Voortgang activiteiten

Programma 3 | Economie

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

We willen in Veldhoven meebewegen met de sterke groei van de regio. Met ASML in Veldhoven als motor van onze regionale economie brengt dit grote uitdagingen en verplichtingen met zich mee. De groei van de economie kunnen we als gemeente Veldhoven slechts in beperkte mate beïnvloeden. Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat de leef- en werkomgeving en de bereikbaarheid van Veldhoven de economische groei niet belemmeren. Voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven is het noodzakelijk om nog een stap verder te gaan. We investeren daarom in de omvorming van de Run naar een innovatief werklandschap. Bedrijventerrein Habraken ontwikkelen we naar een regionaal terrein voor vestiging van innovatieve circulaire bedrijven. Zorgen voor synergie tussen bedrijven is hierbij een sleutelwoord. Daarvoor moeten we de wensen van onze bedrijven nog beter leren kennen en de contacten met bedrijven verder aanhalen.
Voor het Citycentrum geldt iets vergelijkbaars: samen met ondernemers, bezoekers en bewoners werken we aan de omvorming van het centrum naar een plek waar prettig verblijven en ondernemen voorop staat. De rol van de gemeente richt zich met name op het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte, zorgen voor een goede bereikbaarheid en het mogelijk maken van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen, zodat het Citycentrum zich verder kan ontwikkelen tot een toekomstbestendig hart van Veldhoven.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.1 Ondernemersimago

Terug naar navigatie - 3.1 Ondernemersimago

3.2 Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - 3.2 Bedrijventerreinen

3.2.1 De Run is aantrekkelijk voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. Er wordt actief ingezet op omvorming van het bestaande terrein naar een innovatief werklandschap.

Omschrijving

Meetindicatoren: Mutatie en aanwezigheid aantal bedrijven op de Run uit de doelgroep

Resultaat

O

Toelichting

Ondanks dat we weinig verandering in het aantal bedrijven op De Run zien, is de dynamiek op het bedrijventerrein groot.  Er is op dit moment geen plaats op De Run om deze dynamiek de ruimte te geven. We werken aan randvoorwaarden om deze impasse te doorbreken en daarmee de doorontwikkeling van bedrijventerrein De Run te realiseren.

Hiervoor werken we samen met regiogemeenten, provincie en Rijk.  Zo zijn in het verstedelijkingsakkoord afspraken gemaakt over de realisatie van een HOV-4 tracé en in het omliggende gebied functiemenging wonen en werken. Hoe dat vorm krijgt wordt uitgewerkt in een integrale gebiedsvisie De Run . 

3.2.2 Habraken ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk circulair bedrijventerrein. Hiervoor wordt een omgevingsplan opgesteld.

Omschrijving

Meetindicatoren:
a. In 2022 zal een omgevingsplan voor de doorontwikkeling van Habraken in procedure worden genomen.
b. Mutatie en aanwezigheid aantal circulaire bedrijven op Habraken

Resultaat

O

Toelichting

Voor Habraken regulier is een bestemmingsplan in voorbereiding.  Het plan zou in 2022,  Q4 in procedure worden gebracht. In de tweede helft van 2022 is besloten om deze procedure naar 2023 door te schuiven. Reden hiervoor is dat er behoefte ontstond voor een totale visie op Habraken. 

Zowel het onderzoek naar het Circulair Ambachtscentrum als de verkenning naar de circulaire ontwikkeling van bedrijventerrein Habraken is afgerond. Beide ontwikkelingen hebben een verbinding met elkaar en kunnen elkaar versterken. Van de in totaal 10 hectare circulair bedrijventerrein is inmiddels circa 4 hectare uitgegeven.