woningen pas in 2023 of later  worden opgeleverd. Hierop zijn in 2022 reeds de planningen aangepast.

  • door tekorten (en lange levertijden) van materiaal en personeel worden woningen later opgeleverd;
  • door beroep tegen bestemmingsplan hebben initiatiefnemers later vergunningen aangevraagd en is later gestart met bouwen in Bosackers.

De planningen zijn inmiddels aangepast. Dit resulteert erin dat in 2022/2023  alle projecten in Bosackers  zijn gestart/ zullen starten met de bouw. In deelgebied Nieuwe Erven  is/zal tevens Q4 2022/2023 gestart worden met de bouw. Deze woningen worden conform de aangepaste planning in 2023/2024 opgeleverd.

8.2.3 Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd.

Omschrijving
Resultaat

G

Toelichting

Huijsackers is in zijn geheel bouwrijp. Het Kransackerdorp is opgebouwd uit meerdere deelgebieden, Deelgebied Bosakkergehucht is  in zijn geheel bouwrijp. Bouw van de woningprojecten is grotendeels gestart in 2022. Deelgebied Nieuwe Erven is in Q2-Q3 2022  bouwrijp gemaakt. De overige  deelgebieden volgen vanaf 2023.

8.4 Actueel woonbeleid

Terug naar navigatie - 8.4 Actueel woonbeleid

8.5 Woningbouwprogramma

Terug naar navigatie - 8.5 Woningbouwprogramma

8.5.1 In 2022 worden de doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord en wordt de woonvisie geactualiseerd.

Omschrijving

Sturing op kwalitatieve naast kwantitatieve aspecten van het woningbouwprogramma om gevolg te geven aan de uitgangspunten en doelgroepen uit de Woonvisie 2016.
Meetindicatoren: Nieuw gebouwde woningen (BAG) (BBV): Gerealiseerde woningen. Het aantal of aandeel gerealiseerde woningen in specifieke segmenten of doelgroepen zoals deze inclusief streefwaarde in de geactualiseerde woonvisie zullen worden aangegeven. Streefwaarde sociale huur op basis van woonvisie 2016: 22%.

Resultaat

G

Toelichting

In 2022 zijn 157 woningen in diverse prijscategorieën opgeleverd. Hieronder een specificatie voor de sociale huur. In meerjarig perspectief ligt de doelstelling 22% sociale huur op schema. In 2023 wordt deze doelstelling naar verwachting aangepast, in lijn met het coalitieprogramma, met de vaststelling van de nieuwe Woonvisie.

Voor Woonstichting 'thuis is gestart met de bouw van drie projecten: Ambachtslaan (56 sociale huurwoningen in duurzame houtbouw),  Nieuwe Erven (50 sociale huurwoningen in het Woonst-gestandaardiseerde concept) en Bosackers (22 sociale huurwoningen, in een grotere project met een projectontwikkelaar). Deze 128 sociale huurwoningen worden in 2023 opgeleverd. 

Daarnaast zijn projecten met sociale huurwoningen voor woningcorporaties in voorbereiding op de locaties Lange Kruisweg (voormalig Gansepoel, 56 sociale huurwoningen, Woonbedrijf),  Djept (124 sociale huurwoningen, Woonbedrijf), Genderkwartier (deellocatie voormalig Pigeaud-terrein, 24 sociale huurwoningen, Woonstichting 'thuis). 

Ook worden op enkele locaties nog huurwoningen voor  beleggers gerealiseerd, die voor langere periode onder de huurtoeslaggrens worden verhuurd (Genderkwartier, deellocatie Zuidzorg en Kruisstraat 114b).

8.6 Regionaal bouwperspectief

Terug naar navigatie - 8.6 Regionaal bouwperspectief

8.6.1 Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en stemt af met de regio.

Omschrijving

Ook wordt de kwaliteit van de woningbouwlocaties regionaal beoordeeld en op elkaar afgestemd.
Meetindicatoren: Demografische druk (CBS) (BBV): De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. De woningbouwplanning wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Resultaat

O

Toelichting

We splitsen de doelstelling op in een kwalitatief en een kwantitatief aspect. 

In kwalitatief opzicht staat de doelstelling op 'groen'.  Er is in 2022 een nieuw 'Afsprakenkader Wonen SGE 2022' vastgesteld, waarin nieuwe afspraken over regionale programmering en monitoring zijn opgenomen. 

In kwantitatief opzicht is er meer aan de hand en staat de doelstelling op oranje. De vraag naar woningen is op dit moment door de al bestaande krapte op de woningmarkt én de aanhoudende economische groei zo hoog, dat Veldhoven deze vraag moeilijk kan bijbenen. Er zijn vooralsnog voldoende projecten, maar onder meer de beperkte ambtelijke capaciteit, tekort aan personeel in de bouw en aan materialen en de toenemende complexiteit van de projecten, maakt dat er nog steeds minder gebouwd wordt dan waar op dit moment behoefte aan is.

Het programma ‘woningbouwversnelling’ dat loopt tot 2024 ligt weliswaar op schema, maar dit lijkt op dit moment niet meer voldoende om de demografische ontwikkelingen en marktvraag op de middellange en lange termijn bij te houden. Er is een voorstel in voorbereiding om de woningbouwversnelling te verlengen van 2025 tot en met 2030. 

8.7 WOZ-waarde

Terug naar navigatie - 8.7 WOZ-waarde

8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

Terug naar navigatie - 8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.

8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Terug naar navigatie - 8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.