Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Veldhoven is een levendige gemeente met een goed voorzieningenniveau en een prettige en uitnodigende woon- en leefomgeving. Met name het groenonderhoud en het verwijderen van zwerfvuil, zijn belangrijk voor de netheid van deze woon- en leefomgeving. De blijvende aandacht hiervoor zorgt ervoor dat de openbare ruimte uitnodigt om daar te verblijven en vormt daarmee een belangrijke bijdrage in het welbevinden van de Veldhovense inwoners.

Veldhoven heeft heel veel sport- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen zijn belangrijk voor onze inwoners;
•    Vrijetijdsbesteding
•    Mensen worden dan gezonder
•    Ontwikkeling voor de kinderen
•    Sociale cohesie
Samengevat spelen zij een belangrijke rol in het welzijn en welbevinden van de Veldhovense inwoners. Deze verenigingen kunnen ook (financiële) steun van de gemeente krijgen, als daar behoefte aan is.

In het visiedocument “Cultuur verbindt Veldhoven!” hebben we de culturele toekomst van Veldhoven beschreven. We werken in 2022 in vervolg hierop enkele belangrijke onderwerpen uit. 

Als eerste onderwerp ontwikkelen we een visie op beeldende kunst in het openbaar gebied en op het onderhoud daarvan. Hierin beschrijven we onze opvattingen en aanpak. We hebben gemerkt dat het nodig is om uit te werken hoe we bijvoorbeeld omgaan met nieuwe kunstwerken, met schenkingen, met verplaatsingen van bestaande kunstwerken en met niet voorzien onderhoud. Kunstwerken moeten goed onderhouden worden. Dat staat in de wet.  We starten met de voorbereidingen voor de visie in 2022. De visie en het onderhoudsplan zijn in 2023 klaar. 

Ten tweede werken we aan een visie op de openbare bibliotheekvoorziening. We willen graag een volwaardige bibliotheekvoorziening. Maar wat is volwaardig? Om de vraag te beantwoorden wat een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven betekent en wat dat mag kosten hebben we heldere gemeentelijke opvattingen hierover nodig. De basis van het onderzoek is een volwaardige bibliotheekvoorziening zoals die is beschreven in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Daarnaast is ook het onlangs ondertekende bibliotheekconvenant een uitgangspunt. We starten met de voorbereidingen in 2022. De visie is in 2023 klaar.

Ten derde wordt in 2022 het reeds ingezette proces om te komen tot een kerkenvisie voortgezet. Dit proces waarbij wordt ingezet op behoud van dit cultureel erfgoed en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen zal in 2023 worden afgerond, waarna de visie ter vaststelling wordt voorgelegd.

Op het gebied van sport en bewegen gebruiken wij nog altijd het visiedocument “Veldhoven Beweegt”. De komende periode gaan wij dit verder uitvoeren. Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord maken hier onderdeel vanuit. Duurzaamheid is uiteraard ook belangrijk voor de sport. In 2022 besluiten wij wat nodig is om de binnen – en buitensportaccommodaties te verduurzamen.

Wat hebben we bereikt?

Doelenboom

Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

5.2 Veldhoven Beweegt!

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

5.6 Uitbreiding foyer Art4U

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

5.9 Afname % niet-sporters